Back to news listing

Next article

NEWS: The WeCare Wales campaign is one year old / Mae'r ymgyrch Gofalwn Cymru yn flwydd oed

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

PACEY Cymru were pleased to attend the first year celebration event for the WeCare Wales campaign in Cardiff Bay attended by Julie Morgan, the Deputy Minister for Health and Social Services who also spoke at the event.

The ongoing aim of the campaign is to help attract more people to work in care and is a collaboration between Social Care Wales and leading organisations representing social care, early years and childcare in Wales, as well as other national bodies involved in job-seeking and careers advice.

The campaign highlights the breadth of career opportunities in care, from childminders and nursery practitioners to home care co-ordinators and care home managers.

The WeCare campaign aims to show the variety of roles and career progression opportunities available. By using real care workers, the campaign focuses on the challenges they face, as well as what makes their work rewarding and worthwhile.

Claire Protheroe, National Manager for Wales, was asked to speak at the event on behalf of the childcare and early years sector.  Claire said:

‘We have been involved in the We Care campaign since its inception.  It has been extremely beneficial to the sector to be involved at all levels to shape the campaign and this also helps with ownership- it really does feel it is a campaign that belongs to the sector.

It is key for us all to work together and innovatively, at all levels, to achieve our joint aims around increasing recruitment to the sector.  Collaborative working is the key for success and a joined up approach really does work especially in relation to engagement, awareness raising and consistency - there is strength in numbers.  We look forward to supporting the continued work of the We Care campaign’

Amanda Calloway, a registered childminder from Flintshire and Karen Llewellyn, a lecturer from Gower College, Swansea who previously worked as a childminder both feature as ‘heroes’ in the campaign after being put forward by PACEY Cymru.   They were both in attendance at the event and praised the success of the campaign to date.  Amanda said:

‘It’s so important that our roles get the respect and recognition they deserve from both Government and society as a whole and I think this campaign goes a long way in raising awareness and promoting the roles on offer.’

Roedd PACEY Cymru yn falch o fynychu'r digwyddiad i ddathlu blwyddyn gyntaf ar gyfer ymgyrch Gofalwn Cymru ym Mae Caerdydd a fynychwyd gan Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a siaradodd yn y digwyddiad hefyd.

Nod parhaus yr ymgyrch yw helpu i ddenu mwy o bobl i weithio mewn gofal ac mae'n gydweithrediad rhwng Gofal Cymdeithasol Cymru a sefydliadau blaenllaw sy'n cynrychioli gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, yn ogystal â chyrff cenedlaethol eraill sy'n ymwneud â chwilio am waith a chyngor gyrfaoedd.

Mae'r ymgyrch yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa mewn gofal, o warchodwyr plant ac ymarferwyr meithrin i gydlynwyr gofal cartref a rheolwyr cartrefi gofal.

Nod ymgyrch Gofalwn Cymru yw dangos yr amrywiaeth o rolau a chyfleoedd dilyniant gyrfa sydd ar gael. Trwy ddefnyddio gweithwyr gofal go iawn, mae'r ymgyrch yn canolbwyntio ar yr heriau sy'n eu hwynebu, yn ogystal â'r hyn sy'n gwneud eu gwaith yn werth chweil.

Gofynnwyd i Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, siarad yn y digwyddiad ar ran y sector gofal plant a blynyddoedd cynnar. Dywedodd Claire:

‘Rydym wedi bod yn rhan o ymgyrch Gofalwn ers ei sefydlu. Mae wedi bod yn hynod fuddiol i'r sector gymryd rhan ar bob lefel i lunio'r ymgyrch ac mae hyn hefyd yn helpu gyda pherchnogaeth - mewn gwirionedd teimlwn ei fod yn ymgyrch sy'n perthyn i'r sector.

Mae'n allweddol i ni i gyd weithio gyda'n gilydd ac yn arloesol, ar bob lefel, i gyflawni ein nodau ar y cyd o ran cynyddu recriwtio i'r sector. Yr allwedd ar gyfer y llwyddiant yw drwy weithio’n gydweithredol ac mae’r dull cydgysylltiedig yn gweithio mewn gwirionedd yn enwedig mewn perthynas ag ymgysylltu, codi ymwybyddiaeth a chysondeb - mae yna gryfder yn y niferoedd. Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi gwaith parhaus yr ymgyrch Gofalwn ’.

Mae Amanda Calloway, gwarchodwr plant cofrestredig o Sir y Fflint a Karen Llewellyn, darlithydd o Goleg Gŵyr, Abertawe a arferai weithio fel gwarchodwr plant ill dau yn ymddangos fel ‘arwyr’ yn yr ymgyrch ar ôl cael ei enwebu gan PACEY Cymru. Roedd y ddau yn bresennol yn y digwyddiad ac yn canmol llwyddiant yr ymgyrch hyd yma. Dywedodd Amanda:

‘Mae mor bwysig bod ein rolau’n cael y parch a’r gydnabyddiaeth y maent yn eu haeddu gan y Llywodraeth a chymdeithas gyfan a chredaf fod yr ymgyrch hon yn mynd yn bell o ran codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo’r rolau a gynigir.’