Back to news listing

Next article

PACEY Cymru Teddy Bear Picnics / Picnics Tedi Bêr PACEY Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru Teddy Bear Picnics

It’s been a busy few weeks for the PACEY Cymru team who have travelled the country to provide Teddy Bears Picnic events for childminders and the children in their care.  Four events were held across Wales funded through the Welsh Government’s Foundation Phase Excellence Network. 

The first Teddy Bears Picnic event was at The Old Station, Tintern in Monmouthshire and was an activity packed morning. There was a great deal of interest in the miniature railway and the natural surroundings made it the perfect venue for a teddy nature walk and a teddy bear hunt.

The following two events took place in north Wales, with Wepre Park in Flintshire being the next stop. Together we enjoyed swinging on the hammock, crafting clay teddy creations. PACEY Cymru then moved on to Eirias Park in Colwyn Bay where the weather began to change however it didn’t dampen the fun for anyone! We shared a story together in the woods with children sitting in the tunnels and on the large rocks, we played parachute games and finished the day with children enjoying the natural environment, climbing trees, running through the woods and exploring the sand area.

Our final event was at Margam Park.  The event offered mud play and potting plants as well as the Teddy Bear hunt and Teddy nature walk.  Thanks to all who joined use in Margam and braved the changeable weather.

We had extremely positive feedback from those who attended who were grateful to be able to attend an event with children in their care that also supported continuous professional development with resources and activity ideas to take away.

Amanda (Childminder, Flintshire) said:

 “My little ones are still talking about the morning. They have asked me to replicate the coloured teddy bear treasure hunt and we have a new hammock on order. The morning was great fun for my little ones and a fantastic chance for me to connect with other local childminders.”

Shelley Rees (PACEY Cymru Quality & Training Officer responsible for the Foundation Phase) said:

“PACEY Cymru have been looking to explore different methods of engaging with childminders across the country, making training or sharing of ideas and information sessions more accessible to childminders. The series of Teddy Bear Picnic events have been a well-received method of meeting and discussing any issues.

 It was a joy to see how every child enjoyed the outdoor environment, using very simple and accessible resources. The events have also provided us with the opportunity to actively encourage practitioners to use the HWB website and the Foundation Phase Excellence Network Zone for Foundation Phase related activities and good practice ideas, information which is sent to the attendees following each event.”

Picnics Tedi Bêr PACEY Cymru

Mae hi wedi bod yn wythnosau prysur i dîm PACEY Cymru sydd wedi teithio’r wlad i ddarparu digwyddiadau Picnic Tedi Bêr ar gyfer gwarchodwyr plant a’r plant sydd dan eu gofal. Cynhaliwyd pedwar digwyddiad ledled Cymru a ariannwyd trwy Rwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru.

Cafwyd y Picnic Tedi Bêr cyntaf yn Yr Hen Orsaf, Tintern yn Sir Fynwy, lle cafwyd fore llawn gweithgareddau. Roedd cryn ddiddordeb yn y rheilffordd fach ac mi oedd yr amgylchedd naturiol yn ei gwneud yn leoliad perffaith ar gyfer taith gerdded natur tedi a helfa tedi bêr.

Cynhaliwyd y ddau ddigwyddiad canlynol yng ngogledd Cymru, gyda Wepre Park, Sir y Fflint y stop nesaf. Gyda'n gilydd fe wnaethon ni fwynhau siglo ar yr hamog a chrefftio creadigaethau tedi clai. Yna symudodd PACEY Cymru ymlaen i Barc Eirias ym Mae Colwyn lle dechreuodd y tywydd newid ond ni wnaeth leddfu’r hwyl i unrhyw un! Fe wnaethon ni rannu stori gyda'n gilydd yn y coed gyda phlant yn eistedd yn y twneli ac ar y creigiau mawr, fe wnaethon ni chwarae gemau parasiwt a gorffen y diwrnod gyda phlant yn mwynhau'r amgylchedd naturiol, dringo coed, rhedeg trwy'r coed ac archwilio'r ardal dywod.

Roedd ein digwyddiad olaf ym Mharc Margam. Roedd y digwyddiad yn cynnig potio planhigion, chwarae mwd yn ogystal â helfa Tedi Bêr a thaith gerdded natur Tedi.  Diolch I bawb a ymunodd â ni ym Margam a wnaeth ymdopi a'r tywydd cyfnewidiol.

Cawsom adborth hynod gadarnhaol gan y rhai a fynychodd a oedd yn ddiolchgar o allu mynychu digwyddiad gyda phlant yn eu gofal a oedd hefyd yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus gydag adnoddau a syniadau gweithgaredd.

Dywedodd Amanda (Gwarchodwr plant Sir y Fflint):

 “Mae fy rhai bach yn dal i siarad am y bore. Maen nhw wedi gofyn imi efelychu'r helfa drysor tedi bêr lliw ac mae gennym hamog newydd ar archeb. Roedd y bore yn llawer o hwyl i'm rhai bach ac yn gyfle gwych i mi gysylltu â gwarchodwyr plant lleol eraill. ”

Dywedodd Natalie Page (Llywodraeth Cymru):

Dywedodd Shelley Rees (Swyddog Ansawdd a Hyfforddiant PACEY Cymru sy'n gyfrifol am y Cyfnod Sylfaen):

Mae PACEY Cymru wedi bod yn edrych i archwilio gwahanol ddulliau o ymgysylltu â gwarchodwyr plant ledled y wlad, gan wneud hyfforddiant neu rannu syniadau a sesiynau gwybodaeth yn fwy hygyrch i warchodwyr plant. Mae'r gyfres o ddigwyddiadau Picnic Tedi Bêr wedi bod yn ddull derbyniol o gwrdd â thrafod unrhyw faterion.

Roedd yn bleser gweld pob plentyn yn mwynhau'r amgylchedd awyr agored, gan ddefnyddio adnoddau syml a hygyrch iawn. Mae'r digwyddiadau hefyd wedi rhoi cyfle inni annog ymarferwyr i fynd ati i ddefnyddio gwefan HWB a Pharth Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r Cyfnod Sylfaen a syniadau arfer da, gwybodaeth a anfonir at y mynychwyr yn dilyn pob digwyddiad. "