Back to news listing

Next article

NEWS: Wales and physical punishment of children/ Cymru a chosbi plant yn gorfforol

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Wales has become the latest country to join a select group of around 58 nations around the world to end the physical punishment of children.

In a landmark vote held in the Senedd, Assembly Members voted to approve the Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Bill.

The Bill had been led throughout by Deputy Minister for Health and Social Services Julie Morgan, a long-time campaigner for children’s rights and an end to the physical punishment of children.

The new law is expected to come into force in 2022 and will be accompanied by an extensive awareness campaign throughout Wales to inform the public about the changes.

Cwlwm extends its congratulations to the Welsh Government on the passing of the Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Bill; a piece of legislation which will ensure that children in Wales have the same rights as adults in terms of protection from physical abuse or punishment. For many years the Cwlwm partners, Mudiad Meithrin, Early Years Wales, PACEY Cymru, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs and NDNA Cymru, along with other Welsh organisations and bodies, have supported this campaign.

As organisations working on behalf of children and promoting children’s rights, we are pleased to see Wales taking this bold step; and in doing so ensuring that children have the same right to be protected from physical abuse as every other member of society.

Leading and supporting children as they develop their skills, knowledge of the world and understanding of relationships is an integral part of our work. Practitioners and volunteers in play and childcare settings nationwide are able to teach and model positive behaviour by demonstrating care, empathy, patience and respect.  These are the qualities and behaviours which create the most loving and positive environment for children, both within their homes and within our services.

PACEY believes that children in England deserve the same legal protection as children now enjoy in Wales and have enjoyed in Scotland for some time. We will continue to work with partners to push for this legal change.

Cymru yw’r wlad ddiweddaraf i ymuno â’r grŵp dethol o tua 58 o wledydd ar draws y byd i roi diwedd ar gosbi plant yn gorfforol.

Mewn pleidlais hanesyddol yn y Senedd, pleidleisiodd Aelodau’r Cynulliad i gymeradwyo’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Fe gafodd y Bil ei arwain drwy gydol y broses gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, sydd wedi bod yn ymgyrchu ers amser dros hawliau plant ac i roi diwedd ar yr arfer o gosbi plant yn gorfforol.

Disgwylir i’r gyfraith newydd ddod i rym yn 2022 ac fe fydd ymgyrch helaeth yn cael ei chynnal i godi ymwybyddiaeth ledled Cymru i roi gwybod i’r cyhoedd am y newidiadau.

Hoffai Cwlwm longyfarch Llywodraeth Cymru am basio Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a fydd yn sicrhau fod gan blant yng Nghymru yr un hawliau ag oedolion i gael eu amddiffyn rhag unrhyw ymosodiadau neu gosbau corfforol. Bu Mudiad Meithrin, Blynyddoedd Cynnar Cymru, PACEY Cymru, Clybiau Plant Cymru ag NDNA Cymru, ynghyd â mudiadau a chyrff eraill dros Gymru, yn gefnogol i’r ymgyrch hon ers blynyddoedd. 

Fel mudiadau sydd yn arddel hawliau plant ac yn gweithredu er lles plant, ymfalchïwn o weld Cymru yn cymryd y cam beiddgar hwn i sicrhau fod gan blant yr un hawl i beidio cael eu cam-drin yn gorfforol ac sydd gan bawb arall yn ein cymdeithas.

Mae arwain a chefnogi plant i ddatblygu eu sgiliau, eu hymwybyddiaeth o’r byd, a’u dealltwriaeth o berthynas ag eraill yn rhan annatod o’n gwaith. Mae ymarferwyr a gwirfoddolwyr mewn lleoliadau gofal plant a chwarae ledled y wlad yn addysgu a modelu ymddygiad gadarnhaol trwy ymddwyn gyda gofal, empathi, amynedd a pharch. Dyma’r rhinweddau a’r ymddygiad sydd yn creu’r amgylchedd mwyaf cadarnhaol a chariadus i blant yn eu cartrefi ac yn ein gwasanaethau ni.

Credai PACEY bod plant yn Lloegr yn haeddu'r un amddiffyniad cyfreithiol ag y mae plant bellach yn ei fwynhau yng Nghymru ac wedi mwynhau yn yr Alban ers cryn amser. Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i wthio am y newid cyfreithiol hwn.