Back to news listing

Next article

Voluntary Approval Scheme Wales/Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Update on the Childcare at Home Voluntary Approval Scheme in Wales from Welsh Government

There is currently no requirement for a nanny to register with CIW in the same way as for other childcare providers.  However, in 2007 Welsh Government established the Childcare at Home Voluntary Approval Scheme, sometimes referred to as the Nanny Scheme.  This is a voluntary scheme, administered by CIW.  Amongst other things, inclusion within the scheme enables parents using an approved nanny, to receive payments for the childcare the nanny provides through a range of statutory funding initiatives such as Tax Credits, Universal Credit and Tax Free Childcare, where they are eligible.

We have been made aware of an issue in relation to the scheme.  A Welsh Government statement says:

'Owing to a change made to the governing legislation by the Department of Work and Pensions (DWP), we have been made aware of a problem in relation to the legal basis for the Voluntary Approval Scheme.  We are looking into the matter urgently so that we can understand the full implication of these changes for the scheme but we are not able to accept applications for approval or annual renewal at this time.' 

Welsh Government have published responses to some frequently asked questions in relation to the scheme:

How has this situation arisen?

This situation has arisen because of changes that have been made to the UK Government legislation which is the legal basis for the Welsh Government’s ‘Childcare at Home Voluntary Approval Scheme’ (“the Nanny Scheme”). This means we cannot approve new nannies under the scheme for the time being.

Why has this happened?

The Department for Work and Pensions has introduced legislation as part of its Welfare Reform agenda, which has removed the legal basis for the Nanny Scheme in Wales. The Welsh Government was not expecting the changes to happen when they did and has therefore not been able to plan for the changes in the way it would have liked.  The Government is working with the Department for Work and Pensions and HM Revenue and Customs to urgently look at what can be done to resolve the matter.

Why are Nannies in England not affected, why is it only in Wales?

There are differences in the legislation that governs the way nannies are approved in England and Wales. The legislation introduced by the UK Government has removed the legal basis for the Nanny Scheme in Wales. 

What is the timescale for this to be resolved?

We cannot be certain about timescales at the moment. The Welsh Government, including its legal advisers, is looking into the possibility of establishing a replacement scheme as a priority but this requires considerable joint working with the Department for Work and Pensions and HM Revenue and Customs because of the links between the Nanny scheme and parents’ ability to claim tax and benefit concessions. We will ensure that website information and communications with the sector are updated to reflect any developments. 

My nanny is due for renewal – if they can’t renew, what will happen to my payments?

The effects of the changes that have been made to the UK Government legislation on renewals is unclear, but this is something the Welsh Government is trying to clarify with the Department for Work and Pensions and HM Revenue and Customs. In the meantime, we are unable to advise individuals in respect of UK Government tax and benefit concessions.

My nanny has been approved under the scheme within the last 12 months, am I still able to claim?

It is possible that you will still be able to claim in these circumstances. However, this is something that needs to be clarified with the Department for Work and Pensions and HM Revenue and Customs and an update will be provided as soon as we know more.

PACEY Cymru are aware that this will be of huge concern for those nannies currently on the scheme and those who were looking to join the scheme and are in discussions with Welsh Government around this.  We will provide further updates as the postion becomes clearer. 

Please email paceycymru@pacey.org.uk with any further queries.

 Diweddariad ar Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru

Ar hyn o bryd, nid oes angen i nani gofrestru gydag AGC yn yr un modd â darparwyr gofal plant eraill. Fodd bynnag, yn 2007, sefydlwyd Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref, sydd weithiau’n cael ei adnabod fel y Cynllun Nani. Cynllun gwirfoddol yw hwn, wedi’i weinyddu gan AGC. Ymhlith pethau eraill, mae cyfranogi yn y cynllun yn galluogi rhieni sy’n defnyddio nani gymeradwy i dderbyn taliadau am y gofal plant a ddarperir gan y nani trwy ystod o fentrau cyllido statudol fel y Credydau Treth, Credyd Cynhwysol a gofal Plant Di-Dreth, lle maent yn gymwys.

