Back to news listing

Next article

Launch of Food and Nutrition Guidance / Canllawiau Bwyd a Maeth

The Welsh Government have launched new Food and Nutrition Guidance for Childcare Providers in Wales. PACEY Cymru were a key partner in the development of this guidance and supported consultation with the sector around this earlier this year.

Childcare practitioners and settings are in an ideal position to help develop children’s eating habits since children attending childcare settings from a young age may be receiving up to 90% of their food and nutritional intake there.  Encouraging good eating habits and trying a variety of nutritious foods can help to establish lifelong eating habits. Children will often try new foods when in a social setting with their peers.

The new standards and guidance includes accompanying menus and recipes for settings. It aims to support settings to meet the childcare regulations for food and drink, but to also help parents in being more aware of what settings offer their children and taking messages home on the healthy choices they have made.

The guidance sets out the up to date, evidenced based food standards and how to implement them in practice, so that childcare settings can:

  • serve snacks that are nutritious, with little or no sugar and salt;
  • provide only healthy and safe drinks that are protective to teeth, milk and water; 
  • serve a range of tasty, nutritious meals to help develop good eating habits;
  • ensure portion sizes are appropriate for the age of children. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Canllawiau Bwyd a Maeth ar Gyfer Lleoliadau Gofal Plant newydd yng Nghymru.  Roedd PACEY Cymru yn bartner allweddol wrth ddatblygu'r arweiniad hwn ac wedi cynorthwyo ymgynghoriad gyda'r sector o gwmpas hyn yn gynharach eleni.

Mae ymarferwyr a lleoliadau gofal plant mewn sefyllfa ddelfrydol i helpu i ddatblygu arferion bwyta gan fod plant sy'n mynychu lleoliadau gofal o oedran ifanc o bosib yn derbyn hyd at 90% o'u bwyd a'u maeth yno.  Drwy annog arferion bwyta da a phrofi amrywiaeth eang o fwyd maethlon, gellir helpu i sefydlu arferion bwyta a fydd yn parhau gydol oes. Bydd plant yn aml yn profi bwyd newydd mewn lleoliad cymdeithasol gyda'u cymheiriaid.

Mae'r safonau a'r canllawiau newydd yn cynnwys bwydlenni a rysetiau. Y bwriad yw helpu lleoliadau i fodloni'r rheoliadau gofal plant ar gyfer bwyd a diod, ond hefyd helpu rhieni i fod yn fwy ymwybodol o'r hyn y mae'r lleoliadau yn ei gynnig i'w plant a throsglwyddo negeseuon i'r cartref am eu dewisiadau iach.

Mae'r canllawiau yn gosod safonau bwyd cyfoes, ar sail tystiolaeth, a chyngor ynghylch sut i'w gweithredu yn ymarferol fel y gall lleoliadau gofal plant wneud y canlynol:

  • gweini byrbrydau sy'n faethlon, gydag ychydig o siwgr a halen os o gwbl
  • darparu diodydd iach a diogel, sy'n gwarchod dannedd, hynny yw llaeth a dŵr yn unig
  • gweini prydau blasus, maethlon er mwyn helpu i ddatblygu arferion bwyta da
  • sicrhau bod maint y dognau yn briodol ar gyfer oedran y plant.