Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government alert level 4 guidance /Canllawiau Llywodraeth Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Welsh Government has published Childcare and Play: alert level 4 frequently asked questions which provides guidance for parents and childcare providers under alert level 4. This follows recent key updates published by Welsh Government and the level 4 restrictions which came into force in Wales on 20 December, which include: 

  • Childcare remains able to open and operate as normal at level 4, including Flying Start childcare;
  • Welsh Government are not restricting provision to the children of critical workers / vulnerable children as far as childcare is concerned;
  • Childcare and play settings operating from community centres and places of worship can still do so;
  • Holiday childcare, open access play and staffed playwork provision can remain open;
  • Playgrounds remain open.

Childcare services will still be open, including day care, child minding, sessional, crèche; out of school/holiday provision, Flying Start provision, and nannies can also continue to provide childcare. Welsh Government are not restricting provision to the children of critical workers / vulnerable children as far as childcare is concerned. Childcare provision can continue in accordance with current Welsh Government protective measures guidance which emphasise the importance of settings taking mitigating measures to prevent the transmission of coronavirus.

The guidance also confirms that you can travel to provide, access or receive childcare. This includes travelling between Wales and England to access childcare. However, you will need to be mindful of England’s Tier approach and the differences in restrictions between areas in England and the Level 4 restrictions in Wales.

The frequently asked questions also provide guidance for parents in relation to accessing parks and playgrounds which remain open, and on the Childcare Offer funding, as well as confirming that mixing between households is not permitted under Level 4 restrictions (other than in very limited circumstances, such as childcare).

The Welsh Government guidance is available at Childcare and Play: alert level 4 frequently asked questions. We have also updated our Frequently Asked Questions for Wales

Please take time to read the information available through the links and if you have further queries please email paceycymru@pacey.org.uk

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Gofal plant a chwarae: rhybudd lefel 4 cwestiynau cyffredin sy'n darparu arweiniad i rieni a darparwyr gofal plant o dan lefel rhybuddio 4. Mae hyn yn dilyn diweddariadau allweddol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd Pedwar a ddaeth i rym yng Nghymru ar 20 Rhagfyr, sy'n cynnwys:

  • Mae gofal plant yn parhau i allu agor a gweithredu fel arfer ar lefel 4, gan gynnwys gofal plant Dechrau’n Deg;
  • Nid yw Llywodraeth Cymru yn cyfyngu'r ddarpariaeth i blant gweithwyr allweddol/ plant agored i niwed o ran gofal plant;
  • Gall lleoliadau gofal plant a chwarae sy'n gweithredu o ganolfannau cymunedol ac addoldai wneud hynny o hyd;
  • Gall gofal plant gwyliau, chwarae mynediad agored a darpariaeth gwaith chwarae a oruchwylir gan staff, aros ar agor;
  • Mae meysydd chwarae yn parhau ar agor.

Bydd gwasanaethau gofal plant yn dal i fod ar agor, gan gynnwys gofal dydd, gwarchod plant, sesiynol, meithrinfeydd; gall darpariaeth y tu allan i'r ysgol / gwyliau, darpariaeth Dechrau’n Deg, a nanis hefyd barhau i ddarparu gofal plant. Nid yw Llywodraeth Cymru yn cyfyngu'r ddarpariaeth i blant gweithwyr allweddol / plant agored i niwed o ran gofal plant. Gall darpariaeth gofal plant barhau yn unol â chanllawiau mesurau diogelu cyfredol Llywodraeth Cymru sy'n pwysleisio pwysigrwydd lleoliadau yn cymryd mesurau lliniaru i atal trosglwyddo Coronafeirws.

Mae'r canllawiau hefyd yn cadarnhau y gallwch deithio i ddarparu, cyrchu neu dderbyn gofal plant. Mae hyn yn cynnwys teithio rhwng Cymru a Lloegr i gael mynediad at ofal plant. Fodd bynnag, bydd angen i chi gofio dull Haen Lloegr a’r gwahaniaethau mewn cyfyngiadau rhwng ardaloedd yn Lloegr a’r cyfyngiadau Lefel 4 yng Nghymru.

Mae'r cwestiynau cyffredin hefyd yn darparu arweiniad i rieni mewn perthynas â mynediad i barciau a meysydd chwarae sy'n parhau ar agor, ac ar gyllid y Cynnig Gofal Plant, yn ogystal â chadarnhau na chaniateir cymysgu rhwng cartrefi o dan gyfyngiadau Lefel 4 (heblaw mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn, fel gofal plant).

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar gael yn Gofal plant a chwarae: rhybudd lefel 4 cwestiynau cyffredin. Rydym hefyd wedi diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Cymru.

Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth sydd ar gael trwy'r dolenni ac os oes gennych ymholiadau pellach anfonwch e-bost at paceycymru@pacey.org.uk.