Back to news listing

Next article

NEWS: Healthy and Active Funding in Wales/ Cyllid Iach a Bywiog yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

PACEY Cymru is excited to announce that they will be a co-delivery partner of the Welsh Active for Early Years programme through Healthy & Active Funding from Sport Wales.

Early Years Wales and Welsh Gymnastics have partnered to deliver the Welsh Active for Early Years programme to 0-5 year olds across Wales. The 4-week multi-skills movement and play based bilingual activity programme will be delivered directly to children and parents/carers at community-based venues and outdoor spaces in 12 communities.  PACEY Cymru will help to co-deliver the programme.

The project is for children and adults to start enjoying playing actively enabling them to reap the benefits of a healthy lifestyle instead of seeing it as a challenge or a chore. Within the programme the importance of play is central to a child’s physical, mental, social and emotional health and well-being resulting in resilience, flexibility, contributing to physical and emotional well-being.

Other Cwlwm partners, Clybiau Plant Cymru Kids Clubs, Mudiad Meithrin and NDNA Cymru will assist in the promotion of the programme.

Alongside Early Years Wales and Welsh Gymnastics, PACEY Cymru are looking forward to working with the children and their families/carers and embarking on new relationships over the course of the 3-year project.

Upcoming events

Active Baby and You, Deeside, 7th March.  

Active Baby and You, Cardiff, 14th March

Active Baby and You, Carmarthen, 28th March

Keep up to date with the Welsh Active for Early Years programme on:

 @WelshActive or @paceycymru

  @WelshActive or @PACEYCymru

or email paceycymru@pacey.org.uk

Mae PACEY Cymru wrth ei bodd yn cyhoeddi y byddant yn bartner a fydd yn cyd-gyflwyno rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru drwy gyllid Iach a Bywiog Cymru gan Chwaraeon Cymru.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru a Gymnasteg Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno'r rhaglen Bywiog Cymru ar gyfer plant 0-5 oed ledled Cymru. Bydd y rhaglen gweithgareddau dwyieithog symud a chwarae aml-sgiliau 4 wythnos yn cael ei chyflwyno'n uniongyrchol i blant a rhieni / gofalwyr mewn lleoliadau cymunedol a mannau awyr agored mewn 12 cymuned. Bydd PACEY Cymru yn helpu i gyflwyno'r rhaglen ar y cyd.

Y prosiect yw i blant ac oedolion ddechrau mwynhau chwarae’n fywiog a’u galluogi i sylweddoli manteision ffordd o fyw iach yn hytrach na gweld hynny fel her neu ddiflastod.  Yn y rhaglen, mae pwysigrwydd chwarae’n ganolog i iechyd a lles corfforol, meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol plentyn sy’n arwain at gadernid ac hyblygrwydd ac yn cyfrannu at les corfforol ac emosiynol.

Bydd partneriaid Cwlwm eraill, Clybiau Plant Cymru Kids Clubs, Mudiad Meithrin ac NDNA Cymru yn cynorthwyo i hyrwyddo'r rhaglen.

Ochr yn ochr â  Blynyddoedd Cynnar Cymru a Gymnasteg Cymru, mae PACEY Cymru yn edrych ymlaen at weithio gyda'r plant a'u teuluoedd / gofalwyr a dechrau perthynas newydd dros gyfnod y prosiect 3 blynedd.

Digwyddiadau

Babi Actif a Chi, Glannau Dyfrdwy, 7 Mawrth

Babi Actif a Chi, Caerdydd, 14 Mawrth

Babi Actif a Chi. Caerfyrddin, 28 Mawrth

Er mwyn cael y newyddion diweddaraf am y rhaglen Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru:

 @WelshActive or @paceycymru

  @WelshActive neu @PACEYCymru

neu e-bostio paceycymru@pacey.org.uk