Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government announce plans for wider re-opening of childcare in Wales / Llywodraeth Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Welsh Government announce plans for wider re-opening of schools and childcare settings in Wales from the 29th June.

All children will have the opportunity to “Check in, Catch Up, Prepare for summer and September”, the Education Minister Kirsty Williams announced today as she published details of the next phase for schools in Wales.  Guidance for childcare providers will also be published in the next week, supporting them to increase the numbers of children in attendance alongside schools.

Claire Protheroe, National Manager for Wales said:

“The announcement from Welsh Government today in relation to childcare and play settings expected to be able to increase their operations in parallel with schools from 29th June will mean that providers can move forward in their planning and preparations around reopening more widely.  We know that many members have been open to children of critical workers and vulnerable children and had an important role to play in ensuring childcare is available for these families in Wales.  There is so much more we need to do to help childminders specifically make decisions, they will be looking at whether it is financially viable to reopen, with what is likely to be reduced demand from parents, and also whether they can do so without placing their own families at greater risk given that they operate from domestic premises.

“PACEY continue to raise concerns in relation to financial support for the sector.  The extension of the Self- Employment Income Support Scheme (SEISS) and the Coronavirus Job Retention Scheme are welcomed however we know there will still be many providers struggling financially.  This is likely to continue for the foreseeable future especially for those that aren’t eligible for any current schemes, including those who are newly self-employed.  We are also awaiting confirmation on the continuation of Childcare Offer for Wales and Flying Start funding which many settings depend on to support financial viability.  It is key, in supporting childcare sustainability for the future, that the UK and Welsh Government is clear on what financial support will be available to both settings that re-open with less children than they normally care for as well as settings that remain closed; because they are protecting family members, can’t easily adapt to these operating requirements or have limited demand for childcare places. We urgently need to know what funding will be made available to childcare providers so they can survive what is likely to be a long period of reduced demand or pro-longed closure.

“There is still much more to do in terms of supporting childminders as well as other childcare and play providers to prepare their services for what is a new operating environment and to reassure families too. We will continue to work closely with the Welsh Government and Cwlwm partners to support the sector in these challenging times.  There are many steps providers can take to reduce risk and to plan and prepare for how childcare will be delivered.  PACEY has produced, and is continuing to add to, resources and guidance to support the sector.”

PACEY Cymru have produced guidance and resources to support providers in Wales in our Spotlight on Coronavirus.  Our Toolkit for Re-opening is useful to providers in England and Wales.   Members can also access additional COVID-19 Policy Guidance to support them with planning and preparing for re-opening. 

PACEY Cymru will be updating our Frequently Asked Questions for Wales in coming days.  The Protective Measures in childcare settings guidance for Wales that is due to be published by the Welsh Government next week will also support with the answers to questions that this decision will raise.  We will share an update on this once it is published.

If you have any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ailagor ysgolion a lleoliadau gofal plant yn ehangach yng Nghymru o'r 29ain Mehefin.

Bydd pob plentyn yn cael cyfle i “Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi”, cyhoeddodd Kirsty Williams heddiw wrth iddi gyhoeddi manylion am y cam nesaf i ysgolion yng Nghymru.  Bydd canllawiau ar gyfer darparwyr gofal plant yn cael eu cyhoeddi yr wythnos nesaf hefyd, gan eu cefnogi i gynyddu nifer y plant sy’n bresennol ochr yn ochr ag ysgolion.  

