Back to news listing

Next article

Welsh Government report on findings/Adroddiad Llywodraeth Cymru ar ganfyddiadau

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma

Call for Evidence – Child Minding and Day Care Exceptions (Wales) Order 2010

In December 2018 the Deputy Minister for Health and Social Services issued a Call for Evidence following the commitment made by the Minister for Children, Older People and Social Care to review the Child Minding and Day Care Exceptions (Wales) Order 2010.  That Call for Evidence closed in March, with 20 organisations taking the time to respond including PACEY Cymru.

The purpose of the call for evidence was to seek views on The Child Minding and Day Care Exceptions (Wales) Order 2010, which sets out exceptions to what constitutes ‘child minding’ or ‘day care for children’. A report setting out the responses has been published.

Responses to Article 3

A number of respondents believed the article needed to be updated to reflect Welsh Government’s current policy position regarding registered childcare providers providing care for relatives as set out in the updated Childcare Offer Guidance for Early Implementer Local Authorities which was issued in September 2018. The guidance states that ‘registered child minders are able to deliver the Childcare Offer for a child who is also a relative, providing that care is delivered outside of the child’s home’. The Childcare Offer guidance was amended to ensure that registered childminders who are caring for children who are relatives can be considered a childminder in so far as this is required to participate in the Offer.  The majority of respondents agreed that it should be possible for a relative to be considered as a registered child minder for children they are related to as long as the child care they provide is not at the related child’s address, and that the childminder is operating an open door policy. Respondents also commented that clear guidance on what is meant by the term ‘relative’ is needed. PACEY Cymru agreed the article should be amended to reflect Welsh Government’s amended policy position.

Responses to Article 6

Respondents generally agreed that this article should be amended so that persons providing child minding services in the evenings/nights (therefore providing a valuable service in terms of meeting the childcare needs of parents working evening/night shifts) should be able to register as child minders. This, in turn, would mean that the parents of the children being cared for in such circumstances would be able to access Tax Free Childcare and the Childcare Offer. It was also felt that it would be important to stipulate that this child minding would have to take place outside of the child’s home so as to distinguish between child minding and babysitting. A respondent made the point that, not only would amending this article allow parents to access public funding for childcare, it would also help ensure that safeguarding is made a priority as any child minder looking after a child at the child minder’s address would consequently need to be regulated and inspected.

Read the full report here

Next Steps

The Deputy Minister for Health and Social Service has agreed to take steps to provide more information to parents regarding the difference between registered and unregistered childcare provision. The Choosing Childcare booklet produced by the Welsh Government and disseminated through Family Information Services will be refreshed with a view to raising awareness amongst parents of some of these differences. The Deputy Minister will also aim to issue a full consultation on the Order before the end of 2020.

Cais am Dystiolaeth - Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010

Ym mis Rhagfyr 2018, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gais am dystiolaeth yn dilyn yr ymrwymiad a wnaed gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol i adolygu'r Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 ('y Gorchymyn'). Daeth y cais am dystiolaeth i ben ym mis Mawrth, a chafwyd ymateb gan 20 o sefydliadau gan gynnwys PACEY Cymru. 

Diben y cais am dystiolaeth oedd ceisio barn ar Orchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010, sy’n pennu eithriadau I’r hyn sy’n gynwysedig yn y diffiniadau o ‘gwarchod plant’ neu ‘gofal dydd i blant’.  Cyhoeddwyd adroddiad ar yr ymatebion.

Ymatebion i Erthygl 3

Roedd nifer o ymatebwyr o’r farn bod angen diweddaru’r erthygl i adlewyrchu sefyllfa bolisi bresennol Llywodraeth Cymru o ran darparwyr gofal plant yn darparu gofal ar gyfer perthnasau fel y’i nodir yn y Canllawiau i Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar y Cynnig Gofal Plant4 a gyhoeddwyd ym mis Medi 2018. Mae’r canllawiau’n nodi ‘gall gofalwyr plant cofrestredig weithredu’r Cynnig Gofal Plant yn gysylltiedig â phlentyn sydd hefyd yn berthynas, cyhyd â bod y gofal dan sylw yn digwydd y tu hwnt i gartref y plentyn.’ Cafodd canllawiau’r Cynnig Gofal Plant eu diwygio er mwyn sicrhau y gellir ystyried gwarchodwyr plant cofrestredig sy’n gofalu am blant sy’n perthyn iddynt yn warchodwr plant i’r graddau y mae’n ofynnol er mwyn cymryd rhan yn y Cynnig.  Cytunodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr y dylai fod yn bosibl I berthynas gael ei ystyried yn warchodwr plant ar gyfer plant sy’n perthyn iddo, ar yr amod nad yw’r gofal plant y mae’n ei ddarparu yng nghyfeiriad y plentyn sy’n perthyn iddo, a bod gan y gwarchodwr plant fusnes gwarchod plant â pholisi drws agored, sy’n cynnwys plant nad yw’n perthyn iddynt. Gwnaeth ymatebwyr hefyd nodi bod angen canllawiau clir ar yr hyn a olygir wrth y term ‘perthynas’. Cytunodd PACEY Cymru y dylid diwygio’r erthygl i adlewyrchu sefyllfa bolisi ddiwygiedig Llywodraeth Cymru.

Ymatebion i Erthygl 6

Ar y cyfan, cytunodd yr ymatebwyr y dylid diwygio’r erthygl hon er mwyn sicrhau y gallai personau sy’n darparu gwasanaethau gwarchod plant gyda’r nos/yn ystod y nos (ac felly’n darparu gwasanaeth gwerthfawr o ran diwallu anghenion gofal plant rhieni sy’n gweithio sifftiau gyda’r nos/yn ystod y nos) gofrestru fel gwarchodwr plant. Byddai hyn, yn ei dro, yn golygu y byddai rhieni plant sy’n cael gofal o dan amgylchiadau o’r fath yn gallu manteisio ar Ofal Plant Di-Dreth a’r Cynnig Gofal Plant. Teimlwyd hefyd y byddai’n bwysig nodi y byddai’n rhaid I’r gwasanaeth gwarchod plant hwn gael ei gynnal y tu allan i gartref y plentyn er mwyn gwahaniaethu rhwng gwarchod plant a gwarchod plant yn y cartref (babysitting). Nododd ymatebwr, nid yn unig y byddai diwygio’r erthygl hon yn galluogi rhieni i gael gafael ar gyllid cyhoeddus ar gyfer gofal plant, y byddai hefyd yn helpu i sicrhau bod diogelu yn flaenoriaeth gan y byddai angen i unrhyw warchodwr plant sy’n gofalu am blentyn yng nghyfeiriad y gwarchodwr plant felly gael ei reoleiddio a’i arolygu.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma

Y Camau Nesaf

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gymryd camau i ddarparu rhagor o wybodaeth i rieni mewn perthynas â’r gwahaniaeth rhwng darpariaeth gofal plant cofrestredig ac anghofrestredig. Caiff y llyfryn Dewis Gofal Plant a gafodd ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru a’I ddosbarthu drwy’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd, ei adnewyddu gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni o rai o’r gwahaniaethau hyn. Bydd y Dirprwy Weinidog hefyd yn anelu at gyhoeddi ymgynghoriad llawn ar y Gorchymyn cyn diwedd 2020.