Back to news listing

Next article

PACEY Cymru Foundation Phase events/Digwyddiadau Y Cyfnod Sylfaen PACEY Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

It’s been a busy couple of months for PACEY Cymru. We have provided a series of regional events through Foundation Phase funding from Welsh Government.  

Foundation Phase Excellence Network, Supporting Children’s emotional Well-being events

These continuous professional development (cpd) events were delivered in Conwy, Cardiff and Ceredigion during March. These included updates on developments across childcare and education in Wales alongside an interactive workshop on supporting children’s emotional development with supporting activities. Those who attended were inspired particularly by the introduction of mindfulness activities for children and ideas on how to introduce yoga to children. Feedback was excellent and a Welsh Government representative who attended shared with us how engaged and professional those who attended were.

Foundation Phase, Childminder and Children events

PACEY Cymru were pleased to see the success of good practice sharing opportunities for childminders and the children in their care through a series of four regional storytelling events in Carmarthenshire, Cardiff, Flintshire and Gwynedd in February and March. Participation at the sessions was great to see with Cath Little being the inspiring storyteller. The idea of modelling good practice and sharing ideas to inspire the practitioners has been hugely successful with feedback being extremely positive.   

We are looking to deliver further events based on this method of delivery over the coming months. Keep an eye out on our PACEY Cymru Facebook or website news pages for further opportunities. It would be good to have you join us at our next event.

 

Mae wedi bod yn ddau fis prysur i PACEY Cymru. Rydym wedi darparu cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol trwy gyllid Gyfnod Sylfaen derbyniwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen, Cefnogi digwyddiadau lles emosiynol plant

Cafodd y digwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus hyn eu cyflwyno yng Nghonwy, Caerdydd a Cheredigion yn ystod mis Mawrth. Wnaeth y rhain cynnwys diweddariadau ar ddatblygiadau ar draws gofal plant ac addysg yng Nghymru ochr yn ochr â gweithdy rhyngweithiol ar gefnogi datblygiad emosiynol plant gyda gweithgareddau ategol. Cafodd y rhai a fynychodd eu hysbrydoli yn arbennig trwy gyflwyno gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar i blant a syniadau ar sut i gyflwyno ioga i blant. Roedd yr adborth yn ardderchog ac fe rannwyd cynrychiolydd Llywodraeth Cymru a fynychodd pa mor gysylltiedig a phroffesiynol oedd y rhai a fynychodd.

Digwyddiadau Cyfnod Sylfaen, Gwarchodwyr Plant a Phlant

Roedd PACEY Cymru yn falch o weld llwyddiant arfer da yn rhannu cyfleoedd i warchodwyr plant a'r plant yn eu gofal trwy gyfres o bedwar digwyddiad adrodd straeon rhanbarthol yn Sir Gaerfyrddin, Caerdydd, Sir y Fflint a Gwynedd ym mis Chwefror a mis Mawrth. Roedd y cyfranogiad yn y sesiynau yn braf i’w weld gyda Cath Little yn storïwr ysbrydoledig. Mae'r syniad o fodelu arfer da a rhannu syniadau i ysbrydoli'r ymarferwyr wedi bod yn llwyddiannus iawn gydag adborth yn hynod o gadarnhaol.

Rydym yn bwriadu darparu digwyddiadau pellach yn seiliedig ar y dull hwn o gyflwyno dros y misoedd nesaf. Cadwch lygad ar ein tudalennau Facebook PACEY Cymru neu dudalennau newyddion gwefan am gyfleoedd pellach. Byddai'n dda i gael eich cwmni yn ein digwyddiad nesaf.