Back to news listing

Next article

Childcare Offer in Wales Survey/ Arolwg Cynnig Gofal Plant yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru- Childcare Offer in Wales Survey

The Childcare Offer for Wales is now available in all areas of Wales, much earlier than the original timescale for implementation of 2020.  With many childminders across Wales already delivering childcare funded under the Childcare Offer for Wales.

PACEY Cymru are keen to hear from childminders in Wales, whether you have signed up to deliver the Childcare Offer in your area, or not.  If you have we want to hear how easy this was for you, and if not, we want to explore what the reasons for this may be.

To share your views, all you have to do is answer our short Childcare Offer survey. It takes less than 10 minutes to complete.  All responses to the survey will be presented anonymously and will support PACEY Cymru, Welsh Government and Local Authorities to understand the views of the sector and support further development and implementation.

Take the survey here

The Childcare Offer for Wales gives working parents a mixture of childcare and early education for children aged 3 or 4 years, for up to 48 weeks of the year. 

If you would like to learn more about the Childcare Offer for Wales, PACEY Cymru have previously provided information following a funding clarification for the Childcare Offer in Wales and Welsh Government has information on their website about the Childcare Offer Implementation along with some guidance for providers.

If you have any queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

Arolwg Cynnig Gofal Plant yng Nghymru

Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru bellach ar gael ledled Cymru, sef lawer yn gynt na’r amserlen wreiddiol ar gyfer ei weithredu erbyn 2020,  ac mae llawer o warchodwyr plant ar draws Cymru eisoes yn darparu gofal plant a gyllidir gan Gynnig Gofal Plant i Gymru.

Mae PACEY Cymru yn awyddus i glywed gan warchodwyr plant yng Nghymru, p’un a ydych wedi cofrestru i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant yn eich ardal chi, ai peidio.  Os ydych wedi cofrestru, rydym ni eisiau gwybod pa mor hawdd oedd hyn i chi, ac os nad oedd yn hawdd, rydym ni eisiau gwybod y rhesymau posib am hyn.

I rannu’ch safbwyntiau, y cyfan y mae angen ei wneud yw llenwi ein harolwg byr, Cynnig Gofal Plant. Mae’n cymryd llai na 10 munud i’w gwblhau.  Caiff  yr holl atebion i’r arolwg eu cyflwyno’n ddienw a byddant yn helpu PACEY Cymru, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i ddeall safbwyntiau’r sector a chefnogi datblygu a gweithredu pellach.

Cwblhewch yr arolwg yma

Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn cynnig cymysgedd o ofal plant ac addysg gynnar i blant 3 a 4 oed i rieni sy’n gweithio, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Os hoffech wybod rhagor am y Cynnig Gofal Plant i Gymru, mae PACEY Cymru eisoes wedi darparu gwybodaeth yn dilyn eglurhad cyllido ar gyfer y Cynnig Gofal Plant i Gymru ac mae gan Lywodraeth Cymru wybodaeth ar ei gwefan am Weithredu’r Cynnig Gofal Plant gydag arweiniad i ddarparwyr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk