Back to news listing

Next article

Camau - Welsh Language Learning/ Camau – Cynllun Dysgu Cymraeg

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. 

A new scheme to help workers in the childcare, early years and playwork sector to learn Welsh and improve their language skills has been launched.

The Camau scheme, devised by the National Centre for Learning Welsh, will enable practitioners in the sector to use more of the Welsh language with children in order to give them a good start on their journey towards becoming fluent Welsh speakers.

The launch of this scheme links with the Welsh Government's commitment to create a million Welsh speakers by 2050 and to provide 30 hours a week of free early education and childcare for working parents through the Childcare Offer for Wales.

Following the success of the initial pilot PACEY Cymru are pleased to be working with The National Centre for Learning Welsh and Cwlwm partners to provide the sector with tailor made Welsh language training which is being rolled out across Wales from the autumn. Camau will offer five courses at different level of fluency dependant on skills and various models of delivery which can suit your needs.

Cwlwm partners will support the project by liaising with settings to market the courses, help identify suitable locations and assist in the evaluation process. Cwlwm’s Welsh Language Co-ordinators will also provide mentoring and after-care support to enable practitioners to gain confidence in their use of Welsh.

The scheme is being delivered on behalf of the National Centre for Learning Welsh by Sbectrwm in collaboration with the University of Wales Trinity Saint Davids, Coleg Cambria and the Cwlwm partnership.

If you are a home based childcare provider in Wales (childminder or nanny) or a PACEY member who would like to access funded Welsh language training or for further information please contact PACEY Cymru on paceycymru@pacey.org.uk

Don’t forget you can access PACEY’s Spotlight on Welsh language development to support you further.

Mae cynllun newydd i helpu gweithwyr yn y sector blynyddoedd cynnar, gofal pant a chwarae i ddysgu Cymraeg a gwella’u sgiliau wedi ei lansio.

Bydd cynllun Camau, sydd wedi’i greu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yn galluogi ymarferwyr yn y sector i ddefnyddio mwy o’r iaith Gymraeg gyda phlant er mwyn rhoi cychwyn da iddynt ar eu taith i fod yn siaradwyr Cymraeg rhugl.

Mae’r lansiad y cynllun yn gyswllt gydag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac i ddarparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant drwy Cynnig Gofal Plant Cymru.

Yn dilyn llwyddiant y peilot cychwynnol, mae PACEY Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda phartneriaid Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Cwlwm i ddarparu hyfforddiant Cymraeg pwrpasol i'r sector sy'n cael ei gyflwyno ledled Cymru o'r hydref. Bydd Camau yn cynnig pum cwrs ar lefel rhuglder gwahanol, gan ddibynnu ar sgiliau a gwahanol fodelau cyflwyno sy'n addas i'ch anghenion.

Bydd partneriaid Cwlwm yn cefnogi’r prosiect drwy gysylltu gyda lleoliadau er mwyn marchnata’r prosiect, helpu gydag adnabod lleoliadau addas a chyfrannu i’r broses werthuso. Bydd Cydlynwyr Iaith Cwlwm hefyd yn darparu gwasanaeth mentora ac ôl-ofal er mwyn galluogi ymarferwyr i ddatblygu hyder yn eu defnydd o’r Gymraeg.

Mae'r cynllun yn cael ei gyflwyno ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gan ymgynghoriaeth Sbectrwm mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Cambria a phartneriaeth Cwlwm.

Os ydych chi'n ddarparwr gofal plant yn y cartref yng Nghymru (gwarchodwr plant neu nani) neu aelod PACEY a hoffai gael mynediad at hyfforddiant Cymraeg a ariennir neu am wybodaeth bellach cysylltwch â PACEY Cymru ar paceycymru@pacey.org.uk

Peidiwch ag anghofio y gallwch gael mynediad I ‘Spotlight on Welsh language development’ i'ch cefnogi ymhellach.