Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government announce grant support/Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cymorth grant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

First Minister Mark Drakeford has announced a start-up grant to support new businesses in Wales dealing with the severe impact of Coronavirus.  This will provide crucial funding with potential to help newly registered childminders who established their businesses between 1 April 2019 and 1 March 2020, helping them to continue trading through the pandemic.

The grant will be administered by local authorities and you can check your eligibility by visiting the Business Wales website and Start-Up Grant FAQs

Applications for the start-up grant and the second phase of the Economic Resilience Fund open from 29 June.

To be eligible for the start-up grant, businesses must:

  • have not received funding from the Welsh Government’s Economic Resilience Fund or the non-domestic rates grant
  • have been set up between the 1 April 2019 and 1 March 2020 and have not qualified for the UK Government’s Self Employment Income Support Scheme
  • have less than £50,000 turnover
  • have experienced a drop in turnover of more than 50% between April and June 2020.

Applications will need to be made to your Local Authority.  You will need to submit a two-page application form and self-declaration supported by evidence.

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cymorth grant ar gyfer busnesau newydd

Mae Mark Drakeford y Prif Weinidog wedi cyhoeddi grant i gefnogi busnesau newydd yng Nghymru i ddelio gydag effaith ddifrifol y Coronafirws. Bydd hyn yn cynnig cyllid hanfodol gyda'r potensial i helpu gwarchodwyr plant sydd newydd gofrestru a sefydlodd eu busnesau rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Mawrth 2020, gan helpu iddynt barhau i fasnachu drwy gydol y pandemig.

Caiff y grant ei weinyddu gan awdurdodau lleol a gallwch wirio os ydych yn gymwys drwy edrych ar wefan Busnes Cymru a Cwestiynau Cyffredin am y Grant Busnes Newydd

Bydd y ceisiadau ar gyfer y grant dechrau busnes ac ail gam y Gronfa Cadernid Economaidd yn agor o’r 29 Mehefin.

I fod yn gymwys ar gyfer grant dechrau busnes, mae’n rhaid i fusnesau:

  • fod heb dderbyn cyllid gan Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru na’r grant ardrethi annomestig
  • wedi eu sefydlu rhwng 1 Ebrill 2019 a’r 1 Mawrth 2020 a heb fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU
  • fod â llai na £50,000 o drosiant
  • wedi gweld gostyngiad mewn trosiant o dros 50% rhwng Ebrill a Mehefin 2020.

Bydd angen gwneud ceisiadau i'ch Awdurdod Lleol.  Bydd yn angen i chi gyflwyno ffurflen gais ddwy dudalen a datganiad personol gyda thystiolaeth ategol.