Back to news listing

Next article

Celebration event to welcome new qualifications / Digwyddiad i ddathlu cymwysterau newydd

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

The official launch of the new qualifications for the childcare sector in Wales took place today

The new childcare qualifications will help to strengthen the sector at a time when its services provide a vital lifeline to communities and families across Wales.

A special event was held today at Bridgend College to celebrate the introduction of the new qualifications and many of those present who attended, including PACEY Cymru, have been closely involved in their development.

Developed in partnership by Qualifications Wales, Social Care Wales and Health Education and Improvement Wales (HEIW), and delivered by a consortium made up of the Welsh Joint Education Committee (WJEC) and City and Guilds, students can now work towards a variety of qualifications based on their interests or job roles.

Qualifications Wales Chief Executive Philip Blaker believes that this has the potential to establish Wales as a leader in these important sectors:

“In developing these qualifications we have worked in a highly collaborative way with colleagues in health, social care and childcare sectors and the regulators of these workforces in Wales to ensure these qualifications fully meet the needs of the sector.

“We are confident that the qualifications we are putting in place will become the envy of the care sector in other nations”.

Earlier this year, Social Care Wales launched a long-term national campaign called WeCare Wales to attract more people to work in care roles, with the aim of recruiting an additional 20,000 workers by 2030 to meet growing demand for services.

Social Care Wales Chief Executive Sue Evans added:

“Those who embark on a career in the health and social care, and childcare sectors must be confident that their profession is one that nurtures talent, rewards skills, and allows ambitions to be realised. These new qualifications will build on the excellent work already being carried out, and will enable the sector to take on the challenges that lie ahead.”

The majority of the new qualifications were introduced earlier this month (September 2019), with the remainder being introduced in September 2020. There will be a transition period for those already studying for existing qualifications to ensure that they can still enter the sector.

The existing qualifications have been streamlined to provide clarity and coherence, with over 240 qualifications reduced to a suite of around 20. They are delivered by a consortium of the WJEC and City & Guilds, who have strong track records of bilingual qualification development, assessment design and delivery. 

To coincide with the official launch PACEY Cymru have today launched their new units for home based childcare in Wales. 

Claire Protheroe, National Manager for Wales for PACEY Cymru said:

“This is an exciting time for those looking to become a registered childminder or approved nanny in Wales with the launch of specialised units which support quality development of childcare services.  PACEY Cymru worked collaboratively with Qualifications Wales, Social Care Wales, CIW and other key stakeholders to develop these units that meet the needs of the home-based childcare sector.”

For anyone interested in learning more about the new units or qualifications please email paceycymru@pacey.org.uk.

 

Digwyddodd lansiad swyddogol y cymwysterau newydd ar gyfer y sector gofal plant yng Nghymru heddiw.

Bydd y cymwysterau gofal plant newydd yn helpu i gryfhau'r sector ar adeg pan mae ei wasanaethau'n darparu achubiaeth hanfodol i gymunedau a theuluoedd ledled Cymru.

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig heddiw yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr i ddathlu cyflwyniad o’r  cymwysterau newydd, ac mae llawer o'r rhai a oedd yn bresennol, gan gynnwys PACEY Cymru, wedi chwarae rhan agos yn eu datblygiad.

Mae'r cymwysterau, gaiff i gyd eu cynnig yn ddwyieithog, hefyd yn darparu safon gydnabyddedig a chyson i bawb sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant, ac yn cynnig llwybr gyrfa clir i'r rhai sydd am symud ymlaen.

Wedi'u datblygu mewn partneriaeth â Chymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a’u darparu gan gonsortiwm sy'n cynnwys Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) a City and Guilds, gall myfyrwyr nawr weithio tuag at amrywiaeth o gymwysterau yn seiliedig ar eu diddordebau neu eu swyddi.

Mae Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, Philip Blaker, yn credu fod y potensial yma i sefydlu Cymru fel arweinydd yn y sectorau pwysig hyn:

“Wrth ddatblygu’r cymwysterau hyn rydym wedi gweithio mewn ffordd gydweithredol iawn gyda chydweithwyr yn y sectorau cymdeithasol a gofal plant ac iechyd a rheoleiddwyr y gweithluoedd hyn yng Nghymru i sicrhau bod y cymwysterau yn diwallu anghenion y sector yn llawn.

“Rydyn ni'n hyderus y bydd y safonau gaiff eu rhoi ar waith yn destun cenfigen i'r sector gofal mewn gwledydd tu hwnt i Gymru.”

Yn gynharach eleni, lansiodd Gofal Cymdeithasol Cymru ymgyrch tymor hir o dan y faner Gofalwn Cymru i ddenu mwy o bobl i weithio yn y maes gofal, gyda’r nod o recriwtio 20,000 o weithwyr  ychwanegol erbyn 2030 i ateb y galw cynyddol, yn dilyn ymchwil sy’n dangos bod disgwyl i nifer y bobl yn eu 80au gynyddu o 44% erbyn 2030.

Ychwanegodd Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru, Sue Evans:

“Rhaid i’r rhai sy’n cychwyn ar yrfa yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant fod yn hyderus bod eu proffesiwn yn un sy’n meithrin talent, yn gwobrwyo sgiliau, ac yn caniatáu gwireddu uchelgeisiau. Bydd y cymwysterau newydd hyn yn adeiladu ar y gwaith rhagorol sydd eisoes yn cael ei wneud, a bydd yn galluogi'r sector i ymgymryd â'r heriau sydd o'n blaenau."

Caiff y mwyafrif o’r cymwysterau newydd eu cyflwyno ar gyfer eu haddysgu yn gyntaf ym mis Medi 2019, gyda'r gweddill yn cael eu cyflwyno ym mis Medi 2020. Bydd cyfnod pontio i'r rhai sydd eisoes yn astudio ar gyfer cymwysterau presennol er mwyn sicrhau eu bod yn dal yn medru ymuno â'r sector.

Mae'r cymwysterau presennol wedi'u symleiddio er mwyn bod yn fwy eglur a chliriach, gyda dros 240 o gymwysterau wedi'u lleihau i gyfres oddeutu 20. Byddant yn cael eu darparu gan gonsortiwm o'r CBAC a City & Guilds, sydd â hanes cryf o ddatblygu cymwysterau dwyieithog, dyluniad asesu a darpariaeth.

I gyd-fynd â'r lansiad swyddogol mae PACEY Cymru heddiw wedi lansio eu hunedau newydd ar gyfer gofal plant yn y cartref yng Nghymru.

Dywedodd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru ar gyfer PACEY Cymru:

“Mae hwn yn amser cyffrous i’r rheini sydd am ddod yn warchodwr plant cofrestredig neu nani gymeradwy yng Nghymru gyda lansiad unedau arbenigol sy’n cefnogi datblygiad o ansawdd gwasanaethau gofal plant. Gweithiodd PACEY Cymru ar y cyd â Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, AGC a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddatblygu’r unedau hyn sy’n diwallu anghenion y sector gofal plant yn y cartref.”

Os oes unrhywun am gael mwy o wybodaeth am yr unedau neu gymwysterau newydd neu contact paceycymru@pacey.org.uk.