Back to news listing

Next article

CSSIW provider meeting

Region provider meeting - CSSIW South East                                  

Including Monmouthshire, Newport, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly, Cardiff, Vale of Glamorgan, Rhondda Cynon Taf and Merthyr Local Authorities.

As you may be aware CSSIW has been modernising its approach to regulation and inspection over the last 18 months. CSSIW wants to work positively with providers at all levels to ensure that they have the relevant information to help them prepare for any impacts these changes may have on their service.

A meeting has been scheduled for the CSSIW to meet with providers on Thursday 16 January 2014 at 4pm at their Merthyr Office. PACEY Cymru has been asked to attend the event along with five members. We understand that this time may not be the most suitable, however would appreciate your assistance and hope you’ll be able to attend as we value your input. Places will be allocated on a first come first served basis.

Discussion will include:

  • CSSIW’s new structure
  • Inspection methodology including Short Observational Framework for Inspection (SOFI)
  • Future developments including stakeholder engagement strategy and quality judgement framework.

Please confirm your attendance, suggested agenda items and any specific requirements you may have by replying to Shelley.rees@pacey.org.uk by Thursday 19 December 2013.

If you are unable to attend but would like for us to raise any discussion points on your behalf then please get in touch either by telephone or email to discuss further.

 

Ynghylch: Cyfarfod darparwyr rhanbarth y De-ddwyrain AGGCC

Gan gynnwys Cyngorau Sir,  Sir Fynwy, Casenewydd, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Bro   Morgannwg, Rhondda CynonTaf a Merthyr

Fel y gwyddoch bu AGGCC yn moderneiddio ei dull o reoleiddio ac arolygu dros y 18 mis diwethaf.  

Mae AGGCC yn dymuno gweithio'n gadarnhaol gyda darparwyr ar bob lefel a sicrhau eu bod yn derbyn y wybodaeth berthnasol fydd o gymorth iddynt baratoi ar gyfer unrhyw effeithiau y gall y newidiadau hyn eu cael ar eu gwasanaeth.

Trefnwyd cyfarfod i AGGCC gwrdd a ddarparwyr ar Ddydd Iau, 16 Ionawr 2014, am 4 o'r gloch y prynhawn yn ei swyddfa ym Merthyr. Gofynnwyd i PACEY Cymru fynychu’r digwyddiad yng nghyd a phump aelod, deallwn efallai nad yw’r amser penodwyd yr amser mwyaf gyfleus, er hyn byddwn yn ddiolchgar am eich cefnogaeth a gobeithiwn y byddwch ar gael i fynychu gan y byddwn y gwerthfawrogi eich mewnbwn. Caif llefydd ei dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin caiff falu.

Gan mai hwn fydd y cyfarfod cyntaf, byddem yn croesawu materion ar gyfer yr agenda gennych chi.

Bydd y drafodaeth yn cynnwys:

  • Strwythur newydd AGGCC
  • Methodoleg arolygu gan gynnwys y Fframwaith Arsylwi Byr ar gyfer Arolygu (SOFI)
  • Datblygiadau i’r dyfodol gan gynnwys y strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r fframwaith dyfarnu ansawdd.

Mynegwch eich bwriad i fod yn bresennol, awgrymwch unrhyw eitemau ar gyfer yr agenda a rhowch wybod am unrhyw ofynion penodol a fo gennych drwy ateb I shelley.rees@pacey.org.uk  erbyn yr 19eg o Rhagfyr 2013.

Os nad ydych yn gallu mynychu ond hoffech i ni godi trafodaeth ar eich rhan, croeso i chi gysylltu naill ai dros y ffôn neu dros ebost i drafod ymhelllach.