Dywedodd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru:

“Bydd y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru heddiw mewn perthynas â gofal plant a lleoliadau chwarae y disgwylir iddynt allu cynyddu eu gweithrediadau ochr yn ochr ag ysgolion o 29 Mehefin, yn golygu y gall darparwyr symud ymlaen wrth gynllunio a pharatoadau o amgylch ailagor yn ehangach. Gwyddwn fod llawer o aelodau wedi bod yn agored i blant gweithwyr hanfodol a phlant bregus a’r rôl bwysig wrth sicrhau bod gofal plant ar gael i'r teuluoedd hyn yng Nghymru. Mae cymaint mwy y mae'n rhaid i ni ei wneud i helpu gwarchodwyr plant i wneud penderfyniadau penodol, byddant yn edrych a yw'n ddichonadwy i ailagor, gyda'r hyn sy'n debygol o fod yn llai o alw gan rieni, hefyd os yw’n bosib gwneud hynny heb roi eu teuluoedd eu hun mewn mwy o berygl o ystyried eu bod yn gweithredu o adeiladau domestig

“Mae PACEY yn parhau i godi pryderon mewn perthynas â chymorth ariannol i’r sector. Croesawyd yr estyniad i Gynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) a Chynllun Cadw Swyddi Coronafirws ond gwyddom y bydd llawer o ddarparwyr yn ei chael hi'n anodd yn ariannol o hyd. Mae hyn yn debygol o barhau hyd y gellir rhagweld, yn enwedig i'r rhai nad yw'n gymwys ar gyfer unrhyw gynlluniau cyfredol, gan gynnwys y rhai sy'n newydd ddod yn hunangyflogedig. Rydym hefyd yn aros am gadarnhad ar barhad y Cynnig Gofal Plant i Gymru a chyllid Dechrau’n Deg y mae llawer o leoliadau yn dibynnu arno i gefnogi dichonolrwydd ariannol. Mae'n allweddol, wrth gefnogi cynaliadwyedd gofal plant ar gyfer y dyfodol, bod Llywodraeth y DU a Chymru yn glir pa gymorth ariannol fydd ar gael i'r lleoliadau sy'n ailagor gyda llai o blant nag y maent fel arfer yn gofalu amdanynt yn ogystal â lleoliadau sy'n parhau i gau; oherwydd eu bod yn amddiffyn aelodau o'r teulu, ni allant addasu'n hawdd i'r gofynion gweithredu hyn neu am fod ganddynt alw cyfyngedig am leoedd gofal plant. Mae angen i ni wybod ar frys pa gyllid fydd ar gael i ddarparwyr gofal plant fel y gallant oroesi'r hyn sy'n debygol o fod yn gyfnod hir o lai o alw neu gau hirfaith.

“Mae llawer mwy i’w wneud o hyd o ran cefnogi gwarchodwyr plant yn ogystal â darparwyr gofal plant a chwarae eraill i baratoi eu gwasanaethau ar gyfer yr hyn sy’n amgylchedd gweithredu newydd ac i dawelu meddwl teuluoedd hefyd. Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid Cwlwm i gefnogi'r sector yn yr amseroedd heriol hyn.  Mae yna lawer o gamau y gall darparwyr eu cymryd i leihau risg ac i gynllunio a pharatoi ar gyfer sut y bydd gofal plant yn cael ei ddarparu. Mae PACEY wedi cynhyrchu, ac yn parhau i ychwanegu at, adnoddau ac arweiniad i gefnogi'r sector.”

Mae PACEY Cymru wedi cynhyrchu canllawiau ac adnoddau i gefnogi darparwyr yng Nghymru cewch hyd i rain yn ein 'Spotlight' ar Coronafirws. Mae ein Pecyn Cymorth ar gyfer Ailagor yn ddefnyddiol i ddarparwyr yng Nghymru a Lloegr. Gall aelodau hefyd gyrchu Canllaw Polisi COVID-19 ychwanegol i'w cefnogi gyda chynllunio a pharatoi ar gyfer ailagor.

Bydd PACEY Cymru yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin i Gymru yn ystod y dyddiau nesaf. Bydd Canllaw Mesurau Amddiffynnol mewn lleoliadau gofal plant ar gyfer Cymru sydd i fod i gael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru'r wythnos nesaf, hefyd yn cefnogi'r atebion i gwestiynau y bydd y penderfyniad hwn yn eu codi. Byddwn yn rhannu diweddariad ar hyn wrth iddo gael ei gyhoeddi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk