Back to news listing

Next article

NEWS: CIW Adapted Registration Guidance / Canllawiau Cofrestru Addasedig AGC

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

In response to COVID-19 CIW have published Adapted Registration Guidance for applicants and providers in Wales.

CIW state “We recognise there will be a need to increase capacity in the social care and childcare and play sectors in response to the COVID-19 emergency.  Whilst we have paused our routine inspection regime, we will prioritise and divert additional resources to registration and variation work”.

Adapted Processes

CIW have adapted processes for: References, Medical references, Social services references, DBS Checks and certificates.

CIW will also be undertaking Virtual Site Visits:

  • Prior to undertaking the virtual visit, the virtual tool to be used will be agreed
  • The virtual site visit checklist will be emailed to the applicant/provider in advance of the visit
  • During the virtual visit, the applicant/provider will be asked to show the inspector all areas of the premises, including any outdoor areas that they are intending to use. For child minders this will include all areas of the home.
  • The inspector will record that a virtual visit has taken place and note any areas that require follow up at any future inspection. 

CIW will contact applicants to request permission to correspond with them electronically.

We would encourage any pre-registration childminders to contact PACEY Cymru with any queries or support that is needed.

Email:  paceycymru@pacey.org.uk

Telephone: 02920 351 407

Mewn ymateb i COVID-19 mae AGC wedi cyhoeddi Canllawiau Cofrestru Addasedig i ymgeiswyr a darparwyr yng Nghymru.

Dywed AGC “Rydym yn cydnabod y bydd angen cynyddu capasiti yn y sector gofal cymdeithasol a'r sector gofal plant a chwarae mewn ymateb i argyfwng COVID-19.  Er ein bod wedi gohirio ein trefn arolygu arferol, byddwn yn blaenoriaethu gwaith cofrestru ac amrywio ac yn dargyfeirio adnoddau ychwanegol iddo”.

Prosesau Addasedig

Mae AGC wedi addasu prosesau ar gyfer: Tystiolaeth ddogfenno, Geirdaon, Geirdaon meddygol, Gwiriadau gwasanaethau cymdeithasol, Gwiriadau a thystysgrifau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Bydd AGC yn cynnal Ymweliadau Safle Rhithwir.

  • Mae Atodiad 4 yn nodi'r dull o gynnal ymweliad safle i'w ddefnyddio ac unrhyw ystyriaethau ychwanegol.  
  • Caiff y rhestr wirio ar gyfer ymweliad safle rhithwir yn Atodiad 5 ei hanfon at yr ymgeisydd/darparwr dros e-bost cyn yr ymweliad
  • Yn ystod yr ymweliad rhithwir, byddwn yn gofyn i'r ymgeisydd/darparwr ddangos pob rhan o'r safle i'r arolygydd, gan gynnwys unrhyw ardaloedd awyr agored y mae'n bwriadu eu defnyddio. Ar gyfer gwarchodwyr plant, bydd hyn yn cynnwys pob rhan o'r cartref. 
  • Bydd yr arolygydd yn cofnodi bod ymweliad rhithwir wedi'i gynnal ac yn nodi unrhyw feysydd y bydd angen eu codi eto mewn arolygiad yn y dyfodol.

Bydd AGC yn cysylltu ag ymgeiswyr i ofyn am ganiatâd i gohebu â nhw yn electronig.

Byddem yn annog unrhyw ddarpar warchodwyr plant i gysylltu â PACEY Cymru gydag unrhyw ymholiadau neu i drafod y gefnogaeth y maent eu hangen.

E-bost: paceycymru@pacey.org.uk

Ffôn: 02920 351 407