Back to news listing

Next article

Voluntary Approval in Wales / Cymeradwyo Gwirfoddol yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Further to our previous news story we are extremely pleased to be able to provide an update on the Childcare at Home Voluntary Approval Scheme in Wales.

The Welsh Government established the ‘Childcare at Home Voluntary Approval Scheme’, sometimes referred to as the “Nanny Scheme” in 2007 as a voluntary scheme, administered by Care Inspectorate Wales (CIW) on the Welsh Government’s behalf. Amongst other things, inclusion within the scheme enables parents using an approved nanny, to receive payments for the childcare the nanny provides through a range of UK Government tax and benefits concessions such as Tax Credits, Universal Credit and Tax-Free Childcare, where they are eligible.

In early March this year, CIW were informed by the Welsh Government that there was a problem in relation to the legal basis of the scheme which meant the scheme needed to be closed. This was due to a change made to the governing legislation by the Department for Work and Pensions (DWP).

Following intensive discussions, the Welsh Government, DWP and HMRC are in agreement that a new scheme will ultimately be required to replace the existing 2007 scheme. However, in the meantime DWP and HMRC are prepared to honour all tax and benefit payments associated with the 2007 scheme in respect of:

  • nannies already approved under the 2007 scheme and who wish to renew their approvals
  • nannies wishing to be approved for the first time under the 2007 scheme
  • existing and new tax and benefit claimants using nannies approved under the 2007 scheme.

For the time being therefore, and until the introduction of a new Welsh Government scheme, which is recognised in UK Government law, CIW will continue to operate the 2007 scheme in respect of approvals and renewals.

This decision means that CIW are now able to re-open the scheme and start processing both renewals and new applications.

CIW anticipate there will be a high number of submissions in the next few weeks which they will work through as quickly as possible, but please be aware this may take longer than normal.

Please email paceycymru@pacey.org.uk with any further queries.

 
Ymhellach i'n stori newyddion flaenorol rydym yn hynod o falch i allu darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref yng Nghymru.

Fel y gwyddoch o bosibl, yn gynharach eleni roedd cymhlethdod wedi effeithio ar ein gallu i barhau â'r Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol 'Gofal Plant yn y Cartref', sef y cynllun a ddefnyddiwyd i'ch cymeradwyo chi.

Sefydlodd Llywodraeth Cymru y 'Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref', y cyfeirir ato weithiau fel y "Cynllun Nani", yn 2007 fel cynllun gwirfoddol, a weinyddir gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar ran Llywodraeth Cymru. Ymhlith pethau eraill, mae bod yn rhan o'r cynllun yn galluogi rhieni sy'n defnyddio nani gymeradwy, i gael taliadau am y gofal plant y mae'r nani yn ei ddarparu drwy amrywiaeth o gonsesiynau treth a budd-daliadau Llywodraeth y DU megis Credydau Treth, Credyd Cynhwysol a Gofal Plant Di-dreth, lle y maent yn gymwys.

Ar ddechrau mis Mawrth eleni, rhoddodd Llywodraeth Cymru wybod i AGC fod problem mewn perthynas â sail gyfreithiol y cynllun a oedd yn golygu bod yn rhaid dod â'r cynllun i ben. Roedd hyn o ganlyniad i newid a wnaed i'r ddeddfwriaeth lywodraethu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Yn dilyn trafodaethau dwys, mae Llywodraeth Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn cytuno y bydd angen cynllun newydd i ddisodli cynllun 2007 yn y pen draw. Fodd bynnag, yn y cyfamser, mae'r Adran Gwaith a Phensiynau a CThEM yn barod i wneud yr holl daliadau treth a budd-daliadau sy'n gysylltiedig â chynllun 2007 mewn perthynas â'r canlynol:

  • nanis sydd eisoes wedi'u cymeradwyo o dan gynllun 2007 ac sydd am adnewyddu eu cymeradwyaethau
  • nanis sydd am gael eu cymeradwyo am y tro cyntaf o dan gynllun 2007
  • hawlwyr treth a budd-daliadau presennol a newydd sy'n defnyddio nanis a gymeradwywyd o dan gynllun 2007.

Felly am y tro, a hyd nes y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun newydd, a gaiff ei gydnabod gan gyfraith Llywodraeth y DU, bydd AGC yn parhau i weithredu cynllun 2007 mewn perthynas â chymeradwyo ac adnewyddu.

Rydym yn gwerthfawrogi ei bod wedi bod yn gyfnod anodd , ac rydym yn diolch i chi am eich amynedd wrth i ni weithio drwy'r cymhlethdodau cyfreithiol. Mae'r penderfyniad hwn yn golygu bod AGC bellach yn gallu ailagor y cynllun a dechrau prosesu ceisiadau adnewyddu a cheisiadau newydd.

Rydym yn rhagweld y bydd nifer mawr o gyflwyniadau dros yr wythnosau nesaf, a bydd AGC yn gweithio drwyddynt cyn gynted â phosibl, ond byddwch yn ymwybodol y gall y broses gymryd mwy o amser nag arfer.

E-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk unrhyw ymholiadau pellach.