Back to news listing

Next article

Launch of Early Childhood Education and Care (ECEC) approach in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

At an event on 24 October 2019 Mark Drakeford, First Minister of Wales, launched the Welsh Governments plans for an Early Childhood Education and Care approach.   

The First Minister states: Wales will today embark on an exciting journey to create a single, high-quality, child-centred approach to early childhood education and care. We will reform the provision of early years care to ensure children get the best possible start in life.

PACEY Cymru attended the launch and look forward to working with the Welsh Government and all our partners to support these significant changes which will take place over the next 10 years.   

The First Minister highlights that the Early Childhood Education and Care approach has at its core the aim for high-quality stimulating learning and care experience in any education and care setting children attend – in Welsh, English or bilingually. The type of setting they attend is irrelevant if they are being supported and nurtured as they need. 

In the immediate term, this will include the development of a quality framework setting out the principles and requirements for quality across the sector. 

As we move forward with our early childhood education and care approach, we will build on our success and strengths, ensuring all settings providing care for children under five work to the same founding principles, the same focus on child development and the same ambition of high quality. 

 

Mewn digwyddiad ar 24 Hydref 2019 lansiodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, gynlluniau Llywodraethau Cymru ar gyfer dull Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar.

Dywed y Prif Weinidog: Heddiw, bydd Cymru yn cychwyn ar daith gyffrous i greu un dull o ansawdd uchel ar gyfer addysg a gofal plentyndod cynnar, sy’n canolbwyntio ar y plentyn. Byddwn yn diwygio darpariaeth gofal blynyddoedd cynnar i sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Mynychodd PACEY Cymru y lansiad ac edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru a'n holl bartneriaid i gefnogi'r newidiadau sylweddol hyn a fydd yn digwydd dros y 10 mlynedd nesaf.

Mae'r Prif Weinidog yn tynnu sylw at y ffaith bod y dull Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yn greiddiol i'r nod o brofiad dysgu a gofal ysgogol o ansawdd uchel mewn unrhyw leoliad addysg a gofal y mae plant yn ei fynychu - yn Gymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog. Mae'r math o leoliad y maen nhw'n ei fynychu yn amherthnasol os ydyn nhw'n cael eu cefnogi a'u meithrin yn ôl yr angen.

Yn y tymor uniongyrchol, bydd hyn yn cynnwys datblygu fframwaith o ansawdd sy'n nodi'r egwyddorion a'r gofynion ar gyfer ansawdd ar draws y sector.

Wrth inni symud ymlaen gyda'n dull addysg a gofal plentyndod cynnar, byddwn yn adeiladu ar ein llwyddiant a'n cryfderau, gan sicrhau bod pob lleoliad sy'n darparu gofal i blant dan bump oed yn gweithio i'r un egwyddorion sylfaenol, yr un ffocws ar ddatblygiad plant a'r un uchelgais - sef darparu gwasanaeth o safon uchel.