Back to news listing

Next article

NEWS: Brexit ‘No Deal’ Guidance for home-based childcare settings in Wales / Canllawiau ar Brexit ‘H

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

As the Brexit deadline approaches, and the possibility remains that the UK may leave the EU without a deal, we are unsure what the impact will be in Wales or on home-based childcare settings.

To help you prepare for how Brexit may Welsh Government are keen for the childcare and early years sector to consider how this may impact on settings.  PACEY Cymru have put together some points for you to consider:

  • Medication that the children in your care might need

Medication should not be stockpiled as this could cause supply disruption. It might be useful to keep a record of expiry dates of medication so you and the parents are aware of items that need to be restocked in plenty of time to reduce the risk of not having the medication.

For children that require specific lifesaving medication it is vital that parents are made aware that if the children arrive at the setting without this medication or if it has expired then the child will not be able to use the setting until they have the required medication in accordance with your medication policy.

For more information regarding the effect that a ‘no deal’ Brexit can have on medication please see . If individuals have any concerns regarding medication or regular prescription then they should talk to their local pharmacist.

  • Possible food shortages

The impact of a no deal exit from the EU could raise anxieties about food supplies. Most of our food is produced in the UK or non-EU countries, if there are any problems they are likely to be about the choice of some fresh products, not a general shortage of food. Childcare settings might be required to make adaptions to meals provided and menu plans if the availability of some ingredients is impacted in the event of a no deal Brexit.

Healthy menu plans should be maintained, guidance is available from The Welsh Government surrounding It is important that any changes to the food that childminders are providing are shared with parents/carers. For more information also see Preparing Wales - Food.

  • GDPR                                                                                                   

If we leave the EU with a ‘no-deal’ most of the UK data protection rules will remain the same for small businesses such as childminders. The UK is committed to maintaining the high standards of the GDPR (General Data Protection Regulation) and the government plans to incorporate it into UK law after Brexit. The ICO has published guidance regarding data protection and Brexit for small businesses and organisations.

  • EU nationals

If you employ an assistant in your setting, and they are an EU national please consider the advice for any EU nationals on issues that may impact on them and on applying for . If you are an employer of EU nationals equips employers with the right tools and information to support EU citizens and their families to apply to the EU Settlement Scheme.

  • Further information

The Welsh Government’s Business Wales Brexit Portal can be used as a source of advice and guidance regarding up-to-date information about Brexit and how to prepare, also The Preparing Wales/Paratoi Cymru contains further advice for citizens and businesses about preparing for Brexit.

The PACEY Blog on Brexit - does it matter for early years? may also be of interest to you.

 

Mae’r terfyn amser ar gyfer Brexit yn agosáu, ac mae’n bosibl y gall y DU adael yr UE heb gytundeb. Oherwydd hynny, nid ydym yn siŵr beth fydd yr effaith ar Gymru a lleoliadau gofal plant yn y cartref.

Er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer Brexit, mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar ystyried sut y gall effeithio ar leoliadau.  Mae PACEY Cymru wedi nodi rhai pwyntiau i’w hystyried:

  • Meddyginiaeth y gallai fod ei hangen ar y plant yn eich gofal

Ni ddylid pentyrru meddyginiaeth, gan y gallai hyn amharu ar y broses gyflenwi. Gallai cadw cofnod o ddyddiadau dod i ben meddyginiaeth fod yn ddefnyddiol fel eich bod chi a’r rhieni’n gwybod pa eitemau y mae angen eu hailstocio mewn digon o amser i leihau'r risg o beidio â chael y feddyginiaeth.

Ar gyfer plant y mae angen meddyginiaeth achubol benodol arnynt, mae’n hanfodol bod y rhieni’n gwybod, os bydd y plant yn cyrraedd heb y feddyginiaeth hon neu os bydd y feddyginiaeth wedi dod i ben, na fyddant yn gallu defnyddio’r lleoliad nes bod ganddynt y feddyginiaeth ofynnol, yn unol â’ch Polisi Meddyginiaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am yr effaith y gall Brexit ‘Heb Gytundeb’ ei chael ar feddyginiaeth, gweler . Os bydd gan unigolion unrhyw bryderon ynghylch meddyginiaeth neu bresgripsiwn rheolaidd, dylent siarad â’u fferyllydd lleol.

  • Prinder bwyd posibl

Gallai effaith gadael yr UE heb gytundeb achosi pryder ynghylch cyflenwadau bwyd. Mae’r rhan fwyaf o’n bwyd yn cael ei gynhyrchu yn y DU neu wledydd nad ydynt yn rhan o’r UE. Os bydd unrhyw broblemau, byddant yn debygol o fod yn ymwneud â'r dewis o rai cynhyrchion ffres, nid prinder cyffredinol o fwyd. Efallai y bydd angen i leoliadau gofal plant addasu’r prydau y maent yn eu cynnig a’u cynlluniau prydau os bydd effaith ar y cynhwysion sydd ar gael oherwydd Brexit ‘Heb Gytundeb’.

Dylid cynnal cynlluniau prydau iach. Mae canllawiau ar gael ar gan Lywodraeth Cymru (). Mae’n bwysig bod unrhyw newidiadau i'r bwyd y mae gwarchodwyr plant yn ei roi yn cael eu trafod gyda rhieni/gofalwyr. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Paratoi Cymru – Bwyd.

  • Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, bydd y rhan fwyaf o reolau diogelu data'r DU yn aros yr un peth i fusnesau bach fel gwarchodwyr plant. Mae’r DU yn ymrwymedig i gynnal safonau uchel y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, ac mae’r llywodraeth yn bwriadu ei wneud yn rhan o gyfraith y DU ar ôl Brexit. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi canllawiau ar ddiogelu data a Brexit i fusnesau a sefydliadau bach.

  • Gwladolion yr UE

Os ydych yn cyflogi cynorthwyydd yn eich lleoliad sy’n un o wladolion yr UE, ystyriwch y cyngor i unrhyw wladolion yr UE ar faterion a all effeithio arnynt a gwneud cais am . Os ydych yn cyflogi gwladolion yr UE, mae’r yn rhoi'r adnoddau a’r wybodaeth gywir i gyflogwyr fel y gallant helpu dinasyddion yr UE a’u teuluoedd i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

  • Rhagor o wybodaeth

Gellir defnyddio Porth Brexit Busnes Cymru Llywodraeth Cymru fel ffynhonnell o gyngor ac arweiniad ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Brexit a sut i baratoi. Mae gwefan Paratoi Cymru hefyd yn rhoi rhagor o gyngor i ddinasyddion a busnesau ar baratoi ar gyfer Brexit.

Gall blog PACEY, Brexit – does it matter for early years?, fod o ddiddordeb i chi hefyd.