Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government updates / Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Last week Welsh Government confirmed that they are aiming to enable childcare settings to increase their operations from 29 June, alongside schools.  While a final decision on this will be taken on 18 June as part of the next review of restrictions across Wales, childcare settings can start planning to restart their provision. 

The Welsh Government have published the Protective measures for childcare settings that recommend the measures that settings should take to get childcare services ready to allow more children to attend and protect them and staff from coronavirus.  

Please see the Re-opening Toolkit for further guidance and support including COVID-19 Additional policies and procedure guidance for Wales.

PACEY Cymru alongside Cwlwm partners have raised a number of questions with Welsh Government and once their response is received we will share these on the PACEY website on the Frequently Asked Questions for Wales page.

Julie Morgan, Deputy Minister for Health and Social Services, has also made an announcement in relation to funding for the Childcare Offer and Coronavirus Childcare Assistance Scheme in Wales.

The Welsh Government will be maintaining the suspension of new applications for the Childcare Offer for Wales for a further two months, until at least the end of August.  During this period local authority delivery partners will not accept or process new applications, and no children will start their entitlement under the Offer.

A further review of the position will be carried out in August, with a view to reintroducing the Offer in September if it is viable to do so.

During this period funded childcare will continue for the pre-school age children of critical workers and vulnerable children under the Coronavirus Childcare Assistance Scheme. 

Wales is also the only nation in the UK providing funded childcare to those children who are more vulnerable and who are facing particular challenges at this time, supporting them and their families.  Continuing this provision over the summer period is important in ensuring they remain supported.

While the Offer remains suspended to new entrants, those children who were eligible for and accessing childcare under the Offer prior to 31 March can still do so if they remain eligible.  Where those children are in regular attendance at childcare, costs for the hours provided under the Offer will be paid.  However, where a setting is closed, or a child is no longer in regular attendance, costs will not be met.

Local Authorities will be contacting funded providers to advise them of the next steps and what they need to do in relation to C-CAS and the Childcare Offer for Wales. 

Julie Morgan said: ‘This has been, and continues to be, a difficult time for the childcare sector.  Over this period we have seen a significant number of settings close, and very few children in attendance.  Many settings have furloughed staff, and sought support from the various grant and loan schemes that are available.  They, and we, want to see a strong sector emerge from this period, and to see provision restart when it is safe to do so.  We want to extend our thanks to those settings which have remained open, and continued to care for our children over this period, and to all those working in childcare and play services for the work they do to support our children.’

Further information and support is available in the Coronavirus spotlight.

Yr wythnos diwethaf, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru ein bod yn anelu at alluogi lleoliadau gofal plant i gynyddu eu gweithrediadau o 29 Mehefin ymlaen, ochr yn ochr â’r ysgolion. Er y bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ar 18 Mehefin, fel rhan o’r adolygiad nesaf o’r cyfyngiadau, gall lleoliadau gofal plant ddechrau cynllunio ar gyfer ailddechrau eu darpariaeth.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r Mesurau diogelu mewn gyfer lleoliadau gofal plant sy’n argymell y mesurau y dylai lleoliadau eu cymryd i gael gwasanaethau gofal plant yn barod i ganiatáu i fwy o blant eu mynychu, a’u hamddiffyn nhw a staff rhag coronafirws.

Gweler y Pecyn Cymorth Ail-agor am arweiniad a chefnogaeth bellach gan gynnwys Polisïau a chanllawiau gweithdrefn ychwanegol COVID-19 ar gyfer Cymru.

Mae PACEY Cymru ochr yn ochr â phartneriaid Cwlwm wedi codi nifer o gwestiynau gyda Llywodraeth Cymru ac unwaith y derbynnir eu hymateb byddwn yn rhannu'r rhain ar wefan PACEY ar dudalen Cwlwm Cwestiynau Cyffredin Cymru.

Mae Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, hefyd wedi gwneud cyhoeddiad mewn perthynas â chyllid ar gyfer y Cynnig Gofal Plant a Chynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws.

Bydd Llywodraeth Cymru’n parhau i ohirio ceisiadau newydd ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru am ddau fis ychwanegol. Hynny yw, tan o leiaf diwedd mis Awst. Yn ystod y cyfnod hwnnw, ni fydd partneriaid cyflenwi yn yr awdurdodau lleol yn derbyn nac yn prosesu unrhyw geisiadau newydd, ac ni fydd gan unrhyw blentyn yr hawl i ddechrau cael gofal o dan y Cynnig.

Bydd adolygiad pellach o'r sefyllfa yn cael ei gynnal ym mis Awst, gyda’r bwriad o ailgyflwyno’r Cynnig ym mis Medi os yw’n bosibl inni wneud hynny.

Yn ystod y cyfnod hwn bydd gofal plant a ariennir yn parhau ar gyfer plant cyn oed ysgol i weithwyr hanfodol a phlant agored i niwed o dan Gynllun Cymorth Gofal Plant: y Coronafeirws.

Cymru yw’r unig genedl yn y Deyrnas Unedig sy’n darparu gofal plant a ariennir i blant sy’n fwy agored i niwed ac sy’n wynebu heriau penodol yn ystod y cyfnod hwn; i’w cefnogi nhw a’u teuluoedd. Mae’n bwysig ein bod yn parhau i gynnig y ddarpariaeth honno dros gyfnod yr haf i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi.

Er nad yw’r Cynnig ar gael i geisiadau newydd o hyd, gall y plant hynny a oedd yn gymwys i gael gofal plant ac yn cael gofal plant o dan y Cynnig cyn 31 Mawrth barhau i wneud hynny os ydynt yn parhau i fod yn gymwys. Os bydd y plant hynny yn cael gofal plant rheolaidd, telir am gostau’r oriau a ddarperir o dan y Cynnig.  Fodd bynnag, os bydd lleoliad ar gau, neu os na fydd plentyn yn mynychu lleoliad yn rheolaidd bellach, teli'r costau hynny.

Dywedodd Julie Morgan: ‘Mae’r cyfnod hwn wedi bod, ac yn parhau i fod, yn un anodd, i’r sector gofal plant. Dros y cyfnod hwn, rydym wedi gweld nifer sylweddol o leoliadau’n cau, a nifer prin o blant yn bresennol mewn eraill. Mae nifer o leoliadau wedi rhoi eu staff ar ffyrlo, ac wedi ceisio cael cymorth gan y cynlluniau grant a benthyciadau amrywiol sydd ar gael. Mae’r lleoliadau hynny, a ninnau hefyd, am weld sector cryf yn ymddangos yn dilyn yr argyfwng hwn, gan gynnwys gweld y ddarpariaeth yn ailddechrau pan fydd yn ddiogel i wneud hynny.  Hoffem ddiolch i’r lleoliadau hynny sydd wedi aros ar agor, ac sydd wedi parhau i ofalu am ein plant dros y cyfnod hwn – a diolch i bawb sy’n gweithio i wasanaethau gofal plant a chwarae am y gwaith y maent yn ei wneud i gefnogi ein plant.’

Bydd Awdurdodau Lleol yn cysylltu â darparwyr a ariennir i'w cynghori am y camau nesaf a'r hyn y mae angen iddynt ei wneud mewn perthynas â C-CAS a'r Cynnig Gofal Plant i Gymru.

Cewch fwy o wybodaeth a chefnogaeth yn  Spotlight Coronafirws.