Back to news listing

Next article

NEWS: New rules for family and friends to meet outdoors in Wales/Rheolau newydd i deulu a ffrindiau

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

The First Minister announced today the latest package of changes following the 6th review of the coronavirus regulations which focus on enabling friends and family to meet each other outdoors and enabling more businesses to open indoors.

From 3 August the guidance will be updated to relax the position on children under 11 having to maintain a 2 metres distance from each other or from adults. This reflects the scientific evidence, which shows the risk of transmission is lower among this age group. However, it is very important older children and young adults continue to follow social distancing and the other measures to keep them safe.

The Welsh Government is also exploring whether changes can be made to the rules to enable people to meet indoors with other people who aren’t part of their household or extended household from August 15. Please see full press release here.

PACEY Cymru are checking for further guidance for childcare providers in relation to this announcement and will be updating our website information including our and social media as soon as possible.

Cyhoeddwyd y Prif Weinidog heddiw'r  pecyn diweddaraf o newidiadau yn dilyn chweched adolygiad y rheoliadau coronafeirws ac maent yn canolbwyntio ar alluogi ffrindiau a theulu i gwrdd yn yr awyr agored a galluogi mwy o fusnesau i agor dan do.

O’r 6 Awst bydd y canllawiau’n cael eu diweddaru i lacio’r gofyniad i blant o dan 11 oed orfod cadw pellter oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth oedolion. Mae hyn yn cyd-fynd â’r dystiolaeth wyddonol sy’n dangos bod y risg o drosglwyddo’r haint yn is yn y grŵp oedran hwn. Ond mae’n bwysig iawn bod plant hŷn ac oedolion ifanc yn dal i gadw pellter cymdeithasol a chadw at y mesurau eraill i’w cadw yn ddiogel.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ystyried a yw’n bosibl gwneud newidiadau i’r rheolau sy’n galluogi pobl i gwrdd dan do gyda phobl eraill nad ydynt yn rhan o’u haelwyd neu aelwyd estynedig o 15 Awst.

Gweler y datganiad i'r wasg lawn yma

Mae PACEY Cymru yn gwirio am ganllawiau pellach i ddarparwyr gofal plant mewn perthynas â’r cyhoeddiad hwn ac few wnawn ddiweddaru’r wybodaeth ar ein gwefan gan gynnwys ein Cwestiynau Cyffredin ’Cymru’ a chyfryngau cymdeithasol cyn gynted â phosibl.