Back to news listing

Next article

NEWS: New Wales Safeguarding Procedures launched/Lansio Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

New Wales Safeguarding Procedures have been launched, introducing a single set of safeguarding guidelines for children and adults at risk which will standardise practice across Wales and between agencies and sectors.

The procedures will set out the essential roles and responsibilities for anyone working with children or adults who are experiencing, or at risk of, abuse, neglect or other kinds of harm. In doing so they will replace the current All Wales Child Protection Procedures as well as various local safeguarding procedures for adults and other central guidance previously issued by Welsh Government.

The Wales Safeguarding Procedures are now available to everyone, including all childcare providers, to view either online via the dedicated Wales Safeguarding Procedures website or by downloading the Wales Safeguarding Procedures mobile App which is available for both iPhone and Android devices.  There will be no printed copies of the procedures. This means that there will always be a single up-to-date version available to all practitioners. It will also make finding information quick and easy.

‘Pointers for practice’ are featured throughout both the web and app versions of the procedures and provide simple ‘how to’ guidance for practitioners. These draw on the latest research and practice development.

Both platforms will also feature a searchable glossary. This will make it easier for people to work in partnership by ensuring that every practitioner is using the same terminology in the same way, irrespective of their sector or professional discipline.

Each Regional Safeguarding Board will then need to formally adopt the procedures. At this point they will become endorsed for use in each region.  It will be for each board to schedule their own timetable for adoption of the procedures, but it is expected that the Wales Safeguarding Procedures will be considered by each board before the end of January 2020.

  • What do childcare providers need to do now?
  • PACEY Cymru recommend that you download the Wales Safeguarding Procedures App to your phone and/or ensure you have access via the website so that you can become familiar with the content of the guidance.
  • Continue to follow your child protection policy and procedures for reporting concerns as outlined for your local authority area by your Regional Safeguarding Board - links to their websites, contact details and referral processes are included in the Wales Safeguarding Procedures.  
  • Continue to meet CIW regulatory requirements taking into account of the National Minimum Standards for Regulated Childcare 2016.

CIW recognise that providers need to take the lead from their relevant Regional Safeguarding Board, and will be mindful of the context where the relevant Board has not set out its implementation plan.

We expect all Regional Safeguarding Boards to have adopted the Wales Safeguarding Procedures by end January 2020, and once done so you will need to update your Child Protection Policy and Procedure to reflect this.

Keep up to date by following PACEY Cymru on Facebook and Twitter and through our regular e-newsletters.

Any queries contact a member of the team on 02920 351407 or paceycymru@pacey.org.uk

Lansiwyd Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd, gan gyflwyno un set o ganllawiau diogelu ar gyfer plant ac oedolion sydd mewn perygl a fydd yn safoni arfer ledled Cymru a rhwng asiantaethau a sectorau.

Bydd y gweithdrefnau'n nodi'r rolau a'r cyfrifoldebau hanfodol i unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant neu oedolion sy'n profi, neu mewn perygl o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu fathau eraill o niwed. Wrth wneud hynny byddant yn disodli'r Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru gyfredol yn ogystal â gweithdrefnau diogelu lleol ar gyfer oedolion a chanllawiau canolog eraill a gyhoeddwyd yn flaenorol gan Lywodraeth Cymru.

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru bellach ar gael i bawb, gan gynnwys yr holl ddarparwyr gofal plant, eu gweld naill ai ar-lein trwy wefan Gweithdrefnau Diogelu Cymru neu trwy lawr lwytho Ap symudol Gweithdrefnau Diogelu Cymru sydd ar gael ar gyfer dyfeisiau iPhone ac Android. Ni fydd unrhyw gopïau printiedig o'r gweithdrefnau.

Mae hyn yn golygu y bydd un fersiwn gyfoes bob amser ar gael i bob ymarferydd. Bydd hefyd yn gwneud dod o hyd i wybodaeth yn gyflym ac yn hawdd.  Mae ‘awgrymiadau ar gyfer ymarfer’ i’w gweld trwy fersiynau’r we ac ap o’r gweithdrefnau ac yn darparu arweiniad syml ‘sut i’ i ymarferwyr. Mae'r rhain yn tynnu ar y datblygiadau ymchwil ac ymarfer diweddaraf

Bydd y ddau blatfform hefyd yn cynnwys geirfa chwiliadwy. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i bobl weithio mewn partneriaeth trwy sicrhau bod pob ymarferydd yn defnyddio'r un derminoleg yn yr un modd, waeth beth fo'u disgyblaeth sector neu broffesiwn.

Yna bydd angen i bob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol fabwysiadu'r gweithdrefnau'n ffurfiol. Ar y pwynt hwn byddant yn cael eu cymeradwyo i'w defnyddio ym mhob rhanbarth.
Bydd i bob bwrdd drefnu eu hamserlen eu hunain ar gyfer mabwysiadu'r gweithdrefnau, ond disgwylir y bydd Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn cael eu hystyried gan bob bwrdd cyn diwedd mis Ionawr 2020.

Beth sydd angen i ddarparwyr gofal plant ei wneud nawr?

  • Mae PACEY Cymru yn argymell eich bod yn lawr lwytho Ap Gweithdrefnau Diogelu Cymru i'ch ffôn a / neu'n sicrhau bod gennych fynediad trwy'r wefan fel y gallwch ddod yn gyfarwydd â chynnwys y canllawiau.
  • Parhewch i ddilyn eich polisi a'ch gweithdrefnau amddiffyn plant ar gyfer adrodd pryderon fel yr amlinellwyd ar gyfer ardal eich awdurdod lleol gan eich Bwrdd Diogelu Rhanbarthol - mae dolenni i'w gwefannau, manylion cyswllt a phrosesau atgyfeirio wedi'u cynnwys yng Ngweithdrefnau Diogelu Cymru.
  • Parhau i fodloni gofynion rheoliadol AGC gan ystyried y Safonau Isafswm Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoledig 2016.

Mae AGC yn cydnabod bod angen i ddarparwyr gymryd yr awenau gan eu Bwrdd Diogelu Rhanbarthol perthnasol, a byddant yn ymwybodol o'r cyd-destun lle nad yw'r Bwrdd perthnasol wedi nodi ei gynllun gweithredu.

Disgwyliwn i'r holl Fyrddau Diogelu Rhanbarthol mabwysiadu Gweithdrefnau Diogelu Cymru erbyn diwedd Ionawr 2020, ac ar ôl eu gwneud felly bydd angen i chi ddiweddaru'ch Polisi a'ch Gweithdrefn Amddiffyn Plant i adlewyrchu hyn.

Cadwch i fyny a’r wybodaeth ddiweddaraf trwy ddilyn PACEY Cymru ar Facebook a Thrydar a thrwy ein e-gylchlythyrau rheolaidd.

Unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag aelod o'r tîm ar 02920 351407 neu paceycymru@pacey.org.uk