Back to news listing

Next article

Food and Nutrition Survey/Arolwg Bwyd a Maeth

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. 

Welsh Government have published a survey for provider’s views on the Welsh Government’s Food and Nutrition for Childcare Settings.

The Welsh Government’s Food and Nutrition Guidance for Childcare Providers was launched in November 2018 as a practical resource to help support dietary change and reinforce the importance of children eating a nutritious and balanced diet. The new standards and guidance together with a full range of example menus and recipes was produced to support childcare settings meet the childcare regulations for food and drink in Wales.  PACEY Cymru were a key partner in the development of this best practice guidance.

Welsh Government have published a survey for provider’s views.  This survey has been designed to determine whether or not childcare settings across Wales are aware of the Welsh Government’s ‘Food and Nutrition for Childcare Settings, Best Practice Guidance’ and how it has influenced their food and drink provision for children in their care. It will collect information on the following themes:

  • Awareness of the guidance
  • How/if the guidance is being used
  • Are there any barriers to using the guidance?
  • Is further support needed?

Click to complete the survey

It is made up of 20 questions and should take no longer than 15 minutes to complete. The closing date is the 30th of September 2019. 

PACEY Cymru are keen for feedback from childminders to be included as part of this survey.  We thank you for your time, the information you provide will help inform future improvements and guidance development.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi arolwg ar gyfer barn y darparwr ar Fwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant.

Lansiwyd Canllawiau Bwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2018 fel adnodd ymarferol i helpu a chefnogi newid dietegol ac i atgyfnerthu pwysigrwydd plant yn bwyta diet maethlon a chytbwys. Cynhyrchwyd y safonau a'r canllawiau newydd ynghyd ag ystod lawn o fwydlenni enghreifftiol a ryseitiau i gefnogi lleoliadau gofal plant i fodloni'r rheoliadau gofal plant ar gyfer bwyd a diod yng Nghymru. Roedd PACEY Cymru yn bartner allweddol wrth ddatblygu'r canllawiau arfer gorau hyn.

Lluniwyd yr arolwg er mwyn gweld a yw lleoliadau gofal plant drwy Gymru yn ymwybodol o'r ddogfen hon gan Lywodraeth Cymru, a sut y mae wedi dylanwadu ar eu darpariaeth o ran bwyd a diod i blant. Bydd yn casglu gwybodaeth ar y themâu canlynol;

•         Ymwybyddiaeth o'r canllawiau
•         Sut mae’r/a yw'r canllawiau yn cael eu defnyddio?
•         Oes unrhyw beth yn eich rhwystro rhag defnyddio'r canllawiau?
•         Oes angen rhagor o gefnogaeth arnoch?
 
Sut i gwblhau'r arolwg

Mae'n cynnwys 20 cwestiwn ac ni ddylai gymryd mwy na 15 munud i'w gwblhau. Y dyddiad cau yw 30 Medi 2019. 

Mae PACEY Cymru yn awyddus bod adborth gan warchodwyr plant yn cael ei gynnwys fel rhan o'r arolwg hwn. Diolch i chi am eich amser, bydd y wybodaeth a roddwch yn helpu i lywio gwelliannau yn y dyfodol a datblygu canllawiau.