Back to news listing

Next article

NEWS: Updates for the sector in Wales / Diweddariadau ar gyfer y sector yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Following the announcements over the weekend PACEY Cymru brings together information for the sector in Wales in relation to COVID-19.

The Prime Minister made an announcement on Sunday night in relation to England changes to lockdown

Following this the First Minister for Wales, Mark Drakeford, made clear in his message to the people of Wales what the position is in Wales.  This included confirmation that schools in Wales will not return to normal on the 1st June.  This message was also echoed by the Minister for Education, Kirsty Williams, in her statement on Thursday.  

PACEY Cymru are working closely with Cwlwm partners, the Welsh Government and other key stakeholders (including local authorities) to support discussions on approaches to childcare and early years education that impact on the sector.  Further information on plans and approaches will be shared as soon as these are confirmed.  The First Minister has confirmed that this week a working document will be published which sets out more of the thinking, planning and modelling for the next steps for education in Wales, including childcare and further education. The document will include how key decisions will be reached and who will providing advice on those decisions.  

Childcare in Wales continues to be open to vulnerable children and the children of critical workers only but the key message is still, in Wales, to stay home where possible.  Further information is available in the spotlight on Coronavirus area of the website including Wales information and Frequently asked questions.

Yn dilyn y cyhoeddiadau dros y penwythnos mae PACEY Cymru yn dwyn ynghyd gwybodaeth ar gyfer y sector yng Nghymru mewn perthynas â COVID-19.

Fe wnaeth y Prif Weinidog gyhoeddiad nos Sul mewn perthynas â newidiadau yn Lloegr i gyfyngiadau symud.

Yn dilyn hyn, gwnaeth Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, nodi’n glir ei neges i bobl Cymru am y sefyllfa yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys cadarnhad na fydd ysgolion yng Nghymru yn dychwelyd i normal ar 1af Mehefin. Ategwyd y neges hon hefyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn ei datganiad ddydd Iau.

Mae PACEY Cymru yn gweithio'n agos gyda phartneriaid Cwlwm, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill (gan gynnwys awdurdodau lleol) i gefnogi trafodaethau ar ymagweddau at ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar sy'n effeithio ar y sector. Bydd gwybodaeth bellach am gynlluniau a dulliau yn cael ei rhannu cyn gynted ag y bydd y rhain yn cael eu cadarnhau. Mae'r Prif Weinidog wedi cadarnhau y bydd dogfen waith yn cael ei chyhoeddi'r wythnos hon sy'n nodi mwy am y syniadau, y gwaith cynllunio a'r modelu ar gyfer y camau nesaf i addysg yng Nghymru, gan gynnwys gofal plant ac addysg bellach. Bydd y ddogfen yn cynnwys sut y bydd penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud a phwy fydd yn darparu cyngor ar y penderfyniadau hynny.

Mae gofal plant yng Nghymru yn parhau i fod yn agored i blant bregus a phlant gweithwyr hanfodol yn unig ond y neges allweddol o hyd, yng Nghymru, yw aros adref lle bo hynny'n bosibl. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar adran Spotlight on Coronavirus ar y wefan gan gynnwys gwybodaeth yng Nghymru a Chwestiynau cyffredin.