Back to news listing

Next article

'WeCare' Campaign Wales / Ymgyrch 'Gofalwn' Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

To help attract more people to work in care, a national campaign called WeCare has been launched today in Wales..

The campaign is a collaboration between Social Care Wales and leading organisations representing social care, early years and childcare in Wales, as well as other national bodies involved in job-seeking and careers advice.

It is part of a long-term strategy to develop the workforces in the care and health sectors over the next decade, to provide a high-quality, seamless service to the people of Wales.

The campaign will highlight the breadth of career opportunities in care, from childminders and nursery practitioners to home care co-ordinators and care home managers.

Currently, around one in 17 adults in Wales works in social care or early years and childcare (around 113,000 people), making it a bigger employer than the NHS. But this area of work is still growing.

The WeCare campaign aims to show the variety of roles and career progression opportunities available. By using real care workers, the campaign focuses on the challenges they face, as well as what makes their work rewarding and worthwhile.

Amanda Calloway has been working as a childminder for 12 years. She says: “I used to work in banking, in quite a stressful role, but after having my children, I decided to look into childminding temporarily.

“Twelve years later I’m still at it. It’s allowed me to access education alongside running my business and as I work from home, it’s flexible enough to fit around my life.

“I enjoy running and being outdoors, so I take the children to the nature reserve, the woods or the beach as much as possible. It’s a rewarding career, even though it’s hard work. To have the opportunity to shape the future of children’s lives is fantastic.”

Listen to Amanda talking about her role as a childminder.

Karen Llewellyn works as an Early Years Lecturer for Gower College, Swansea.  After working as a childminder for 13 years, Karen decided to use her knowledge and understanding to progress and become a lecturer at Gower College. She lectures in Childcare and Health and Social Care to help inspire the next generation of social workers, carers and child carers. Karen works with PACEY Cymru delivering training and support services as a self-employed associate.

Listen to Karen talking about her role

Deputy Minister for Health and Social Services Julie Morgan said:

“In Wales, we are fortunate to have a team of highly-committed and dedicated social care, early years and childcare professionals who go above and beyond every day. From caring and helping our youngest children to develop and thrive, to providing support and compassionate care to adults and older people, they make a huge difference to people’s lives. But we need more people to consider these highly rewarding careers.

“That’s why I’m delighted to support the new WeCare campaign. It’s been designed to showcase the opportunities social care, early years and childcare sectors can offer to all those with the right caring skills and qualities and the support which is available to help them develop and nurture their skills to support the people they assist live full and active lives.

“I am grateful to Social Care Wales and their partners, particularly care workers who have shared their experiences, for their work on this campaign. I hope their stories will inspire people to become our next generation of carers, childcare practitioners, childminders and care assistants.”

Sue Evans, Chief Executive of Social Care Wales said: “In Wales, around 90,000 people work in social care, while 23,000 work in early years and childcare. However, we still need more people if we are going to meet the needs and expectations of society over the next 10 years.

 “Working in social care, early years and childcare can be demanding, but it’s also hugely worthwhile. The WeCare campaign has been developed to attract the right people to support some of the most vulnerable members in our communities or help inspire the next generation.

“There are a variety of roles available working with adults and children, as well as opportunities to gain qualifications on the job and progress careers.  New qualifications in health, social care and childcare are being launched from September this year and this campaign is part of a broader plan to make sure we have a workforce across care and health services that will meet the future needs of the people of Wales.”

For more information about some of the roles available and to see examples of real people who work in Wales and those they support, visit WeCare.wales. This website will be updated frequently, with further details and useful information.

I helpu i ddenu mwy o bobl i weithio mewn gofal, mae ymgyrch genedlaethol o’r enw Gofalwn wedi’i lansio heddiw.

Mae’r ymgyrch yn gydweithrediad rhwng Gofal Cymdeithasol Cymru a sefydliadau arweiniol sy’n cynrychioli’r sectorau gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ynghyd â chyrff cenedlaethol eraill sy’n ymwneud â chwilio am waith a chyngor gyrfaol.

Mae’n rhan o strategaeth hirdymor i ddatblygu'r gweithluoedd yn y sectorau gofal ac iechyd dros y ddegawd nesaf er mwyn cynnig gwasanaeth di-dor o ansawdd uchel i bobl Cymru.

Bydd yr ymgyrch yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol mewn gofal, o warchodwyr plant ac ymarferwyr meithrin i gydlynwyr gofal cartref a rheolwyr cartrefi gofal.

Ar hyn o bryd, mae tua un o bob 17 oedolyn yng Nghymru yn gweithio mewn gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant (tua 113,000 o bobl), sy’n golygu bod y maes yn gyflogwr mwy na'r GIG. Ond mae’r maes gwaith hwn yn tyfu o hyd.

Nod yr ymgyrch Gofalwn yw tynnu sylw at yr amrywiaeth o rolau a chyfleoedd datblygu gyrfa sydd ar gael. Drwy ddefnyddio gweithwyr gofal go iawn, mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar yr heriau y maent yn eu hwynebu, ynghyd â’r hyn sy’n gwneud eu gwaith yn werth chweil.

Mae Amanda Calloway wedi bod yn gweithio fel gwarchodwr plant ers 12 mlynedd. Meddai: “Ro’n i'n arfer gweithio mewn bancio, ac roedd fy rôl yn achosi tipyn o straen, ond ar ôl cael fy mhlant penderfynais fod yn warchodwr plant dros dro.

“Ddeuddeg mlynedd yn ddiweddarach, dwi yma o hyd. Mae wedi fy ngalluogi i astudio ochr yn ochr â rhedeg fy musnes oherwydd dwi’n gweithio o gartref ac mae’n ddigon hyblyg i ffitio o gwmpas fy mywyd.

“Dwi’n mwynhau rhedeg a bod yn yr awyr agored, felly dwi’n mynd â’r plant i’r warchodfa natur, i’r goedwig neu i’r traeth gymaint â phosibl. Mae’n yrfa werth chweil, er ei bod yn waith caled hefyd. Mae’n wych cael y cyfle i siapio dyfodol bywydau plant."

Gwrandewch ar Amanda yn sôn am ei rôl fel gwarchodwr plant

Mae Karen Llewellyn yn Ddarlithydd Blynyddoedd Cynnar Goleg Gŵyr, Abertawe. Ar ôl gweithio fel gwarchodwr plant am 13 mlynedd, penderfynodd Karen ddefnyddio ei gwybodaeth a’i dealltwriaeth i symud ymlaen a dod yn ddarlithydd yng Ngholeg Gŵyr. Mae hi’n darlithio mewn Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol i helpu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol, gofalwyr a gwarchodwyr plant. Mae Karen yn gyswllt hunangyflogedig sy’n gweithio gyda PACEY Cymru drwy ddarparu ei gwasanaethau hyfforddiant.

Gwrandewch ar Karen yn sôn am ei rôl.

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

“Yng Nghymru, rydym yn ffodus i gael tîm o weithwyr ymrwymedig iawn yng ngofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant sy’n mynd cam ymhellach pob dydd. O ofalu a helpu ein plant ieuengaf i ddatblygu a ffynnu, i ddarparu cymorth a gofal tosturiol i oedolion a phobl hŷn, maent yn gwneud newid enfawr i fywydau pobl. Ond, rydym angen mwy o bobl i gysidro’r gyrfaoedd gwerth chweil hyn.

“Dyma pam rydw i wrth fy modd yn cefnogi’r ymgyrch newydd Gofalwn. Mae wedi ei gynllunio i arddangos y cyfleoedd gall gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant eu cynnig i rheiny â’r sgiliau a’r rhinweddau gofalu cywir, a’r gymorth sydd ar gael i’w helpu i ddatblygu a magu eu sgiliau i gefnogi pobl i fyw bywydau llawn a gweithgar.

“Rwy’n ddiolchgar i Ofal Cymdeithasol Cymru a’i phartneriaid, yn enwedig gweithwyr gofal sydd wedi rhannu eu profiadau, am eu gwaith ar yr ymgyrch. Rwy’n gobeithio bydd ei straeon yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ofalwyr, gweithwyr gofal plant, gofalwyr plant a chynorthwywyr gofal.”

Dywedodd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru: “Yng Nghymru, mae tua 90,000 o bobl yn gweithio mewn gofal cymdeithasol, tra bod 23,000 yn gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Fodd bynnag, mae angen mwy o bobl arnom o hyd i fodloni anghenion a disgwyliadau cymdeithas dros y 10 mlynedd nesaf.

“Gall gweithio mewn gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant fod yn heriol, ond mae hefyd yn hynod o werth chweil. Mae'r ymgyrch Gofalwn wedi'i datblygu i ddenu’r bobl gywir i gefnogi rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymunedau neu i helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

“Mae yna amrywiaeth o rolau ar gael yn gweithio gydag oedolion a phlant, ynghyd â chyfleoedd i ennill cymwysterau wrth weithio a datblygu gyrfaoedd. Mae cymwysterau newydd mewn iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn cael eu lansio o fis Medi eleni ac mae’r ymgyrch hon yn rhan o gynllun ehangach i sicrhau bod gennym weithlu ar draws y gwasanaethau gofal ac iechyd a fydd yn bodloni anghenion pobl Cymru yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am y rolau sydd ar gael a chyflogwyr lleol yn y sectorau gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant, ewch i Gofalwn.cymru. Bydd y wefan yn cael ei ddiweddaru’n gyson gyda mwy o fanylion a gwybodaeth ddefnyddiol.