Back to news listing

Next article

All Wales Induction Framework/ Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan

A new induction tool to boost the confidence and skills of early years and childcare workers has been launched by Social Care Wales.

The All Wales Induction Framework for Early Years and Childcare aims to make sure that workers in the sector have the skills, knowledge and confidence they need to carry out their role competently.

It will help them:

  • understand their role – what is required of them and what support they can expect
  • get to the know their work environment and the information they need to do their job well
  • get to know their colleagues and develop good working relationships
  • understand how they can best support those they will be working with.

PACEY Cymru has worked closely with Social Care Wales to ensure the framework is relevant for those who are not in an employed role (for example, registered childminders), the induction framework is useful to support self-reflection on entry to the sector or following a change of role.

Alongside this PACEY Cymru has further resources available to support members through the following links.

Social Care Wales will be providing information on the new framework at the PACEY Cymru Forum webinar in the new year.  Keep an eye out for information on how to book on to this.  This will be shared on Facebook and on our webinars for Wales page.

 

Mae adnodd sefydlu, newydd i godi hyder a gwella sgiliau gweithwyr gofal iechyd a’r blynyddoedd cynnar wedi ei lansio gan Gofal Cymdeithasol Cymru .

Nod Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yw sicrhau bod gweithwyr yn y sector yn meddu ar y sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu swydd yn gymwys.

Bydd yn eu helpu:

  • i ddeall eu rôl – beth sy’n ofynnol ohonynt a pha gymorth y gallant ei ddisgwyl
  • i adnabod eu hamgylchedd gwaith a’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud eu swydd yn dda
  • i adnabod eu cydweithwyr a datblygu perthnasau gwaith da
  • i ddeall sut gallant gefnogi’r bobl y byddant yn gweithio gyda nhw orau.

Mae PACEY Cymru wedi gweithio'n agos gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i sicrhau bod y fframwaith yn berthnasol ar gyfer y rhai nad ydynt mewn rôl gyflogedig (er enghraifft, gwarchodwyr plant cofrestredig), mae’r fframwaith sefydlu’n ddefnyddiol i’w helpu i hunan-fyfyrio wrth ymuno â’r sector neu ar ôl newid swydd.

Yn ychwanegol i hyn mae gan PACEY Cymru adnoddau pellach i gefnogi aelodau trwy'r dolenni canlynol

Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu gwybodaeth am y fframwaith newydd yn y flwyddyn newydd, drwy gweminar - Fforwm PACEY Cymru. Cadwch lygad am wybodaeth bellach ar sut i archebu lle. Bydd hyn yn cael ei rannu ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan, tudalen Gweminarau Cymru.