Back to news listing

Next article

Social Care Wales The Accolades 2020 / Y Gwobrau 2020 Gofal Cymdeithasol Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

The Accolades are back and Social Care Wales are now accepting entries and nominations!

The Accolades are awards that recognise, celebrate and share excellent work by organisations, groups or teams in social care, early years and childcare in Wales.

Social Care Wales are looking for applications from every area – the voluntary, private or statutory sectors. 

For the 2020 Accolades Social Care Wales have streamlined their application forms making it even easier to apply. Also, people can submit a short video instead of completing an entry form.

As well as changing the forms, Social Care Wales have introduced the WeCare Wales award. 

Do you work with or know someone you think makes a difference through the care and support they provide?
Why not nominate them for the WeCare Wales award? The new Accolade that recognises, celebrates and shares the positive impact care workers in Wales have on the people they support.
 
The closing date for nominations is 5pm, 15 November 2019. 
 
Further information and a nomination form is available from the website.
 

Mae'r Gwobrau yn ôl ac mae Gofal Cymdeithasol Cymru nawr yn derbyn ceisiadau ac enwebiadau!

Mae'r Gwobrau yn cydnabod, dathlu a rhannu arfer ragorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn chwilio am geisiadau o bob ardal - y sectorau gwirfoddol, preifat neu statudol. 

Ar gyfer Gwobrau 2020 mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi symleiddio ein ffurflenni cais i wneud hi'n haws ymgeisio. Hefyd gall pobl gyflwyno fideo fer yn lle llenwi ffurflen gais.

Yn ogystal â newid y ffurflenni, mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cyflwyno Y wobr Gofalwn Cymru.

ydych chi’n gweithio gyda neu’n adnabod rhywun rydych chi’n meddwl sy’n gwneud gwahaniaeth trwy’r gofal a chymorth maent yn eu darparu? Beth am enwebu gweithiwr ar gyfer y wobr Gofalwn Cymru? Y Wobr newydd sy’n cydnabod, dathlu a rhannu’r effaith positif mae gweithwyr gofal yng Nghymru yn cael ar y bobl maent yn eu cefnogi.
 
Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 5pm, 15 Tachwedd 2019
 
Am fwy o wybodaeth a ffurflen enwebu, ewch i wefan.