Back to news listing

Next article

NEWS: Modification of the Basic Curriculum in Wales / Addasu'r Cwricwlwm Sylfaenol yng Nghumru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Yesterday, using powers under the Coronavirus Act 2020, Kirsty Williams MS, Minister for Education issued a notice temporarily modifying the basic curriculum requirements for Wales and associated assessment arrangements for schools and funded non-maintained nursery settings (those funded pursuant to arrangements with local authorities). Kirsty Williams stated that schools should provide learners with the best possible support from the autumn term.  The published learning and operational guidance shared in July 2020 to support schools continues and emphasises the need to keep learners and teachers safe and also the priority attached to promoting wellbeing and the continuation of learning. 

There has been modification to the basic curriculum and associated assessment requirements to a reasonable endeavours basis for the first 30 days of September.  This will provide schools with flexibility, where needed, to reintegrate students and develop a plan for learning over the autumn which is resilient and relevant in all operational scenarios. For the full details see the Ministers Written Statement.

Gan ddefnyddio pwerau o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020, cyhoeddodd Kirsty Williams AS, Y Gweinidog Addysg ddoe, hysbysiad yn addasu dros dro ofynion y cwricwlwm sylfaenol yng Nghymru a'r trefniadau asesu cysylltiedig ar gyfer ysgolion a lleoliadau meithrin nas cynhelir sy'n cael eu cyllido (y rhai oedd yn cael eu cyllido yn unol â threfniadau gyda llywodraeth leol). Nododd Kirsty Williams y dylai ysgolion ddarparu'r cymorth gorau posibl i ddysgwyr o dymor yr hydref ymlaen. Mae’r canllawiau dysgu a chanllawiau gweithredol ym mis Gorffennaf 2020 yn parhau er mwyn helpu ysgolion, gan bwysleisio'r angen i ddiogelu dysgwyr ac athrawon ynghyd â'r flaenoriaeth sy’n cael ei rhoi i hybu lles a pharhau i ddysgu

Mae yna addasiad i’r cwricwlwm sylfaenol a'r gofynion asesu cysylltiedig i weithredu ar sail ymdrech resymol am 30 diwrnod cyntaf mis Medi. Bydd hyn yn darparu hyblygrwydd i ysgolion, lle bo angen, i dderbyn eu myfyrwyr yn ôl a datblygu cynllun ar gyfer dysgu dros yr hydref sy'n gadarn ac yn berthnasol ym mhob sefyllfa weithredol. Am y manylion llawn gwelwch Ddatganiad Ysgrifenedig y Gweinidog.