Back to news listing

Next article

Wales Infection Prevention and Control Guidance

Public Health Wales have recently published new all Wales guidance for Infection Prevention and Control for Childcare Settings (0-5)

The document aims to provide best practice guidance in relation to basic infection prevention and control practices that are required within settings providing day care for children under the age of 5. This new guidance supersedes the previous Welsh Assembly Government (2006) guidance document ‘Mind the germs - Infection Control guidance for nurseries, playgroups and other childcare settings’.

Nursery settings are the primary audience for this guidance however childminders, playgroups and other childcare settings can also reference and adapt the guidelines for their own specific use. The extent to which the guidelines are implemented will depend on the size and location of the childcare setting and also on local risk assessments undertaken by the settings concerned.

Although this guidance is not part of the associated Regulations and National Minimum Standards against which childcare settings are registered, regulated and inspected in Wales, they will support the self-reflection and development of practice across settings in Wales. CSSIW have requested that these are promoted to all settings to increase awareness of good practice.

The full document is available to download here: Infection Prevention and Control for Childcare Settings 2014.

PACEY Cymru will be producing a factsheet and set of frequently asking questions (FAQs) in relation to this in the coming weeks so keep an eye on our website, Facebook page and e-newsletters for further information.

PACEY Cymru will also be running webinars on the subject which will cover the following:

  • support members awareness,
  • look at how this guidance can be adapted or implemented
  • answer any questions or concerns you have

Webinar Date:  Tuesday 24th February 2015 7.00-8.30pm 

Please email paceycymru@pacey.org.uk to book your place. The webinar will last approximately one and a half hours and costs £10 for members and £12 for non members (inc.VAT).


 

Atal Heintiau Cymru a chanllawiau Rheoli

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ddiweddar wedi cyhoeddi canllawiau newydd Cymru gyfan, Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Sefydliadau Gofal Plant (0-5)

Nod y ddogfen yw rhoi canllawiau arfer gorau mewn perthynas ag arferion atal a rheoli heintiau sylfaenol y mae eu hangen mewn lleoliadau sy'n darparu gofal dydd i blant o dan bump oed. Mae'r canllawiau newydd yn disodli dogfen gyfarwyddyd blaenorol Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006) 'Mind the germs - canllawiau Rheoli Heintiau ar gyfer meithrinfeydd, grwpiau chwarae a lleoliadau gofal plant eraill.

Lleoliadau meithrin yw'r brif gynulleidfa ar gyfer y canllawiau hyn, fodd bynnag gall gwarchodwyr plant, grwpiau chwarae a lleoliadau gofal plant eraill hefyd cyfeirio ac addasu'r canllawiau ar gyfer eu defnydd penodol eu hunain. I ba raddau y mae'r canllawiau yn cael eu rhoi ar waith yn dibynnu ar faint a’r lleoliad gofal plant, a bydd yn ddibynnol ar asesiadau risg lleol a gynhaliwyd gan y lleoliadau dan sylw.

Er nad yw'r canllawiau hyn yn rhan o'r rheoliadau cysylltiedig â'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol caif’ leoliadau gofal plant eu cofrestru, rheoleiddio a'u harolygu yn erbyn yng Nghymru, byddant yn cefnogi hunan myfyriol a datblygu arfer ar draws lleoliadau yng Nghymru, ac y mae AGGCC wedi gofyn bod y rhain yn cael eu hyrwyddo i bob lleoliad er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o arfer da.

Mae'r ddogfenlawnar gael yma http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/hafan

Bydd PACEY Cymru yn cynhyrchu taflen ffeithiau a set o gwestiynau cyffredin (FAQs) mewn perthynas â hyn yn yr wythnosau nesaf felly cadwch lygad ar ein gwefan, tudalen Facebook ac E-gylchlythyrau am ragor o wybodaeth.

Bydd PACEY Cymru hefyd yn rhedeg Webinar ar y pwnc a fydd yn cynnwys y canlynol:

  • cefnogi ymwybyddiaeth yr aelodau
  • edrych ar sut y gall y canllawiau hyn gael eu haddasu neu eu gweithredu
  • ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych

Dyddiad Webinar:  Dydd Mawrth 24 Chwefror 2015 7.00-8.30pm

Anfonwch e-bost i paceycymru@pacey.org.uk i archebu eich lle.  Bydd y webinar tuag awr a hanner ac yn costio £10 i aelodau a £12 i'r rhai nad ydynt yn aelodau (gan gynnwys TAW)