Back to news listing

Next article

New childcare employment programme in Wales / Rhaglen cyflogaeth gofal plant newydd yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru is supporting National Day Nurseries Association (NDNA) Cymru Childcare Works phase two in Wales.

NDNA’s Childcare Works phase two is a programme funded by the Welsh Government to encourage more people to consider and trial a career in the childcare sector, and will be delivered across ten local authority areas in Wales: Conwy, Wrexham, Gwynedd, Anglesey, Cardiff, Caerphilly, Newport Torfaen, Swansea and Neath Port Talbot.  The programme will run until December 2020.  NDNA Cymru are now seeking participants who are currently not in employment or education but who are interested in taking part in the project to apply.

As part of the programme PACEY Cymru will be working with NDNA Cymru to promote opportunities to become a registered childminder through a series of childminder information sessions in the ten local authority areas.  This supports our wider work around the WeCare campaign to attract more people to work in care professions in Wales.

Childcare Works phase two follows the success of Childcare Works phase one in Flintshire and Wrexham which trained 16 participants over the age of 50, most of whom have gone on to secure permanent employment within the early years sector.

Deputy Minister for Health and Social Services, Julie Morgan said: “As a government we have made a significant investment to providing funded childcare to working parents of 3-4 year olds across Wales. The Childcare sector is crucial to delivering this provision and employing a highly skilled and qualified professional workforce is vitally important, not only to support parents and carers to access employment but to support our youngest children’s learning and development.   

“I’m delighted that alongside the Economy Minister we are able to give further funding to provide key introductory training to encourage more people to enter the sector and consider a future career in Childcare. We want to encourage diversity across the sector and encourage people from diverse backgrounds to enter the sector.”

Anyone interested in finding out more or joining the programme can find further information on the NDNA Cymru Childcare Works web page or ring the NDNA Cymru office on 01824 707823.

 

Mae PACEY Cymru yn cefnogi cam 2 o prosiect Gofal Plant ar Waith, Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) yng Nghymru.

Mae cam 2 Gofal Plant ar Waith NDNA yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i annog mwy o bobl i ystyried a threialu gyrfa yn y sector gofal plant, a bydd yn cael ei chyflwyno ar draws deg ardal awdurdod lleol yng Nghymru: Conwy, Wrecsam, Gwynedd, Ynys Môn, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd Torfaen, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Bydd y rhaglen yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2020. Mae NDNA Cymru bellach yn chwilio am gyfranogwyr nad ydynt mewn cyflogaeth neu addysg ar hyn o bryd ond sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect i wneud cais.


Fel rhan o'r rhaglen bydd PACEY Cymru yn gweithio gydag NDNA Cymru i hyrwyddo cyfleoedd i ddod yn warchodwr plant cofrestredig trwy gyfres o sesiynau gwybodaeth gwarchodwyr plant yn y deg ardal awdurdod lleol. Mae hyn yn cefnogi ein gwaith ehangach o amgylch ymgyrch Gofalwn Cymru i ddenu mwy o bobl i weithio mewn proffesiynau gofal yng Nghymru.

Mae cam 2 Gofal Plant ar Waith yn dilyn llwyddiant cam un Gofal Plant ar Waith Sir y Fflint a Wrecsam lle hyfforddwyd 16 o gyfranogwyr dros 50 oed, ac fe gafodd y rhan fwyaf ohonynt sicrhad cyflogaeth barhaol yn y sector blynyddoedd cynnar yn dilyn hyn.

Meddai'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan: “Fel llywodraeth, rydym wedi gwneud buddsoddiad sylweddol i ddarparu gofal plant a ariennir i rieni sy'n gweithio 3-4 oed ledled Cymru. Mae'r sector Gofal Plant yn hanfodol i ddarparu'r ddarpariaeth hon ac mae cyflogi gweithlu proffesiynol medrus a chymwys yn hanfodol bwysig, nid yn unig i gefnogi rhieni a gofalwyr i gael mynediad i gyflogaeth ond i gefnogi dysgu a datblygiad ein plant ieuengaf.

“Rwyf wrth fy modd ein bod, ochr yn ochr â Gweinidog yr Economi, yn gallu rhoi cyllid pellach i ddarparu hyfforddiant rhagarweiniol allweddol i annog mwy o bobl i ymuno â'r sector ac ystyried gyrfa yn y dyfodol mewn Gofal Plant. Rydym am annog amrywiaeth ar draws y sector ac annog pobl o gefndiroedd amrywiol i ymuno â'r sector.”

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy neu sydd am ymuno â'r rhaglen ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalen we Gofal Plant ar Waith NDNA Cymru neu ffonio swyddfa NDNA Cymru ar 01824 707823.