Back to news listing

Next article

NEWS: CIW Self Assessment of Service Statement / Hunanasesiad o Ddatganiad Gwasanaeth

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

The CIW Self Assessment of Service Statement (SASS) is now available for providers in Wales to complete and submit via CIW online by the deadline of 11 February 2020.

All childcare and play providers must complete and submit their SASS online. As this is a regulatory requirement of the Child Minding and Day Care (Wales) Regulations 2010 (Regulation 17), failure to submit the SASS will mean that you will not be complying with the law. This may affect your rating at inspection and enforcement action may be taken.

Support available

PACEY Cymru and CWLWM partners are offering a range of support for providers to complete your SASS, further information is available from the CWLWM website. This includes fully funded places (available at no charge to the setting) on PACEY Cymru `Completing your Self-Assessment Service Statement (SASS)’ webinars. The webinars are running from 6.30pm – 7.30pm on the following dates:

 • Monday, 13 January 2020
 • Wednesday, 22 January 2020
 • Tuesday, 28 January 2020

We are also offering telephone and email support Monday to Friday 9am-5pm and at other times by appointment. To book your webinar place, or for telephone and email support please contact PACEY Cymru on 02920 351 407 or email paceycymru@pacey.org.uk  

CIW online

Following our previous news story, from January 2020, CIW will be going online for childcare and play providers which means registered providers must carry out all of their business with CIW online. Letters were sent to all childcare and play providers in November to inform them to create and activate their CIW Online account in preparation for completing the SASS. Anyone who has missed the deadline for the creation of the CIW Online account as noted in the letters will need to contact CIW by calling 0300 7900 126 and selecting option 4.

CIW have created some handy tips to help you with the completion of your SASS:

Helpful tips

 • CIW Online portal can be accessed using careinspectorate.wales/online-services
 • If you can see a red X and are unsure what it is; it means that section of the SASS is incomplete. Please ensure you have completed all relevant fields and the bar shows as 100% complete.
 • Providers must ensure they are using the ‘service provider details’ tab when searching for the SASS. If they go into the individual service details, the SASS will not display.
 • Please do not click ‘start application’ in the top right hand side of the bar, this is for registering new services only.
 • If you are responsible for more than one service, please check the organisational profile details are correct, once completed any associated services will show in the next section of the SASS.
 • Where childminders have a red X where their name shows, please select ‘edit’ and save.
 • If you cannot access your account please check you are using the correct email address, this will be the one CIW associates with your online account.
 • If you provide sessional care outside of school term, we are aware there are a few issues and will aim to rectify as soon as possible.

 

Mae Hunanasesiad o Ddatganiad Gwasanaeth (SASS) AGC bellach ar gael i ddarparwyr yng Nghymru i gwblhau a chyflwyno drwy ACG Ar-lein cyn y dyddiad cau, 11 Chwefror 2020.

Rhaid i bob darparwr gofal plant a chwarae gwblhau a chyflwyno’r SASS ar-lein. Mae hyn yn ofyn rheoliadol o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 (Rheoliad 17), felly bydd methu â chyflwyno’r SASS yn golygu ni fyddwch yn cydymffurfio â’r gyfraith. Efallai y bydd hyn yn effeithio ar eich sgôr mewn arolygiadau ac efallai y bydd camau gorfodi yn cael eu cymryd.

Cefnogaeth ar gael

Mae PACEY Cymru a phartneriaid CWLWM yn cynnig ystod o gefnogaeth i ddarparwyr i gwblhau’ch SASS. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan CWLWM. Mae hyn yn cynnwys lleoedd wedi’u hariannu’n llawn (dim cost i’r lleoliad) ar weminarau ‘Cwblhau’ch Hunanasesiad o Ddatganiad Gwasanaeth (SASS)’ PACEY Cymru. Mae’r gweminarau yn cael eu cynnal o 6.30pm – 7.30 ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Llun, 13 Ionawr 2020
 • Dydd Mercher, 22 Ionawr 2020
 • Dydd Mawrth, 28 Ionawr 2020

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth dros y ffôn a thrwy e-bost o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am - 5pm a thrwy apwyntiad ar amseroedd eraill. I archebu eich lle ar y weminar, neu ar gyfer cefnogaeth ffôn neu e-bost, cysylltwch â PACEY Cymru ar 02920 351 407 neu e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk 

AGC Ar-lein

Yn dilyn ein stori newyddion flaenorol, bydd AGC yn mynd ar-lein ar gyfer darparwyr gofal plant a chwarae o Ionawr 2020. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i ddarparwyr cofrestredig gyflawni eu holl fusnes gyda AGC ar-lein. Anfonwyd llythyrau i bob darparwr gofal plant a chwarae ym mis Tachwedd i’w hysbysu i greu ac actifadu eu cyfrifon AGC Ar-lein i baratoi ar gyfer cwblhau’r SASS. Os ydych wedi methu creu cyfrif AGC Ar-lein cyn y dyddiad cau, fel y nodir yn y llythyrau, rhaid i chi gysylltu ag AGC drwy alw 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4.

Mae AGC wedi creu rai awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu chi i gwblhau eich SASS:

Awgrymiadau defnyddiol

 • Mae modd mynd i borth AGC Ar-lein drwy'r ddolen arolygiaethgofal.cymru/gwasanaethau-ar-lein
 • Os ydych yn gweld X coch ac nad ydych yn gwybod beth mae'n ei olygu; mae'n golygu nad yw'r adran honno o'r SASS wedi'i chwblhau. Sicrhewch eich bod wedi cwblhau pob maes perthnasol a bod y bar yn dangos bod popeth wedi'i gwblhau.
 • Mae'n rhaid i ddarparwyr sicrhau eu bod yn defnyddio'r tab 'manylion darparwr y gwasanaeth' wrth chwilio am y SASS. Os bydd y darparwyr yn mynd i fanylion y gwasanaeth unigol, ni fydd y SASS yn ymddangos.
 • Peidiwch â chlicio ar yr opsiwn 'dechrau cais' yng nghornel dde uchaf y bar, dim ond ar gyfer cofrestru gwasanaethau newydd mae hwn.
 • Os ydych yn gyfrifol am fwy nag un gwasanaeth, sicrhewch fod manylion y proffil sefydliadol yn gywir. Ar ôl cwblhau hyn, bydd unrhyw wasanaethau cysylltiedig yn ymddangos yn adran nesaf y SASS.
 • Os oes gan warchodwyr plant X coch ger eu henw, dewiswch 'golygu' cyn arbed y manylion.
 • Os nad ydych yn gallu agor eich cyfrif, sicrhewch eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost cywir, sef yr un y mae AGC yn ei gysyll3tu â'ch cyfrif ar-lein.
 • Os ydych yn darparu gofal sesiynol y tu allan i dymor yr ysgol, rydym yn ymwybodol bod rhai problemau ac rydym yn ceisio datrys hyn cyn gynted ag sy'n bosibl.