Back to news listing

Next article

NEWS: Wales confirms wider re-opening of childcare from 22 June

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

On 3 June the Welsh Government confirmed that they were aiming to enable childcare settings to increase their operations from 29 June, alongside schools. Welsh Government have today confirmed that childcare settings in Wales are able to re-open more widely from the 22 June - one week earlier than previously stated.

This decision, though unexpected, means that childcare providers in Wales can look to re-open more widely from the 22 June. Providers do have a choice on when they open so can take time to plan and prepare if not ready to open on Monday however allowing re-opening from the 22 June enables those settings who are prepared to re-open more widely from this date. 

Mark Drakeford said 'To support a return to work for more people, there will be a gradual reopening of childcare facilities, operating under new guidelines developed with the sector. To help reduce the risk of transmission, we are asking that children attend just one setting wherever possible. If a child attends more than one setting, such as school and childcare, they should remain in the same, small consistent group across both.'

As shared in our previous news story the Welsh Government have published the Protective measures for childcare settings that recommend the measures that settings should take to get childcare services ready to allow more children to attend and protect them and staff from coronavirus.  

Please see the Re-opening Toolkit for further guidance and support including COVID-19 Additional policies and procedure guidance for Wales.  There are also pages in the Spotlight on Coronavirus section of the PACEY website for Wales specific information and the answers to Frequently Asked Questions for Wales.

PACEY Cymru held a re-opening in Wales webinar this week that was attended by over 150 childcare and early years professionals from the sector.  A recording of the webinar can be viewed to support providers further.

If you have any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk 

 

Ar 3 Mehefin cadarnhaodd Llywodraeth Cymru eu bod yn anelu at alluogi lleoliadau gofal plant i gynyddu eu gweithrediadau o 29 Mehefin, ochr yn ochr ag ysgolion. Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod lleoliadau gofal plant yng Nghymru yn gallu ailagor yn ehangach o'r 22 Mehefin, wythnos yn gynharach na'r hyn a nodwyd yn flaenorol.

Mae'r penderfyniad hwn, er ei fod yn annisgwyl, yn golygu y gall darparwyr gofal plant yng Nghymru geisio ailagor yn ehangach o 22 Mehefin. Mae gan ddarparwyr ddewis pryd maen nhw'n agor felly gallant gymryd amser i gynllunio a pharatoi os nad ydyn nhw'n barod i agor ddydd Llun, er hyn mae caniatáu ailagor o'r 22 Mehefin yn galluogi'r lleoliadau hynny sy'n barod i ailagor yn ehangach i wneud hyn o'r dyddiad hwn. 

Dywedodd Mark Drakeford 'I gefnogi mwy o bobl i ddychwelyd i’r gwaith, bydd cyfleusterau gofal plant yn ailagor yn raddol, ac yn gweithredu o dan ganllawiau newydd a ddatblygwyd gyda’r sector. I helpu i leihau’r risg o drosglwyddo’r feirws, rydym yn gofyn i deuluoedd sicrhau bod plant yn mynd i un lleoliad gofal plant yn unig os yw hynny’n bosibl. Os yw plentyn yn mynd i fwy nag un lleoliad, fel ysgol neu leoliad gofal plant, dylent aros yn yr un grŵp bychan yn gyson yn y ddau leoliad.'  

Fel y rhannwyd yn ein stori newyddion blaenorol mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r Mesurau diogelu mewn gyfer lleoliadau gofal plant sy’n argymell y mesurau y dylai lleoliadau eu cymryd i gael gwasanaethau gofal plant yn barod i ganiatáu i fwy o blant eu mynychu, a’u hamddiffyn nhw a staff rhag coronafirws.

Gweler y Pecyn Cymorth Ail-agor am arweiniad a chefnogaeth bellach gan gynnwys Polisïau a chanllawiau gweithdrefn ychwanegol COVID-19 ar gyfer Cymru.  Mae yna hefyd dudalennau yn adran Spotlight ar Coronafirws ar wefan PACEY ar gyfer Cymru, gwybodaeth sy’n benodol i Gymru a'r atebion i Gwestiynau Cyffredin.

Cynhaliodd PACEY Cymru gweminar ail-agor yng Nghymru'r wythnos hon a fynychwyd gan dros 150 o weithwyr proffesiynol gofal plant a blynyddoedd cynnar o'r sector. Gellir gweld recordiad o'r weminar i gefnogi darparwyr ymhellach.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk