Back to news listing

Next article

NEWS: Launch of EY smart in Wales / Lansio EY smart yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

No longer does a lack of time or budget need to be a barrier to your CPD. Today, early years training is changing for the better, with the introduction of EY smart for Wales.

Launching in Wales today, EY smart focuses on upcoming changes and new guidance in Wales.

Developed by PACEY in partnership with childcare and early years practitioners working in a wide variety of different settings, the site harnesses the latest in technical innovation to provide easily accessible, high quality CPD that quickly and effectively gives practitioners the information, knowledge and skills that they are seeking.

Claire Protheroe, National Manager for Wales said

‘We are excited to be launching these easily accessible, high quality CPD resources that will give all practitioners in Wales information, knowledge and skills to support them in the development of their practice.  The last few months have been challenging times for the early years and childcare sector and these resources will also support settings as they navigate the wider re-opening of services’

With a workforce already facing severe funding challenges, research has shown that ‘expensive statutory training leaves little money for non-statutory specialist courses' [i] Couple this with long hours working in a setting, and all too often CPD is side-lined.

But a new, innovative approach to training means that everyone in the childcare and early years sector now has access to invaluable resources, whenever they want. With short and concise courses, learning has just got a whole lot easier. In fact, all training courses on EY smart can be done in as little as 10 minutes, and can be completed on any device, at any time. Each course completed earns users a star, and CPD can be evidenced through downloadable personalised reflection documents.

Developed with The Open University, childcare providers and a range of experts, EY smart links theory and practice together in a meaningful way. Courses include examples of best practice taken from a variety of real settings, with practitioners, children and parents to demonstrate examples and approaches.

EY smart has been made possible thanks to a grant from Ufi Trust’s VocTech Impact programme which focusses on larger scale piloting and demonstrating of ideas that are proven to change the way adults access vocational skills through the use of technology.

Try EY smart today for free. If you have already signed up to EY smart please let us know so that we can give you direct access to the Wales content.

Nid oes angen i ddiffyg amser na chyllideb fod yn rhwystr i'ch DPP mwyach. Heddiw, mae hyfforddiant blynyddoedd cynnar yn newid er gwell, gyda chyflwyniad EY Smart i Gymru.

Yn lansio yng Nghymru heddiw, mae EY smart yn canolbwyntio ar newidiadau sydd ar ddod a chanllawiau newydd yng Nghymru.

Wedi'i ddatblygu gan PACEY mewn partneriaeth ag ymarferwyr gofal plant a blynyddoedd cynnar sy'n gweithio mewn amrywiaeth eang o wahanol leoliadau, mae'r wefan yn harneisio'r diweddaraf mewn arloesedd technegol i ddarparu DPP o ansawdd uchel sy'n hawdd ei gyrraedd ac sy'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i ymarferwyr y maent yn eu ceisio yn gyflym ac yn effeithiol.

Dywedodd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru

‘Rydym yn gyffrous ein bod yn lansio’r adnoddau DPP hyn o ansawdd uchel sy’n hygyrch ac a fydd yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i bob ymarferydd yng Nghymru i’w cefnogi i ddatblygu eu hymarfer.  Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn amser heriol i’r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant a bydd yr adnoddau hyn hefyd yn cefnogi lleoliadau wrth iddynt geisio ailagor gwasanaethau yn ehangach’.

Gyda gweithlu sydd eisoes yn wynebu heriau cyllido difrifol, mae ymchwil wedi dangos bod ‘hyfforddiant statudol drud dim ond yn gadael ychydig o arian ar gyfer cyrsiau arbenigol anstatudol’ [i]  Ynghyd ag oriau hir yn gweithio mewn lleoliad, mae DPP yn cael ei anghofio yn rhy aml o lawer.

Ond mae dull newydd, arloesol o hyfforddi yn golygu bod gan bawb yn y sector gofal plant a blynyddoedd cynnar fynediad at adnoddau amhrisiadwy, pryd bynnag maen nhw eu heisiau. Gyda chyrsiau byr a chryno, mae dysgu wedi dod yn llawer haws.   Mewn gwirionedd, gellir cwblhau pob cwrs hyfforddi ar EY smart mewn cyn lleied â 10 munud, a gellir ei gwblhau ar unrhyw ddyfais, ar unrhyw bryd. Mae pob cwrs a gwblheir yn ennill seren i ddefnyddwyr, a gellir dangos DPP trwy ddogfennau myfyrio personol y gellir eu lawrlwytho.

Wedi'i ddatblygu gyda'r Brifysgol Agored, darparwyr gofal plant ac ystod o arbenigwyr, mae EY smart yn cysylltu theori ac ymarfer gyda'i gilydd mewn ffordd ystyrlon. Mae'r cyrsiau'n cynnwys enghreifftiau o arfer gorau a gymerwyd o amrywiaeth o leoliadau go iawn, gydag ymarferwyr, plant a rhieni i arddangos enghreifftiau a dulliau gweithredu.

Mae EY smart yn bosib diolch i grant gan raglen VocTech Impact Ufi Trust sy'n canolbwyntio ar dreialu ar raddfa fwy ac arddangos syniadau y profwyd eu bod yn newid y ffordd y mae oedolion yn cyrchu sgiliau galwedigaethol trwy ddefnyddio technoleg.

Rhowch gynnig ar EY smart heddiw am ddim. Os ydych chi eisoes wedi ymuno ag EY smart, rhowch wybod i ni fel y gallwn roi mynediad uniongyrchol i chi i gynnwys Cymru. 


[i] NatCen ‘Understanding the Early Years Workforce’ (4.1.1 p.23)  www.natcen.ac.uk/media/1857585/Understanding-the-Early-Years-Workforce.pdf