Back to news listing

Next article

Caring in Welsh Award/ Wobr Gofalu trwy'r Gymraeg

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. 

Nominations are now open for a new award to recognise and celebrate care workers who’ve made a difference to people’s lives by providing care and support in Welsh.

The Caring in Welsh award is open to any paid care workers who work in social care or early years and childcare in Wales, and who provide excellent care through the medium of Welsh.

Social Care Wales is inviting members of the public, employers and those working in care to nominate a care worker.

Anyone interested in nominating a care worker will need to complete a nomination form, letting Social Care Wales know in no more than 250 words why the worker deserves to be recognised and the difference they have made to the life or lives of the person or people they support.

The worker can be a fluent Welsh speaker, know a little Welsh or be a learner, and they don’t have to be of a certain standard, as long as they use the language when providing care and support.

A shortlist of nominees will be agreed by a panel of judges and the public will then be invited to vote for the worker they think should win the award, which will be presented at the National Eisteddfod in Llanrwst on Tuesday 6 August 2019.

Anyone nominating a care worker will need to make sure the care worker is happy to be nominated before submitting their entry, as Social Care Wales will be using their story and images to help publicise the award, and promote the benefits and importance of providing care and support through the medium of Welsh.

Those interested in nominating a care worker should download and complete the nomination form available on Social Care Wales’s website at , then send it via email to events@socialcare.wales or by post to Caring in Welsh, Social Care Wales, South Gate House, Wood Street, Cardiff CF10 1EW..

The closing date for nominations is 3 July 2019.

Gwahoddir enwebiadau am wobr newydd i gydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth yn Gymraeg.

Mae’r Wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ac sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd, cyflogwyr a phobl sy’n gweithio yn y maes gofal i enwebu gweithiwr gofal.

Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal llenwi ffurflen enwebu, gan ddweud mewn 250 o eiriau neu lai pam mae’r gweithiwr yn haeddu cael ei gydnabod a pha wahaniaeth mae wedi’i wneud i fywyd neu fywydau’r person neu’r bobl sy’n cael cymorth ganddo neu ganddi.

Gall y gweithiwr fod yn siarad Cymraeg yn rhugl, siarad ychydig neu’n dysgu, a does dim angen iddo neu iddi fod o safon benodol, cyn belled â’i fod yn defnyddio'r iaith wrth ddarparu gofal a chymorth.

Cytunir rhestr fer o enwebeion gan banel o feirniaid, ac wedyn gwahoddir y cyhoedd i bleidleisio am y gweithiwr maent yn credu y dylai ennill y wobr, a fydd yn cael ei gyflwyno yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ar ddydd Mawrth, 6 Awst 2019.

Bydd angen i unrhyw un sy’n enwebu gweithiwr gofal sicrhau bod y gweithiwr gofal yn hapus i gael ei enwebu cyn cyflwyno’r cais oherwydd bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn defnyddio ei stori a lluniau i roi cyhoeddusrwydd i'r wobr, ac i hybu manteision a phwysigrwydd darparu gofal a chymorth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal, lawrlwytho a llenwi ffurflen enwebu sydd ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru, a’i hanfon ar e-bost i digwyddiadau@gofalcymdeithasol.cymru trwy’r post i Gofalu trwy’r Gymraeg, Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 3 Gorffennaf 2019.