Back to news listing

Next article

NEWS: CIW and online applications / Ceisiadau ar-lein AGC

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Care Inspectorate Wales (CIW) has moved to an online application process for providers from today. 

As part of the move by Care Inspectorate Wales (CIW) to online systems the application process for childminders and other childcare and play services has moved online today. 

The move to CIW online will make it much easier for providers to work with CIW, providing one simple and effective way to submit applications and information about any changes to services.

For anyone in Wales who is in the process of completing one of the paper copies of the application we have been advised by CIW that these will be accepted until the 28th February. However potential providers may find it easier to submit via the online system.

Further information on the how to register, create an online account and application guidance is available on the CIW website.  We would encourage any pre-registration childminders to contact PACEY Cymru with any queries or support that is needed.

Email:  paceycymru@pacey.org.uk

Telephone: 02920 351 407

O heddiw ymlaen mi fydd Arolygiaeth Gofal Cymru AGC yn symud i broses ymgeisio ar-lein. 

Fel rhan o'r symudiad gan Arolygiaeth Gofal Cymru AGC i systemau ar-lein mae'r broses ymgeisio ar gyfer gwarchodwyr plant, gwasanaethau gofal plant a chwarae eraill wedi symud ar-lein heddiw.

Bydd symudiad i ymgeisi ar-lein AGC yn ei gwneud yn llawer haws i ddarparwyr weithio gyda AGC, gan ddarparu un ffordd syml ac effeithiol o gyflwyno ceisiadau a gwybodaeth am unrhyw newidiadau i wasanaethau.

I unrhyw un yng Nghymru sydd yn y broses o gwblhau cais ar bapur, fe'n cynghorwyd gan AGC y bydd y rhain yn cael eu derbyn tan yr 28ain o Chwefror. Fodd bynnag, mae’n debyg y gall darpar ddarparwyr ei chael yn haws i gyflwyno trwy'r system ar-lein.

Cewch fwy o wybodaeth ar sut i gofrestru, creu cyfrif ar-lein a chanllawiau ymgeisio ar wefan AGC. Byddem yn annog unrhyw ddarpar warchodwyr plant i gysylltu â PACEY Cymru gydag unrhyw ymholiadau neu i drafod y gefnogaeth y maent eu hangen.

E-bost: paceycymru@pacey.org.uk

Ffôn: 02920 351 407