Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government revised Protective Measures guidance/ Llywodraeth Cymru- Mesurau Diogelu

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

The Welsh Government have published a revised version of the Protective measures for childcare settings.  This follows recent announcements including the announcement shared in our recent news story that children under the age of 11 no longer need to socially distance from each other or other adults when outside.  

The key points from this guidance are:

  • Given the updated evidence on the susceptibility and transmissibility of COVID-19 in children, settings can increase the number of children in the small group from 8 specified in previous guidance. The group size should be determined by the number of children a setting is registered to care for, the current NMS ratios and the risk assessments undertaken by each setting (which will take into account children’s ages, size of setting, staff safety and so on).
  • Where travel is necessary providers should do all that they can to ensure that children travel as part of the same consistent group they will be in within the setting. Every effort should be made not to mix children from multiple settings in any vehicles used as this would undermine maintaining distinct groups within the setting. 
  • From 30 July young children (those of primary school age or younger) will be able to interact outside without social distancing. However, adults will need to continue to distance from one another.

In line with the publication of this revised guidance PACEY Cymru have updated the information on our website in the Spotlight on Coronavirus including the specific information for Wales and the Frequently Asked Questions for Wales .  We will review our policy and procedure guidance for members and update this on the website by the end of the week to support you in implementing the revised guidance.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o'r Mesurau Diogelu mewn lleoliadau gofal plant. Mae hyn yn dilyn cyhoeddiadau diweddar gan gynnwys y cyhoeddiad a rannwyd yn ein stori newyddion ddiweddar sy’n nodi nad oes angen i blant o dan 11 oed bellhach gymdeithasu oddi wrth ei gilydd nac oedolion eraill pan fyddant y tu allan.

Y pwyntiau allweddol o'r canllaw hwn yw:

  • ystyried y dystiolaeth ddiweddaraf o ran y tueddiad i gael COVID-19 a’r gallu i’w drosglwyddo ymysg plant, gall lleoliadau gynyddu nifer y plant yn y grŵp bach o’r 8 a nodwyd yn y canllawiau blaenorol. Dylid penderfynu ar faint y grŵp yn ôl nifer y plant y mae lleoliad wedi’i gofrestru i ofalu amdanynt, y cymarebau presennol y Safonau Gofynnol Cenedlaethol, a’r asesiadau risg a gynhaliwyd gan y lleoliad (a fydd yn ystyried oedran y plant, maint y lleoliad, diogelwch staff, ac ati). 
  • os oes angen teithio, dylai darparwyr wneud eu gorau glas i wneud yn siŵr bod plant yn teithio gyda’r un grŵp cyson y byddant yn rhan ohono yn y lleoliad. Dylid gwneud pob ymdrech i beidio â chymysgu plant o wahanol leoliadau mewn unrhyw gerbyd sy’n cael ei ddefnyddio, oherwydd byddai hyn yn tanseilio’r gwaith o gael grwpiau ar wahân yn y lleoliad.
  • 30 Gorffennaf ymlaen, bydd plant ifanc (plant oed ysgol gynradd neu iau) yn gallu ymwneud â’i gilydd yn yr awyr agored heb gadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i oedolion gadw pellter rhwng ei gilydd o hyd.

Yn unol â chyhoeddi'r canllaw diwygiedig hwn mae PACEY Cymru wedi diweddaru'r wybodaeth ar ein gwefan yn y Spotlight ar Coronafirws gan gynnwys y wybodaeth benodol ar gyfer Cymru a’r Cwestiynau Cyffredin i Gymru. Byddwn yn adolygu ein canllawiau polisi a gweithdrefn ar gyfer aelodau ac yn eu diweddaru ar y wefan erbyn diwedd yr wythnos i'ch cefnogi chi i roi'r canllawiau diwygiedig ar waith.