Back to news listing

Next article

NEWS: COVID-19 and childcare and play services in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here

Welsh Government has confirmed that settings in Wales should be restricting access to childcare to families who are critical workers or have vulnerable children.  Read the full statement here.

Following confirmation from the Welsh Government we are providing key updates to providers in childcare, early years and play providers in Wales in relation to COVID-19.  As you can appreciate this is a quickly evolving position and we will share updates and further information as it is available.

The Welsh Government has produced a formal statement in relation to recommendations following a change in advice to look to minimise social contact.  This means that if children can stay safely in their home, they should, to limit the chance of the virus spreading. 

For childcare and play settings, including childminders this means that Welsh Government are now recommending that childcare and play services should restrict access only to the children of critical workers or vulnerable children (as per definitions that will be shared).  The Welsh Government has been clear that local authorities should aim to maximise the use of private and third sector childcare providers for continued critical provision ensuring financial support for that sector and to make use of existing expertise and resources.

What does this mean for me as a provider?

Childcare and play settings should look to follow the recommendation of the Welsh Government and restrict access to their services from Monday and only be open to the children of critical workers or vulnerable children.

More information will be available as it is published in the Wales information section of our Coronavirus Spotlight area of the website.  This will include frequently asked questions for Wales as they are developed.

Letter from the sector

PACEY Cymru is a key partner of the Cwlwm consortium.  We have jointly written to the First Minister to highlight the complexity of the sector and press for financial support and protection at this challenging time.  Read the full letter here.  We will share any response when this is received.

Our spotlight on Coronavirus has other useful information and guidance.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y dylai lleoliadau yng Nghymru fod yn cyfyngu mynediad i ofal plant i deuluoedd sy'n weithwyr allweddol neu sydd â phlant sy'n agored i niwed. Darllenwch y datganiad lawn yma.

Yn dilyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru rydym yn darparu diweddariadau allweddol i ddarparwyr mewn gofal plant, blynyddoedd cynnar a darparwyr chwarae yng Nghymru mewn perthynas â COVID-19. Fel gwnewch chi werthfawrogi mae hon yn sefyllfa sy'n esblygu'n gyflym a byddwn yn rhannu diweddariadau a gwybodaeth bellach fel y mae’n datblygu. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu datganiad ffurfiol mewn perthynas ag argymhellion yn dilyn newid mewn cyngor i geisio lleihau i’r eithaf cyswllt cymdeithasol. Mae hyn yn golygu, os gall plant aros yn ddiogel yn eu cartref, dylent, i gyfyngu’r siawns o ledaenu’r firws.

Ar gyfer lleoliadau gofal plant a chwarae, gan gynnwys gwarchodwyr plant, mae hyn yn golygu bod Llywodraeth Cymru bellach yn argymell y dylai gwasanaethau gofal plant a chwarae cyfyngu mynediad i blant gweithwyr allweddol neu blant sy’n agored i niwed yn unig (yn unol â'r diffiniadau a fydd yn cael eu rhannu). Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir y dylai awdurdodau lleol anelu at wneud y defnydd gorau o ddarparwyr gofal plant preifat a thrydydd sector ar gyfer darpariaeth allweddol barhaus gan sicrhau cefnogaeth ariannol i'r sector hwnnw a defnyddio'r arbenigedd ac adnoddau presennol.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi fel darparwr?

Dylai lleoliadau gofal plant a chwarae ceisio dilyn argymhelliad Llywodraeth Cymru a chyfyngu mynediad i'w gwasanaethau o ddydd Llun ymlaen a bod yn agored i blant gweithwyr allweddol neu blant sy’n agored i niwed yn unig. Rydym yn datblygu rhai cwestiynau cyffredin a byddwn yn rhannu'r rhain unwaith y byddant ar gael.

Llythyr gan y sector

Mae PACEY Cymru yn bartner allweddol i gonsortiwm Cwlwm. Rydym wedi ysgrifennu ar y cyd at y Prif Weinidog i dynnu sylw at gymhlethdod y sector a phwyso am gefnogaeth ac amddiffyniad ariannol yn ystod yr adeg heriol hon. Darllenwch y llythyr yn llawn yma. Byddwn yn rhannu unrhyw ymateb pan dderbynnir.

Darllenwch ymhellach am arweiniad a gwybodaeth gyffredinol ar y Coronafeirws