Back to news listing

Next article

NEWS: CIW "approach to recovery" plans announced / Cyhoeddi cynlluniau "dull o adfer" AGC

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here

As the spread of COVID-19 slows, Care Inspectorate Wales (CIW) have today announced their COVID-19 approach to recovery as they move from response to recovery phase from 31 July 2020.

CIW states: “We recognise the significant impact responding to the virus has had on all providers over the last three months and we want to continue to build on the strengthened positive relationships that have developed including the regular exchange of information and intelligence.”

At present, there is no set date for how long this phase will last, CIW will keep it under weekly review. Any action taken will be in line with Welsh Government and Public Health Wales guidance to help limit the spread of COVID-19. 

The adapted registration guidance remains in place, CIW will only revise these where it is safe to do so and in a way that will not affect the ability of applicants to progress applications.

CIW will continue phone calls with childcare providers with an increased focus on how you are ensuring the safety and well-being of children in your care. For some services, CIW will seek further assurance and may also carry out a virtual or physical inspection of services where they have identified potential significant risks to the safety and well-being of children. Further information is available within the full recovery plan on the CIW website.

A joint statement between CIW and Estyn in relation to non-maintained childcare settings has also been released today. Together CIW and Estyn have decided that the current suspension of joint inspections of non-maintained settings will continue until at least 31 December 2020. They will review the situation in the autumn and consider the options for restarting the joint inspection programme in the future. They have confirmed that they will aim to give the sector at least 6 weeks’ notice before resuming routine joint inspections.

If you have any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

Wrth i ymlediad COVID-19 arafu, mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) heddiw wedi cyhoeddi eu COVID-19: dull o adfer wrth iddynt symud o'r ymateb i'r cyfnod adfer o 31 Gorffennaf 2020.

Nodwyd AGC: “Rydym yn cydnabod yr effaith sylweddol y mae'r broses o ymateb i'r feirws wedi'i chael ar bob darparwr dros y tri mis diwethaf a hoffem barhau i feithrin y cydberthnasau cadarnhaol cadarn sydd wedi datblygu, gan gynnwys rhannu gwybodaeth a deallusrwydd yn rheolaidd.”

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiad penodol ar gyfer pa mor hir y bydd y cam hwn yn parhau, bydd AGC yn ei gadw dan adolygiad wythnosol. Bydd unrhyw gamau a gymerir yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i gyfyngu ar ymlediad COVID-19.

Mae'r canllawiau cofrestru addasedig wedi'u haddasu yn parhau i fod ar waith, dim ond pan fydd hi'n ddiogel gwneud hynny ac mewn ffordd na fydd yn effeithio ar allu ymgeiswyr i symud ceisiadau ymlaen y bydd AGC yn eu hadolygu.

Bydd AGC yn parhau â galwadau ffôn gyda darparwyr gofal plant gyda mwy o ffocws ar sut rydych chi'n sicrhau diogelwch a lles plant yn eich gofal. Ar gyfer rhai gwasanaethau, bydd AGC yn ceisio sicrwydd pellach a gallant hefyd gynnal archwiliad rhithwir neu gorfforol o wasanaethau lle maent wedi nodi risgiau sylweddol i ddiogelwch a lles plant. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y cynllun adfer llawn ar wefan AGC.

Mae datganiad ar y cyd rhwng AGC ac Estyn mewn perthynas â lleoliadau gofal plant nas gynhelir wedi ei ryddhau heddiw. Ar y cyd penderfynnwyd AGC ac Estyn y bydd ataliad cyfredol archwiliadau ar y cyd o leoliadau nas cynhelir yn parhau tan o leiaf 31 Rhagfyr 2020. Byddant yn adolygu'r sefyllfa yn ystod yr hydref ac ystyried yr opsiynau ar gyfer ailgychwyn y rhaglen arolygu ar y cyd yn y dyfodol. Maent wedi cadarnhau y byddant yn anelu at roi o leiaf 6 wythnos o rybudd i’r sector cyn ailafael mewn arolygiadau ar y cyd arferol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk