Back to news listing

Next article

New Curriculum for Wales/Cwricwlwm newydd i Gymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma

Welsh Government have published A Guide to Curriculum for Wales 2022.

The new Curriculum for Wales 2022 has been designed for all learners aged 3 to 16. Current proposals for legislation are that the new curriculum will be provided for:

 • 3 to 5-year-olds who attend nursery classes in maintained schools and those attending funded non-maintained settings
 • 5 to 16-year-olds who attend maintained schools in Wales.

There are four ‘purposes’ of the new curriculum which are to develop children and young people as:

 • ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
 • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
 • ethical, informed citizens of Wales and the world
 • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society

The Curriculum for Wales 2022 organises learning around six areas of learning and experience which are:

You can learn more about the Curriculum Guide on the Welsh Government website.

What does this mean to me?     

For those providing funded education in non-maintained settings and those potentially looking to do so in the future this new curriculum will be key to delivery of learning.

For those registered childcare settings currently working to the Foundation Phase principles within current regulation requirements the new curriculum principles are likely to be embedded within future regulation requirements.

PACEY Cymru are working closely with Welsh Government on the development, implementation and roll out of the new curriculum.  This includes discussions around future opportunities for a wider range of childcare providers, including childminders, to provide funded early years education in Wales.  PACEY Cymru strongly feel that opening up opportunities would benefit the sustainability of childcare providers, parental choice of provision and most importantly support children’s emotional development and well-being. 

PACEY Cymru needs childminders in Wales to share their views on the delivery of funded early education (Foundation Phase Nursery provision) through a Welsh Government survey that is currently open.  It is particularly important to capture the views of childminders, given the current position, where only one local authority in Wales funds childminders to provide funded early education (Foundation Phase Nursery provision).  This will support the gathering of evidence and lobbying work on this issue as we know that there are many barriers to this at present and your responses will support evidence gathering in order to provide a true picture.

Timescales

The draft version of the curriculum is currently being consulted on until the end of the summer term. Feedback received will help refine the details during late summer and autumn term, which will then be rolled out to settings and schools in January 2020. Estyn have also shared details that they will implement a partial suspension on inspections during September 2020 to August 2021 details of which are noted in Estyn's new evaluation and improvement arrangements for schools and settings.

Keep up to date with any developments on our website in coming months.

 

 

Cyhoeddwyd Llywodraeth Cymru Canllaw i Gwricwlwm i Gymru 2022.

Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru 2022 wedi ei ei gynllunio ar gyfer pob dysgwr 3 i 16 oed. Yn ôl y cynigion deddfwriaethol presennol, bydd y cwricwlwm newydd ar gyfer:

 • plant 3 i 5 oed sy’n mynychu dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion a gynhelir a phlant sy’n mynychu lleoliadau a ariennir nas cynhelir
 • plant 5 i 16 oed sy’n mynychu ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

Mae yna pedwar diben I’r cwricwlwm newydd sydd I helpu pob plentyn a pherson ifanc i ddatblygu yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • cyfranwyr mentrus, creadigol, sy’n barod i chwarae rhan lawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau

fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae Cwricwlwm i Cymru 2022 yn trefnu dysgu o gwmpas chwe maes dysgu a phrofiad sef:

Gallwch ddarllen mwy am y Callawiau y Cwricwlwm ar wefna Llywodraeth Cymru.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

I'r rhai sy'n darparu addysg a ariennir mewn lleoliadau nas cynhelir a'r rhai sydd o bosibl yn dymuno gwneud hynny yn y dyfodol bydd y cwricwlwm newydd hwn yn allweddol i gyflwyno dysgu.

Ar gyfer y lleoliadau gofal plant cofrestredig hynny sy'n gweithio ar hyn o bryd i egwyddorion y Cyfnod Sylfaen o fewn gofynion rheoleiddio cyfredol, mae egwyddorion y cwricwlwm newydd yn debygol o gael eu hymgorffori mewn gofynion rheoleiddio yn y dyfodol.

Mae PACEY Cymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu, gweithredu a chyflwyno'r cwricwlwm newydd. Mae hyn yn cynnwys trafodaethau ynghylch cyfleoedd yn y dyfodol i ystod ehangach o ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant, i ddarparu addysg blynyddoedd cynnar a ariennir yng Nghymru. Mae PACEY Cymru yn teimlo'n gryf y byddai agor cyfleoedd yn fanteisiol i gynaliadwyedd darparwyr gofal plant, dewis rhieni o ddarpariaeth ac, yn bwysicaf oll, yn cefnogi datblygiad emosiynol a lles plant. 

Gofynnir PACEY Cymru ar warchodwyr plant i rannu eu barn ar gyflwyno addysg gynnar a ariennir (darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen) trwy arolwg Llywodraeth Cymru sydd ar agor ar hyn o bryd. Teimlwn ei fod yn arbennig o bwysig casglu barn gwarchodwyr plant, o ystyried y sefyllfa bresennol, lle mai dim ond un awdurdod lleol yng Nghymru sy'n ariannu gwarchodwyr plant i ddarparu addysg gynnar a ariennir (darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen). Bydd hyn yn cefnogi casglu tystiolaeth a gwaith lobïo ar y mater hwn gan ein bod yn gwybod bod yna lawer o rwystrau i hyn ar hyn o bryd ac y bydd eich ymatebion yn cefnogi casglu tystiolaeth er mwyn darparu darlun cywir.

Amserlen

Ymgynghorir ar fersiwn drafft y cwricwlwm ar hyn o bryd tan ddiwedd tymor yr haf. Bydd yr adborth a dderbynnir yn helpu i fireinio'r manylion yn hwyrach ynyr haf a thymor yr hydref, a fydd wedyn yn cael ei gyflwyno i leoliadau ac ysgolion ym mis Ionawr 2020. Mae Estyn hefyd wedi rhannu manylion y byddant yn gweithredu ataliad rhannol ar archwiliadau yn ystod Medi 2020 i Awst 2021 sy'n cael eu nodi yn nhrefniadau gwerthuso a gwella newydd Estyn mewn ysgolion a lleoliadau.

Cadwch lygad ar unrhyw ddatblygiadau ar ein gwefan yn ystod y misoedd nesaf.