Back to news listing

Next article

Job Centre Plus partnership working in Wales / Gwaith partneriaeth Canolfan Byd Gwaith yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

As part of our work around recruitment to the childminding sector and following on from our work around childminder deregistrations in 2017 and 2018, PACEY Cymru continue to work with partner organisations to raise the profile of childminding and promote it widely across Wales.  Our Myth Busting Campaign and our support of Social Care Wales’ We Care campaign have provided additional opportunities to promote the benefits of childminding opportunities. 

In addition PACEY Cymru have recently delivered regional childminder information sessions to Job Centre Plus staff to inform and update them about the process involved in registering as a childminder and enable them to promote childminding as a career choice.  Four sessions were delivered across Wales with a total of 56 Job Centre Plus staff in attendance.  

Feedback from the training was extremely positive and highlighted the value of providing these information sessions. 

 

Job Centre Plus staff stated that they planned to promote childminding widely with those seeking work opportunities which is very encouraging and felt that childminding was a career option for many of those they came into contact with.  PACEY Cymru are keen to work in partnership and believe that by combining our expertise and experience in the sector we can raise the profile of childminders across Wales.

PACEY Cymru are keen to hear from anyone who has ideas or opportunities to support the further development of childminding as a career in Wales- email paceycymru@pacey.org.uk.

 

Fel rhan o'n gwaith recriwtio i'r sector gwarchod plant ac yn dilyn ymlaen o'n gwaith ar ddadgofrestru gwarchodwyr plant yn 2017 a 2018, mae PACEY Cymru yn parhau i weithio gyda phartneriaid i godi proffil gwarchod plant a'i hyrwyddo'n eang ledled Cymru. Mae ein Hymgyrch Chwalu Chwedlau a'n cefnogaeth i ymgyrch Gofalwn Cymru sydd wedi darparu cyfleoedd ychwanegol i hyrwyddo manteision cyfleoedd gwarchod plant.

Yn ogystal, mae PACEY Cymru wedi cyflwyno sesiynau gwybodaeth gwarchodwyr plant rhanbarthol i staff y Ganolfan Byd Gwaith yn ddiweddar i'w hysbysu a'u diweddaru am y broses o gofrestru fel gwarchodwr plant a'u galluogi i hyrwyddo gwarchod plant fel dewis gyrfa. Cyflwynwyd pedair sesiwn ledled Cymru gyda chyfanswm o 56 o staff y Ganolfan Byd Gwaith yn bresennol.

Roedd yr adborth o'r hyfforddiant yn gadarnhaol iawn ac yn amlygu gwerth darparu'r sesiynau gwybodaeth hyn fel y gwelir uwchben. 

Dywedodd staff Canolfan Byd Gwaith eu bod yn bwriadu hyrwyddo dod yn warchodwr plant yn eang gyda'r rhai sy'n chwilio am gyfleoedd gwaith, ac fe nodwyd bod gwarchod plant yn opsiwn gyrfa i lawer o'r rhai y daethant i gysylltiad â nhw. Mae PACEY Cymru yn awyddus i weithio mewn partneriaeth a chredwn y gallwn godi proffil gwarchodwyr plant ledled Cymru trwy gyfuno ein harbenigedd a'n profiad yn y sector.

Mae PACEY Cymru yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â syniadau neu gyfleoedd i gefnogi datblygiad pellach gwarchod plant fel gyrfa yng Nghymru - e-bost paceycymru@pacey.org.uk