Back to news listing

Next article

PACEY Cymru needs your support! / Mae angen eich cefnogaeth ar PACEY Cymru!

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma

PACEY Cymru needs childminders in Wales to share their views on the delivery of funded early education (Foundation Phase Nursery provision) through a Welsh Government survey that is currently open.  It is particularly important to capture the views of childminders, given the current position, where only one local authority in Wales funds childminders to provide funded early education (Foundation Phase Nursery provision).  This will support the gathering of evidence and lobbying work on this issue as we know that there are many barriers to this at present and your responses will support evidence gathering in order to provide a true picture.

PACEY Cymru continue to lobby with Welsh Government and Local Authorities around the important role childminders in Wales play and how they should be supported to provide funded early education (Foundation Phase Nursery provision) in order to support childrens needs, the needs of families, sustainability of childminding provision and a fair and equitable approach.

We would urge you to respond as soon as possible and share with other providers you know to support a high response rate.  Sharing your views will help shape and influence change. Please note the closing date for this survey is the 31st May 2019

If you have any queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

 

Gofynnir PACEY Cymru ar warchodwyr plant i rannu eu barn ar gyflwyno addysg gynnar a ariennir (darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen) trwy arolwg Llywodraeth Cymru sydd ar agor ar hyn o bryd. Teimlwn ei fod yn arbennig o bwysig casglu barn gwarchodwyr plant, o ystyried y sefyllfa bresennol, lle mai dim ond un awdurdod lleol yng Nghymru sy'n ariannu gwarchodwyr plant i ddarparu addysg gynnar a ariennir (darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen). Bydd hyn yn cefnogi casglu tystiolaeth a gwaith lobïo ar y mater hwn gan ein bod yn gwybod bod yna lawer o rwystrau i hyn ar hyn o bryd ac y bydd eich ymatebion yn cefnogi casglu tystiolaeth er mwyn darparu darlun cywir.

Mae PACEY Cymru yn parhau i lobïo gyda Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol ynghylch rôl bwysig gwarchodwyr plant yng Nghymru a sut y dylid eu cefnogi i ddarparu addysg gynnar a ariennir (darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen) er mwyn cefnogi anghenion plant, anghenion teuluoedd, cynaliadwyedd darpariaeth gwarchod plant mewn dull teg a chyfiawn.

Byddem yn eich annog i ymateb cyn gynted â phosibl a rhannu gyda darparwyr eraill i gefnogi cyfradd ymateb uchel. Bydd rhannu eich barn yn helpu i lunio a dylanwadu ar newid. Noder mai dyddiad cau'r arolwg hwn yw 31 Mai 2019

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk