Back to news listing

Next article

Wales Foundation Phase events/Digwyddiadau Cyfnod Sylfaen Cymru

Looking for inspirational training opportunities? Look no further, PACEY Cymru can help.

During February and March thanks to Welsh Government funding PACEY Cymru will be offering two training opportunities over seven events. 

Childminder and Children Events

The first of these will consist of four Childminder and Children’s Events which will be free of charge.

These regional events, where you can bring the children in your care along to join in the activities, will consist of an hour and a half session of storytelling and activities using natural resources. Cath Little has recently provided some inspirational workshops and has been welcomed back to work with us on these events as a result of positive feedback received.

Come along with the children and enjoy the imaginative storytelling session and take back some key messages and lots of ideas on how to use your natural world and everyday items to create imaginative and personal stories.

Wednesday 20th February 2019.  Wildfowl & Wetlands Trust, Penclacwydd, Llanelli. 2 ADULT + 4 CHILDREN REMAINING

Thursday 21st February 2019.  St Fagans, National History Museum Wales, Cardiff FULLY BOOKED

Thursday 14th March 2019.  Greenwood Park, Gwynedd 1 ADULT + 2 CHILDREN REMAINING

Friday 15th March 2019.Wepre Park, Flintshire 1 ADULT + 4 CHILDREN REMAINING

This will be a relaxed and informal event where children are welcomed. Booking is essential, we will need to know how many children and adults intend on attending.

Supporting Children's Emotional Well-being, Foundation Phase Excellence Events

In addition to this all childcare and early years professionals in Wales are invited to attend our supporting good practice events, which are scheduled for March at the following locations:

Saturday 2nd March 2019.  Venue Cymru, Llandudno

Sunday 3rd March 2019. Park Lodge Inn, Aberystwyth

Saturday 9th March 2019.  Angel Hotel, Cardiff

These will be full day events with a focus on supporting children’s emotional well-being. Refreshments and lunch will be provided for this event. A deposit of £15 will be required at booking and refunded on attendance.

Booking is essential for all events and will be on a first come first served basis. Email paceycymru@pacey.org.uk for further information and to book your place.

Chwilio am gyfleoedd hyfforddi ysbrydoledig? Peidiwch edrych ymhellach, gall PACEY Cymru helpu.

Yn ystod Chwefror a Mawrth, diolch i arian gan Lywodraeth Cymru bydd PACEY Cymru yn cynnig dau gyfle hyfforddi dros saith digwyddiad.

Digwyddiadau Gwarchodwr Plant a’u Plant

Y cyntaf o'r rhain yn cynnwys pedwar digwyddiad Digwyddiadau Gwarchodwr Plant a’u Plant a fydd yn rhad ac am ddim.

Bydd y digwyddiadau rhanbarthol hyn lle gallwch ddod â'r plant yn eich gofal i ymuno yn y gweithgareddau, yn cynnwys sesiwn awr a hanner o adrodd storïau a gweithgareddau gan ddefnyddio adnoddau naturiol. Yn ddiweddar, mae Cath Little wedi darparu gweithdai ysbrydoledig ac fe'i croesawyd yn ôl i weithio gyda ni ar y digwyddiadau hyn o ganlyniad i adborth cadarnhaol derbyniwyd.

Dewch draw gyda’r plant i fwynhau'r sesiwn adrodd straeon dychmygus i gymryd negeseuon allweddol a syniadau ar sut i ddefnyddio'ch byd naturiol ac eitemau bob dydd i greu straeon dychmygus a phersonol.

Dydd Mercher 20 Chwefror 2019.  YAG a Gwlypdiroedd, Penclacwydd, Llanelli
Dydd Iau 21 Chwefror 2019.  Sain Ffagan, Amgueddfa Werin, Caerdydd
Dydd Iau 14 Mawrth 2019.  Parc Greenwood, Gwynedd
Dydd Gwener 15 Mawrth 2019.  Parc Wepre, Sir y Fflint

Mi fydd yn sesiwn anffurfiol a chroesawyd plant. Mae archebu lle’n hanfodol, bydd angen i ni wybod faint o blant ac oedolion sy'n bwriadu ei fynychu.


Digwyddiadau Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen

Yn ogystal â hyn gwahoddir pob Gwarchodwr Plant ledled Cymru i fynychu ein digwyddiadau ymarfer da, sydd wedi'u trefnu ar gyfer mis Mawrth yn y lleoliadau canlynol:

Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2019.  Venue Cymru, Llandudno
Dydd Sul 3 Mawrth 2019.  Park Lodge Inn, Aberystwyth
Dydd Sadwrn 9 Mawrth 2019.  Gwesty'r Angel, Caerdydd

Bydd y rhain yn ddigwyddiadau hyfforddi dydd llawn sy'n edrych ar gefnogi datblygiad emosiynol plant.  Bydd angen blaendal o £15 i archebu eich lle ond ei ad-dalu ar bresenoldeb.

Mae archebu lle'n hanfodol ar gyfer pob digwyddiad ac y byddwn yn gweithredu ar y sail y cyntaf i'r felin. Mae lluniaeth a chinio wedi ei drefnu ar gyfer y digwyddiadau yma.  Ebostiwch paceycymru@pacey.org.uk am ragor o wybodaeth ac i archebu lle.