Back to news listing

Next article

CIW Self Assessment of Service Statement / AGC Datganiadau Hunanasesu Gwasanaeth

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

In early 2020 CIW will be asking childcare and play providers to use their online accounts to submit a Self Assessment of Service Statement (SASS). This will enable CIW to gather and update information they hold on childcare and play services. In addition, providers will be asked to submit a quality of care review, describing their own assessment of the quality of care provided and explaining how they monitor their own performance.

In November 2019 you will receive a letter from CIW with important information about CIW Online. This letter requires you to take action to activate an online account.

You must do this whether you have previously created an online account or not.

Your online account will make it much easier for you to work with CIW, providing one simple and effective way to submit information about any changes to your service.

Please look out for your letter and take action within the set timescales to follow the instructions and activate your account. 

CIW have shared further information and frequently asked questions on their website.  

Yn gynnar yn 2020, bydd AGC yn gofyn i ddarparwyr gofal plant a chwarae ddefnyddio eu cyfrifon ar-lein i gyflwyno Datganiadau Hunanasesu Gwasanaeth. Bydd hyn yn galluogi AGC i gasglu a diweddaru’r wybodaeth sydd ganddyn nhw am wasanaethau gofal plant a chwarae. Yn ogystal, gofynnir i ddarparwyr gyflwyno adolygiad o ansawdd y gofal, yn disgrifio eu hasesiad eu hunain o ansawdd y gofal a ddarperir ac yn egluro’r ffordd y maent yn monitro eu perfformiad eu hunain.

Ym mis Tachwedd 2019 byddwch yn derbyn llythyr gan AGC gyda gwybodaeth bwysig am AGC ar-lein. Mae'r llythyr hwn yn nodi’r camau sydd angen i chi gymryd i i wneud eich cyfrif ar-lein yn weithredol.

Rhaid i chi wneud hyn, hyd yn oed os ydych wedi creu cyfrif ar-lein yn flaenorol.

Bydd eich cyfrif ar-lein yn ei gwneud yn llawer haws i chi weithio gydag AGC, trwy ddarparu un ffordd syml ac effeithiol o gyflwyno gwybodaeth am unrhyw newidiadau i'ch gwasanaeth.

Er mwyn gwneud eich cyfrif ar-lein yn weithredol, cadwch lygad am eich llythyr a gweithredwch ar y canllawiau o fewn yr amserlen penodol. Bydd PACEY Cymru yn darparu rhagor o wybodaeth a diweddariad ar hyn yn ystod yr wythnosau nesaf. 

Mae AGC wedi rhannu gwybodaeth bellach a chwestiynau cyffredin ar eu gwefan.