Fe’n hysbyswyd am fater mewn perthynas â'r cynllun. Dywed datganiad gan Lywodraeth Cymru:

'Oherwydd newid i ofynion y ddeddfwriaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), tynnwyd ein sylw at broblem gyda chynsail gyfreithiol y cynllun cymeradwyo gwirfoddol. Rydym yn ymchwilio i’r mater ar fyrder fel y gallwn ddeall goblygiadau llawn y newidiadau yma i’r cynllun, ond ni allwn dderbyn ceisiadau am gymeradwyaeth nac adnewyddu blynyddol ar hyn o bryd.'

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymatebion i rai cwestiynau cyffredin mewn perthynas â'r cynllun:

Sut y cododd y sefyllfa hon?

Mae'r sefyllfa hon wedi codi oherwydd newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU, sef sail gyfreithiol 'Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref' Llywodraeth Cymru (y "Cynllun Nanis"). Mae hyn yn golygu na allwn gymeradwyo nanis newydd o dan y cynllun am y tro.

Pam y digwyddodd hyn?

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyflwyno deddfwriaeth fel rhan o'i hagenda Diwygio Lles, sydd wedi cael gwared ar y sail gyfreithiol ar gyfer y Cynllun Nanis yng Nghymru. Nid oedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r newidiadau ddigwydd pan y gwnaethant, ac felly nid yw wedi gallu cynllunio ar gyfer y newidiadau yn y ffordd y byddai wedi hoffi.  Mae'r Llywodraeth yn gweithio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi er mwyn edrych ar fyrder ar yr hyn y gellir ei wneud i ddatrys y mater.

Pam nad yw hyn effeithio ar Nanis yn Lloegr, pam mai yng Nghymru'n unig mae'r broblem?

Mae gwahaniaethau yn y ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r ffordd y caiff nanis eu cymeradwyo yng Nghymru a Lloegr. Mae'r ddeddfwriaeth a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU wedi diddymu'r sail gyfreithiol ar gyfer y Cynllun Nanis yng Nghymru. 

Beth yw'r amserlen ar gyfer unioni'r sefyllfa?

Mae'r amserlenni yn ansicr ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ei chynghorwyr cyfreithiol, yn ymchwilio i'r posibilrwydd o sefydlu cynllun newydd fel blaenoriaeth, ond mae hyn yn gofyn am lawer o gydweithio â'r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi oherwydd y cysylltiadau rhwng y Cynllun Nanis a gallu rhieni i hawlio consesiynau treth a budd-dal. Byddwn yn sicrhau bod gwybodaeth ar y wefan a gohebiaeth â'r sector yn cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddatblygiadau.

Mae'n amser i fy nani adnewyddu - os na all adnewyddu, beth fydd yn digwydd i fy nhaliadau?

Nid yw'n glir sut y bydd y newidiadau i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU yn effeithio ar adnewyddiadau, ond mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cael eglurhad ar hyn gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Yn y cyfamser, ni allwn gynghori unigolion mewn perthynas â chonsesiynau treth a budd-dal Llywodraeth y DU.

Cymeradwywyd fy nani o dan y cynllun yn ystod y 12 mis diwethaf, ydw i'n gallu hawlio o hyd?

Mae'n bosibl y byddwch yn gallu hawlio o hyd o dan yr amgylchiadau hyn. Fodd bynnag, mae angen cael eglurhad ar hyn gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi a chaiff diweddariad ei ddarparu pan fyddwn yn gwybod mwy.

Mae PACEY Cymru yn ymwybodol y bydd hyn yn bryder mawr i'r nanis hynny sydd ar y cynllun ar hyn o bryd a'r rhai a oedd yn dymuno ymuno â'r cynllun, ac y maent mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch hyn.  Byddant yn darparu diweddariad pellach wrth i'r sefyllfa ddod yn gliriach.

E-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk unrhyw ymholiadau pellach.