Back to news listing

Next article

NEWS: Critical workers to get free childcare/ Gweithwyr hanfodol i gael gofal plant am ddim

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here

The Welsh Government is launching a coronavirus childcare assistance scheme to support Wales’ critical workers.

Under the new plans, councils will be able to use funding from the Welsh Government’s Childcare Offer to support registered childcare providers to care for pre-school-aged children of critical workers. Children who are considered vulnerable will also be included in the scheme. 

The changes will cover the next three months and provide care for children under five.

Wales’ existing childcare offer provides 30 hours of early education and childcare to the working parents of three and four-year olds across for 48 weeks of the year.

The existing offer will be suspended for three months and replaced with the coronavirus childcare assistance scheme to support critical workers and vulnerable children.

The Welsh Government will honour its commitment to continue to pay childcare providers for the hours of childcare already booked under the childcare offer for three months. 

The Welsh Government have published 'Childcare for under five year olds providers guidance-How childcare providers can provide care under the new coronavirus childcare assistance scheme.'

Further guidance about the new arrangements will be published shortly.

More information will be available as it is published in the Wales information section of our Coronavirus Spotlight area of the website.  This will include frequently asked questions for Wales as they are developed.

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun cymorth gofal plant coronafeirws i gefnogi gweithwyr hanfodol Cymru. 

O dan y cynllun newydd, bydd cynghorau’n gallu defnyddio cyllid o Ddarpariaeth Gofal Plant Llywodraeth Cymru i gefnogi darparwyr gofal plant cofrestredig i ofalu am blant cyn oedran ysgol gweithwyr hanfodol. Hefyd bydd plant sy’n cael eu hystyried fel rhai agored i niwed yn cael eu cynnwys yn y cynllun. 

Bydd y newidiadau’n darparu ar gyfer y tri mis nesaf ac yn rhoi gofal i blant dan bump oed.

Mae darpariaeth gofal plant bresennol Cymru’n darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant tair a phedair oed am 48 wythnos y flwyddyn.         

Bydd y ddarpariaeth bresennol yn cael ei gohirio am y tri mis nesaf ac yn ei lle daw cynllun cymorth gofal plant y coronafeirws er mwyn cefnogi gweithwyr hanfodol a phlant agored i niwed.                    

Bydd Llywodraeth Cymru yn anrhydeddu ei hymrwymiad i barhau i dalu i ddarparwyr gofal plant am yr oriau o ofal plant sydd wedi’u harchebu eisoes o dan y ddarpariaeth gofal plant am dri mis.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 'Canllawiau darparwyr gofal plant i rai dan bum mlwydd oed-Sut gall darparwyr gofal plant ddarparu gofal o dan gynllun cymorth gofal plant y coronafeirws newydd.'

Bydd cyfarwyddyd am y trefniadau newydd yn cael ei gyhoeddi’n fuan.

Darllenwch ymhellach am arweiniad a gwybodaeth gyffredinol ar y Coronafeirws