Back to news listing

Next article

NEWS: 'Back to school' plans announced in Wales/Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer mynd yn ôl i'r ysgol yn

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here

The Education Minister, Kirsty Williams, has today confirmed that all pupils will be able to return to school in September.

The Welsh Technical Advisory Group recommended to the Minister that schools “plan to open in September with 100% of pupils physically present on school sites, subject to a continuing, steady decline in the presence of COVID-19 in the community.”

The Minister confirmed that the autumn term will start on 1st September and schools that can accommodate all pupils from the start of the term should do so.

There will be a period of flexibility in recognition that schools may want to focus on priority year groups, such as those new to secondary schools, those sitting exams next summer or those in reception classes. This will also allow time, up to a fortnight, for any planning and reorganisation. 

On childcare, work will take place with the childcare sector over the summer to increase the size of the contact groups and to support the gradual move towards full operations. Further guidance will follow on nursery education, due to the unique complexities and further implications for younger learners.

PACEY Cymru will share any updates for childcare settings when published.

If you have any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk 

Heddiw mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi cadarnhau y bydd pob disgybl yn gallu dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.

Yr wythnos hon, argymhellodd Grŵp Cynghori Technegol Cymru wrth y Gweinidog y dylai ysgolion “gynllunio i agor ym mis Medi gyda 100% o’r disgyblion yn bresennol ar safleoedd ysgolion, yn amodol ar ostyngiad parhaus a chyson ym mhresenoldeb COVID-19 yn y gymuned.

Cadarnhaodd y Gweinidog y bydd tymor yr hydref yn dechrau ar Fedi 1af ac y dylai ysgolion sy’n gallu croesawu’r disgyblion i gyd o ddechrau’r tymor wneud hynny.

Bydd cyfnod o hyblygrwydd i gydnabod y bydd ysgolion eisiau canolbwyntio ar rai grwpiau blwyddyn â blaenoriaeth, fel y rhai sydd newydd ddechrau mewn ysgolion uwchradd, y rhai sy’n sefyll arholiadau'r haf nesaf neu’r rhai sydd yn y dosbarthiadau derbyn. Bydd hyn hefyd yn rhoi amser, hyd at bythefnos, ar gyfer unrhyw gynllunio ac ad-drefnu

Ar ofal plant, bydd gwaith yn digwydd gyda'r sector gofal plant dros yr haf i gynyddu maint y grwpiau cyswllt ac i gefnogi'r symudiad graddol tuag at weithrediadau llawn. Bydd arweiniad pellach yn dilyn ar addysg feithrin, oherwydd y cymhlethdodau unigryw a'r goblygiadau pellach i ddysgwyr iau.

Bydd PACEY Cymru yn rhannu unrhyw ddiweddariadau ar gyfer lleoliadau gofal plant wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk