test

Back to news listing

Next article

Care Inspectorate Wales Annual Report / Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

CIW have published their Annual Report for 2018-2019. The report contains an insight into the registration, regulation and inspection of childcare and play settings across Wales.

The 2018-19 annual report shows CIW regulated 5,946 services providing 112,075 places, and carried out 2,499 inspections across adult and children’s services, and childcare and play. 

Key areas noted within the report are;

  • CIW Online for childcare and play sector
  • Disclosure and Barring Service (DBS)
  • Childcare and play ratings
  • Childcare offer
  • Self Assessment of Service Statements (SASS)

Chief Inspector Gillian Baranski said:

'Following the successful implementation of online services for adult and children’s services providers, we began work to bring the full benefits of CIW Online to childcare and play providers.

In partnership with Cwlwm (the five organisations that support childcare services in Wales) we are developing our plans, including an online application form to be tested with providers. We will also discuss and review the proposed application forms for child minders and day care services. We are confident the system will be beneficial to the sector and want to build a positive consensus about this exciting development.

In early 2020 we will be asking childcare and play providers to use their online accounts to submit a Self Assessment of Service Statement (SASS). This will enable us to gather and update information we hold on childcare and play services. In addition, providers will be asked to submit a quality of care review, describing their own assessment of the quality of care provided and explaining how they monitor their own performance.'

PACEY Cymru will provide further information and an update on this in coming weeks.

 Mae AGC wedi cyhoeddi eu Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-2019. Mae'r adroddiad yn cynnwys mewnwelediad i gofrestru, rheoleiddio ac arolygu gofal plant a lleoliadau chwarae ledled Cymru. Mae adroddiad blynyddol 2018–19 yn dangos bod AGC wedi rheoleiddio 5,946 o wasanaethau a oedd yn darparu 112,075 o lefydd, ac wedi cynnal mwy na 2,499 o arolygiadau ar draws gwasanaethau oedolion a phlant a gofal plant a chwarae.

Y meysydd allweddol a nodwyd yn yr adroddiad yw;

  • AGC Ar-lein i’r sector gofal plant a chwarae
  • Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
  • Graddau gwasanaethau gofal plant a chwarae
  • Y cynnig gofal plant
  • Datganiadau Hunanasesu Gwasanaeth

Dywedodd y Prif Arolygydd Gillian Baranski:

'Ar ôl rhoi gwasanaethau ar-lein ar waith yn llwyddiannus i ddarparwyr gwasanaethau oedolion a plant, dechreuwyd ar y gwaith o gynnig manteision llawn AGC Ar-lein i ddarparwyr gofal plant a chwarae.

Mewn partneriaeth â Cwlwm (y pum sefydliad sy’n cefnogi gwasanaethau gofal plant yng Nghymru) rydym yn datblygu ein cynlluniau, gan gynnwys ffurflen gais Ar-lein, i’w profi gyda darparwyr. Byddwn hefyd yn trafod ac yn adolygu’r ffurflenni cais arfaethedig ar gyfer gwarchodwyr plant a gwasanaethau gofal dydd. Rydym yn hyderus y bydd y system yn fuddiol i’r sector ac rydym am greu consensws cadarnhaol am y datblygiad cyffrous hwn.

Yn gynnar yn 2020, byddwn yn gofyn i ddarparwyr gofal plant a chwarae ddefnyddio eu cyfrifon ar-lein i gyflwyno Datganiadau Hunanasesu Gwasanaeth. Bydd hyn yn ein galluogi i gasglu a diweddaru’r wybodaeth sydd gennym am wasanaethau gofal plant a chwarae. Yn ogystal, gofynnir i ddarparwyr gyflwyno adolygiad o ansawdd y gofal, yn disgrifio eu hasesiad eu hunain o ansawdd y gofal a ddarperir ac yn egluro’r ffordd y maent yn monitro eu perfformiad eu hunain.'

Bydd PACEY Cymru yn darparu rhagor o wybodaeth a diweddariad ar hyn yn ystod yr wythnosau nesaf.