Back to news listing

Next article

Draft Additional Learning Needs (ALN) Code/ Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) drafft

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma

Draft Additional Learning Needs (ALN) Code Consultation – Summary reports published

The Minister for Education has published the summary of response report which presents the Welsh Government’s analysis of the 644 responses we received as well as the feedback from the regional stakeholder events and the engagement events with children, young people and parents.

You can read that report, the Minister’s statement as well as separate reports on the regional stakeholder events and engagement events with children, young people and parents here. The full individual consultation responses with anonymous responses marked as appropriate can also be viewed.

The Welsh Government is now considering what changes may need to be made to the Code, proposed related regulations and proposed revisions to the Part 6 Code that have been suggested by respondents.

Once approved, any changes and the reasons for them will be explained in the explanatory memoranda that will accompany the final ALN Code and regulations which the Welsh Government intend to lay for Assembly approval before the end of this year.

Cyhoeddi adroddiadau ar yr Ymgynghoriad ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) drafft

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi adroddiad yn crynhoi'r ymateb i'r ymgynghoriad. Mae'n amlinellu dadansoddiad Llywodraeth Cymru o'r 644 o ymatebion a ddaeth i law yn ogystal â'r adborth o'r digwyddiadau rhanbarthol i randdeiliaid a'r digwyddiadau ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a rhieni.

Gallwch ddarllen yr adroddiad hwnnw, datganiad y Gweinidog, yn ogystal ag adroddiadau eraill ar y digwyddiadau rhanbarthol i randdeiliaid a'r digwyddiadau ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a rhieni yma. Mae'r ymatebion unigol llawn i'r ymgynghoriad ar gael i'w gweld hefyd. Mae rhai o'r ymatebion yn ddienw lle bo hynny'n briodol.

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n ystyried pa newidiadau y gallai fod angen eu gwneud i'r Cod a'r rheoliadau cysylltiedig arfaethedig, ynghyd â'r diwygiadau i'r Cod Rhan 6 a awgrymwyd gan ymatebwyr.

Unwaith y cânt eu cymeradwyo, caiff unrhyw newidiadau a'r rhesymau drostynt eu hesbonio yn y memoranda esboniadol a gaiff eu cyhoeddi gyda'r Cod ADY a'r rheoliadau terfynol y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu gosod gerbron y Cynulliad i'w cymeradwyo cyn diwedd eleni.