Back to news listing

Next article

Report on the National Minimum Standards/ Adroddiad ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma

Welsh Government have published the report on the National Minimum Standards for regulated childcare (NMS). 

The review was undertaken by Welsh Government officials between 2017-19. It involved analysis of the relationship between The Child Minding and Day Care (Wales) (Amendment) Regulations 2016 and the NMS, engagement with stakeholders across the childcare and play sector and examination of the approaches adopted by other UK administrations to assessing the standard of childcare and play provision. The review also considered the relationship between CIW’s Inspection Framework and the quality schemes operated by individual local authorities and the childcare and play organisations.

A number of key issues have emerged from the review:

 • Safeguarding
 • Inspection/CIW
 • Supernumerary staffing ratio
 • Qualifications
 • First Aid
 • Childminder Assistants and Childminders working together
 • Open Access Play
 • Quality
 • Foundation Phase
 • Overall format/structure of NMS

The review has suggested twenty recommendations.  Whilst some of the key findings and recommendations in this report can be taken forward relatively speedily others have more wide ranging cross cutting policy implications and need to be seen as part of a bigger picture.  More broadly, the review has exposed wide ranging issues across the childcare and play sector and has raised expectations that these will be considered and responded to by Welsh Government.

Read the full report here

Cyhoeddwyd Llywodraeth Cymru adroddiad ar y adolygiad Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gofal plant a reoleiddir

Cynhaliwyd yr adolygiad gan swyddogion Llywodraeth Cymru rhwng 2017-19.  Roedd y gwaith yn cynnwys dadansoddi'r berthynas rhwng Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016 a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol, ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws y sector gofal plant a chwarae ac archwilio'r dulliau a ddefnyddir gan weinyddiaethau eraill y DU i asesu safon darpariaeth gofal plant a chwarae. Ystyriodd yr adolygiad hefyd y berthynas rhwng Fframwaith Arolygu AGC a'r cynlluniau ansawdd a weithredir gan awdurdodau lleol unigol a sefydliadau gofal plant a chwarae.

Mae nifer o faterion allweddol wedi codi o'r adolygiad:

 • Diogelu
 • Arolygu/AGC
 • Y gymhareb staffio ychwanegol
 • Cymwysterau
 • Cymorth Cyntaf
 • Cynorthwywyr Gofal Plant a Gwarchodwyr Plant yn cydweithio
 • Chwarae Mynediad Agored
 • Ansawdd
 • Cyfnod Sylfaen
 • Fformat/strwythur cyffredinol y Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Mae'r adolygiad wedi awgrymu ugain o argymhellion.  Tra y gellir datblygu rhai o ganfyddiadau allweddol ac argymhellion yr adroddiad hwn yn gyflym mae gan eraill oblygiadau polisi trawstoriadol ehangach ac mae angen iddynt gael eu hystyried fel rhan o'r darlun ehangach.  Yn fwy bras, mae'r adolygiad wedi datgelu materion pellgyrhaeddol ar draws y sector gofal plant a chwarae ac wedi codi disgwyliadau y bydd Llywodraeth yn eu hystyried ac yn ymateb iddynt.

Darllenwch yr adroddiad llawn