Back to news listing

Next article

NEWS: Childcare Provider Grant now open / Grant Darparwyr Gofal Plant nawr ar agor

Darllenwch hyn yn Cymraeg yma. Read this in Welsh here.

Childcare providers in Wales, including child minders, can now apply for up to £5,000 to cover loss of income between 1 April 2020 to 30 June 2020. This is a grant to provide financial assistance for CIW-registered childcare businesses which have experienced a reduction in net income as a result of the COVID-19 outbreak and have not been able to access grants from other UK or Welsh Government schemes.

PACEY Cymru recently reported that funding of over £4 million has been announced by the Welsh Government to support childcare providers affected by COVID-19 and who have been unable to access other business support schemes through a Childcare Provider Grant.

Eligibility

You need to be registered with Care Inspectorate Wales (CIW)

You cannot get the grant if you have successfully applied for or had funding from the following schemes:

 • Business rate grants administered by your local authority
 • Economic Resilience Fund (ERF)
 • Self-Employment Income Support Scheme (SEISS)
 • Welsh Government Start-Up Grant
 • Third Sector Resilience Fund (WCVA)
 • Mudiad Meithrin grant scheme

The Mudiad Meithirn grant scheme is funded from the Third Sector Resilience Fund. Childcare providers cannot have funding under both this grant and the Mudiad Meithrin grant scheme for this reason.

You can apply for the grant even if you have received funding from the following schemes:

 • Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS)
 • Childcare Offer Wales
 • Coronavirus Childcare Assistance Scheme (C-CAS)
 • Foundation Phase Nursery (FPN) funding
 • Flying Start

Who can apply?

A grant of up to £5,000 is available to CIW registered childcare businesses that have been affected by the Covid-19 outbreak. Your net income for April to June 2020 must have reduced compared to April-June 2019 due to COVID-19 and you must not have been able to access the various other grant schemes offered by UK and Welsh Governments. Or, alternatively, if you started trading on or after 2 April 2019, you may be eligible for a grant of up to £2,500 if you suffered a net loss for the period 1 April 2020 to 30 June 2020 and meet all of the other criteria.

How to apply

Businesses can apply for the grant by using the eligibility checker on the Business Wales website. If eligible, you will be invited to apply to your local authority. You must include your supporting evidence with your application. Applications without supporting evidence will not be considered.

Scanned documents and photos are acceptable forms of evidence for this purpose.

The Childcare Provider Grant is open to applications from the 24th August 2020 until the fund is fully committed or 31st October 2020, whichever is earlier. Applications will be dealt with on a first come first served basis.

Gall darparwyr gofal plant yng Nghymru, gan gynnwys gwarchodwyr plant, wneud cais nawr am hyd at £5,000 i fynd i’r afael ag incwm a gollwyd rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Mehefin 2020. Mae’r grant hwn yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau gofal plant sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac mae eu hincwm net wedi disgyn oherwydd COVID-19 ac nid ydynt wedi gallu cael grantiau drwy gynlluniau eraill Llywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru.

Gwnaeth PACEY Cymru adrodd yn ddiweddar bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid o dros £4 miliwn i gefnogi darparwyr gofal plant sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19 sydd wedi methu â manteisio ar unrhyw gynlluniau cymorth busnes eraill trwy Grant Darparwyr Gofal Plant

Cymhwystra

Rhaid i chi fod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Ni allwch gael y grant os ydych wedi gwneud cais am gyllid i’r cynlluniau isod, neu os ydych wedi cael cyllid ganddynt:

 • Grantiau ardrethi busnes sy’n cael eu gweinyddu gan eich awdurdod lleol
 • y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF)
 • Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig  (SEISS)
 • Cymorth Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau Newydd
 • Cronfa Gwytnwch Trydydd Sector Cymru (WCVA)
 • Cynllun grant y Mudiad Meithrin

Caiff cynllun grant y Mudiad Meithrin ei gyllido o Gronfa Gwytnwch y Trydydd Sector. Ni roddir cyllid, felly, i ddarparwyr gofal plant o dan y grant hwn yn ogystal â chynllun grant y Mudiad Meithrin.

Gallwch wneud cais am y grant hyd yn oed os ydych wedi cael cyllid o dan y cynlluniau canlynol:

 • Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS)
 • Y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru
 • Cynllun Cymorth Gofal Plant yn sgil y Coronafeirws
 • Cyllid darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen
 • Dechrau’n Deg

Pwy sy’n cael gwneud cais? 

Mae grant o hyd at £5,000 ar gael i fusnesau gofal plant sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac y mae Covid-19 wedi effeithio arnyn nhw. Mae’n rhaid i’ch incwm net rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020 fod wedi disgyn o’i gymharu ag EbrillMehefin 2019 oherwydd COVID-19 ac nid oeddech wedi gallu defnyddio’r cynlluniau grant eraill a oedd yn cael eu cynnig gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Neu, fel arall, os oedd eich busnes wedi dechrau masnachu ar 2 Ebrill 2019 neu ar ôl hynny, efallai byddwch chi’n gymwys i gael grant o hyd at £2,500 os oeddech chi wedi cael colled net am y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 a’ch bod yn diwallu’r holl feini prawf eraill.

Sut mae gwneud cais

Mae busnesau’n gallu gwneud cais am y grant drwy ddefnyddio’r gwiriwr cymhwysedd ar wefan Busnes Cymru. Os ydych chi’n gymwys, byddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno cais i’ch awdurdod lleol. Mae’n rhaid cynnwys eich tystiolaeth gyda’ch cais. Ni fydd ceisiadau heb dystiolaeth yn cael eu hystyried. 

Mae dogfennau wedi’u sganio a lluniau yn fathau derbyniol o dystiolaeth ar gyfer hyn. 

Mae'r Grant Darparwyr Gofal Plant yn gwahodd ceisiadau o 24ain Awst 2020 nes bydd yr holl gronfa wedi cael ei hymrwymo neu 31ain Hydref 2020, pa un bynnag sydd gyntaf. Bydd y ceisiadau’n cael eu hystyried ar sail y cyntaf i’r felin.