Back to news listing

Next article

NEWS: Letter to the childcare sector in Wales from the Deputy Minister

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

The Deputy Minister for Health and Social Services, Julie Morgan AM, shares letter thanking the childcare sector in Wales for their work at this challenging time.  

'I would like to take this opportunity to thank you wholeheartedly for your continued hard work and professionalism in delivering our Flying Start and Families First programmes as well as providing crucial information and childcare services to families. The support that you provide is always invaluable. But it is at times of crisis when our children, young people and families rely on your services more than ever. I am extremely grateful for the way in which you have responded to a very difficult and stressful situation.

I want to pay tribute to our childcare providers and Flying Start settings, particularly those who have gone to great efforts to stay open to care for the children of critical workers as well the most vulnerable children in our communities. Providing safe care for those who need it at a particularly challenging time has played a big part in supporting our response to COVID-19.'

Read the full letter here

Mae Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC, wedi rhannu llythyr yn diolch i'r sector gofal plant am eu gwaith yn ystod yr adeg heriol hon.

'Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch ichi o waelod calon am barhau i weithio mor galed ac am eich proffesiynoldeb wrth fynd ati i gyfenwi ein rhaglenni Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf yn ogystal â darparu gwybodaeth a gwasanaethau gofal plant hanfodol i deuluoedd. Mae’r gefnogaeth rydych chi’n ei chynnig bob amser yn amhrisiadwy. Ond mewn argyfwng fel hyn, mae ein plant, ein pobl ifanc a’r teuluoedd yn dibynnu ar eich gwasanaethau yn fwy nag erioed. Dw i’n hynod o ddiolchgar ichi am y ffordd rydych chi wedi ymateb i sefyllfa mor anodd a llawn straen.

Hoffwn dalu teyrnged i’n darparwyr gofal plant a lleoliadau Dechrau’n Deg, yn arbennig felly'r rhai sydd wedi gwneud y fath ymdrechion i barhau i fod ar agor i ofalu am blant gweithwyr hanfodol yn ogystal ag er mwyn y plant sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Ar adeg mor arbennig o anodd, mae darparu gofal diogel i’r rhai sydd ei angen wedi chwarae rhan fawr yn ein hymateb i COVID-19.'

Darllenwch y llythyr yn llawn yma